Публикации

 

Наръчник за обучение на служители в местата за лишаване от свобода

N-Koriza 180 1 17.10.2016 Настоящият Наръчник е разработен по проект „Специализи­рани програми за работа с лица с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми“ и е резултат от реализирано проучване на нуждите от обучение на служители от затворите в страната.

Основната цел на предложената учебна програма е да осигури систе­мен, комплексен и ефективен подход към обучението на служителите.

Наръчникът представя подробната програма в нейните три части:

Част първа: Обучение на служители от местата за лишаване от сво­бода като бъдещи обучители;

Част втора: Обучение на служители в местата за лишаване от сво­бода за работа по специализирана програма за ресоциализация на ли­шени от свобода с ниско интелектуално ниво;

Част трета: Обучение на служители в местата за лишаване от сво­бода за работа по специализираната програма за ресоциализация на лишени от свобода с психични проблеми.

2016 г.

Обучения за повишаване на професионалните компетенции и продължаваща квалификация на пробационните служители.

Наръчник за участници в обученията

N-Koriza 180 2 17.10.2016

В рамките на проект „Европейски стандарти в обучението по пробация” са разработени две програми за обучение на пробационните служители: Програма за повишаване професионалните компетенции на пробационните служители и Програма за продължаващо обучение на пробационните служители. С оглед осигуряване ефективност на обученията е разработена и програма за обучение на обучители, служители с опит от пробационните звена.

Настоящият наръчник е предназначен за пробационните служители, които ще преминат през обучението за повишаване на професионалната компетентност или през продължаващото обучение. Той съдържа информационни и обучителни материали, необходими за реализацията на обученията, които са обособени като приложения към всяка тема.

2016 г.

 

Независим мониторинг върху законодателното и институционално развитие на пробацията в България

N-Koriza 180 3 17.10.2016 Съдържание:

I. Въведение

II. Кабинетно проучване

III. Анкетно проучване сред институциите

IV. Проучване сред осъдени на пробация. Анализ, проблеми и препоръки.

V. Приложения

2016 г.

 

Проект „Ново работно място“ – информационна брошура за представяне на проекта
NRM

2015 г.

Наръчник за прилагане иновативни модели на социални предприятия

Narachnik

Съдържание:

1. Проучване опита на Германия в използване иновативни модели на социални предприятия

2. Европейска рамка на социалното предприемачество

3. Политика на държавата в областта на социалното предприемачество

4. Стратегия на проучването

5. Резултати от проучвателно посещение в Германия

6. Три модела на социално предприятие

7. Адаптиране на теоретичните модели на социални предприятия

8. Образец на бизнес план.

2015 г.

Споделяне и трансфер на добри практики от Европейския съюз (Community policing: sharing and transferring best practice across the European Union)

SELPEИздание на английски език в рамките на проект „Споделяне на опит на местната полиция в Европа”, финансиран от Европейска комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи”.
Водеща организация е Фонд за превенция на престъпността ИГА, а партньори: Институт за изследване на политиките в областта на наказателното правосъдие, Кралски колеж – Лондон (Великобритания), Асоциация „Джанкарло Сиани”, (Италия), Валенсианска местна полиция, (Испания) и Министерство на вътрешните работи на България (асоцииран партньор).
Изданието представлява компендиум на най-добрите практики. Включено е и подробно резюме на научния доклад. Избраните най-добри практики са в три основни категории: инициативи, насочени към овластяване на общностите и укрепване на социалния капитал; инициативи на общността за полицейска дейност, насочени към младите хора; инициативи за полицейска дейност, използващи възстановително правосъдие.
Изданието съдържа доклади и анализ на трите пилотни проекта за трансфер на добри практики, реализирани в България, Испания и Италия.

EXIT: Пилотна система за последващи грижи за младежи в конфликт със закона

ЕXITСъдържание:

1. Въведение;
2. Представяне на партньорските организации;
3. Сравнителен аналитичен доклад: проучване на възможностите и практиките по предоставяне на услуги за младежи, напускащи институциите за деца в конфликт със закона в Холандия и у нас;
4. Методика за иновативна услуга по предоставяне на последващи грижи за младежи, напускащи институциите за деца в конфликт със закона;
5. Аналитичен доклад за ефективността на пилотираната система за последващи грижи;
6. Организационната и методическа структура на мрежата Work Wise за ситуацията в България;
7. Заключение.

2013 г.

Наръчник за прилагане на модела HSI (“Haftvermeidung durch soziale Integration”) в България

HSI narachnikСъдържание:1. Въведение.
2. Представяне на партньорските организации.
3. Сравнителен анализ на същестуващите политики и практики за социално включване на правонарушители в България и Германия.
4. Проучване и оценка на приключили и текущи проекти в областта на социалното включване на правонарушители, изпълнявани от партньорските организации в двете страни.
5. Трансфер и адаптация на модела HSI (“Haftvermeidung durch soziale Integration” в България.
А) Доклад за функциониране на модела в България;
Б) Програма за внедряване на модела на регионално и национално ниво.
6. Организационна и методическа структура на Българо-германската платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители2013 г.

Izd OUKИнтегриран модел за намаляване на сексуалното насилие и експлоатация над деца. Ръководство

Съдържание: Доклад Компонент 1. Работа с деца, пострадали от насилиe. Предоставяне на услугата „Бюро за регистрация” и Семейно-консултативен център”.Компонент 2: Работа по предотвратяване на сексуално насилие. Идентификация, насочване и рехабилитация на жертви на сексуално насилие или в риск от такова чрез създаването на РМЕ и и специализирани обучения на техните членове в умения за активно участие и този процес.

Компонент 3: Изследване и анализ на сексуалните правонарушения, извършени срещу малолетни и непълнолетни, с акцент върху риска от извършване на повторно правонарушение и определяне на насоки за корекция и превантивни мерки. Изготвяне на Скриниг и Крокеционна програма за превенция на сексуалното насилие.

Компонент 4. Промоция и застъпничество. Участие на децата.

Доклад по Независима оценка на проекта

Фотогалерия  

Стратегия за превенция на престъпността на Община Пловдив, 2011 – 2015

704

 

Стратегията за превенция на престъпността на Община Пловдив е ново начало за практиката на българските общини в борбата с престъпността. Тя цели да формулира новаторски подходи и инициативи, които да доведат до конкретни, измерими резултати и като крайна цел – намаляване на престъпността на територията на града и общината.
Стратегията е подготвена от експерти на Фонд – ИГА, а издаването й стана възможно благодарение на финансовата подкрепа на Европейската комисия, Главна дирекция „Вътрешни работи”.

Наръчник за прилагане на модел ЕНТЕР – 2

703

 

Изданието е реализирано в рамките на Проект „ЕНТЕР – 2. Модел за социално включване на лица, освободени от местата за лишаване от свобода.”
Включва:
І. Обосновка на модела.
ІІ. Съдържание на модела – основни модули.
ІІІ. Примери от Холандия..
ІV. Разработени елементи в рамките на модела

Доклад от внедряването и пилотирането на модела МЕНТОР

 

Изданието е част от реализацията на Проект „МЕНТОР. Роми, посредници между пробационната служба и правонарушители от ромски произход. Трансфер на успешна практика“.

Ментор. Ръководство за прилагане на модела

 

Изданието представя реализацията на Проект „МЕНТОР. Роми, посредници между пробационната служба и правонарушители от ромски произход. Трансфер на успешна практика“.
Проектът използва ноу-хау на Датския отдел на затворите и пробацията и неговия менторски проект (спечелил Международна награда за правосъдие в общността 2004, в категорията „социална интеграция“). Менторството е реализирано успешно в Република Чехия от SPJ през 2004-2005 г. и сега е официално акредитирана пробационна програма за Чешката пробационна и посредническа служба.
В рамките на проекта през модела МЕНТОР преминаха 60 лица от ромски произход, осъдени на пробация, а общият брой на осъдените, участвали в различни дейности, достигна 100 души.

Нови подходи в работата с деца-правонарушители

Съставители: Димитър Русинов, Марина Манолчева, Андрей Момчилов
Изданието представлява част от проекта „Пилотен модел за алтернативни услуги в подкрепа преструктурирането и реформирането на институциите за деца”.
Изследването обединява стратегии и насоки, насочени към предоставянето на качествени услуги за деца и младежи, преминаващи през системата за младежко правосъдие от съответните държавни и неправителствени институции и доставчици на социални и образователни услуги. Изведени са съществуващи практики и документация, съотносими с българските условия. Поставен е фокус върху административните процедури, координацията и междуинституционалното сътрудничество, и комуникацията в рамките на системата за младежко правосъдие. Предлагат се идеи и стратегии за подобряване прилагането на различни програми за реинтеграция, с основен фокус върху програми, насочени към образованието и обучението на деца и младежи в конфликт със закона.
2008 г.

Служа и коригирам. Ролята на местния обществен посредник в България

Изданието се реализира в рамките на проект „Да служи и подобрява: Фасилитиране избора на местни обществени посредници в България”, финансиран от Фонда за демокрация на ООН. Целта му е да обобщи и разпространи опита на един сериозен и отговорно изпълнен проект сред всички български общини – без значение дали са с действащ местен обществен посредник или без създадена институция. В изданието накратко е представена институцията: европейски омбудсман, национален омбудсман и местни обществени посредници (към началото на 2009 г.). Представени са и две проучвания за институцията местен обществен посредник, направени по проекта.
С подробна информация и с богат снимков материал искаме да ви направим съпричастни към една кауза – съществуването и укрепването на институцията местен обществен посредник в България.

Оценка и управление на случаи

Увеличаването на случаи на насилие и антисоциално поведение при децата и младежите през последните години е твърде обезпокоително. Проявите на антисоциално поведение се отразяват не само върху социалната система, но и върху самите деца. Водени от тази проблематика, Фонд – ИГА, в партньорство с Association Lorraine Adultes Jeunes Inter-formation – APRELOR – Франция; Komvux Vänersborg – Швеция; Alytaus darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba – Литва и PSW Employment Consultancy – Холандия изпълниха пилотен проект, финансиран по Програма „Леонардо да Винчи”, в рамките на който бе реализирано настоящето издание. По своята същност Оценка и управление на случаи е Програма за професионално образование и обучение, която е насочена към нуждите от инструменти за бърза и ефективна диагностика на специфични клиенти, извършители на престъпления или на асоциални прояви; към нуждата от умения на специалистите да прилагат мултидисциплинарни подходи и да мобилизират всички съществуващи ресурси в обществото; към нуждата от умения за използване на интегрирани методи за работа с млади правонарушители, включващи най-необходимите елементи за интервенция: мотивация, повишаване на социалните и комуникационните умения, образование, професионално ориентиране, търсене на работа

Четвъртъкът на маргиналиите. Фотоалбум

По идея на Георги Георгиев. С участието на Арслан Ахмедов и Венета Захариева.
Познава ли обществото живота „зад решетки“? Трябва ли да го познава? Какво мисли обществото за затворниците?
Идеята на проекта „Четвъртъкът на Маргиналиите“ е да се поставят всички тези въпроси по един нетрадиционен начин, чрез средствата, които ни предоставя изкуството.
Да погледнеш затвора от една различна гледна точка, тази на фотографа! Да запечаташ мигове от едно всекидневие, непознато и твърде различно! Да представиш един материал за размисъл, за дискусия, която цели да повиши информираността и чувствителността по отношение на живота на затворниците и да се предизвика общественото включване с оглед неизбежното им връщане към живот в обществото! (2009 г.)

На свобода. Ръководство

 

В изданието е представено постигнатото в проект „ЕНТЕР. Подобряване позицията на (бивши) правонарушители на пазара на труда”.
Моделът „ЕНТЕР” включва: методики за предоставяне на социални услуги и конкретни програми, инструменти за оценка, програми за обучение на работещи с правонарушители лица и за самите правонарушители, методи за изграждане на междуинституционални модели и др. Резултатът може да се използва от местните власти при изграждане на техните стратегии за превенция на престъпността, от служители на различни институции, от социалната система в страната за внедряване на нови специализирани услуги, целящи подобряване на социалното включване.(2009 г.)

Управление на проектния цикъл. Ръководство.

 

Подкрепа за ефективното прилагане на външна помощ от ЕК
Ръководството е подготвено за Европейската комисия от персонала на Бюрото за подготовка на помощни методи с подкрепата и приноса на служители на Европейската служба за помощ и сътрудничество (EuropeAID.
Издава се в рамките на проект „Публично-частни партньорства в процеса на социално включване на уязвими групи”, финансиран от Програма PHARE на Европейската комисия
Издание на Центъра за обучение и услуги. Преведено от издателя.
Пазарджик, 2008 г.

Структуриран инструмент за оценка на риска (СИОР) в Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН)

Адаптиран за българските условия Британски инструмент за оценка на риска при непълнолетни правонарушители ASSET. Инструментът е разработен в Оксфордския университет за нуждите на местните екипи за превенция и противодействие на детската престъпност в Англия и Уелс. Представлява формуляри с въпроси и ръководства за тяхното попълване. ASSET се прилага за всички ненавършили пълнолетие лица, които вече веднъж са извършили правонарушение. Целта на инструмента е да посочи различните фактори, които детерминират противоправното поведение на подрастващия, като акцентът е поставен върху това, да се измери степента, в която даден фактор може да бъде причина маловръстният повторно да извърши правонарушение.
Подготовката и реализацията на това издание станаха факт благодарение експерти от Борда за младежко правосъдие на Англия и Уелс и от Оксфордския университет, както и на екип български експерти, ръководени от доц. Владимир Велинов и секретаря на ЦКБППМН Константин Томанов.
В процеса на адаптация са преодолени редица проблеми, най-вече поради разликите в българската и английската законодателна система.

Независим доклад от проведен мониторинг на законодателното и нституционално въвеждане на пробацията в Българи

Докладът е резултат от проучване, реализирано от Фонд за превенция на престъпността – ИГА, в рамките на Проект „Независим граждански мониторинг и доклад за законодателното и институционално въвеждане на пробацията в България”, съвместно с Български хелзинкски комитет, Програма „Достъп до информацията” и други неправителствени организации.
Съдържание:
I. Увод
II. Въвеждане на пробацията в България – сравнителен поглед с европейските стандарти и практики
III. Мониторинг на институционалното въвеждане на пробацията в България. Различните гледни точки за първите две години функциониране на пробационната институция в България
IV. Общи наблюдения на БХК за състоянието на човешките права в пробационните служби в страната
V. Финансиране на пробационната система в България
VI. Състояние на достъпа до информация и прилагане на Закона за достъп до обществена информация в Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието
VII. Основни изводи и препоръки от доклада
VIII. Коментар (във връзка с резултати от библиографско проучване по темата „Пробация”)
IX. Библиографска справка – Пробация.

Наръчник на магистрата за работа по дела с участие на непълнолетни

ISBN 978-954-9492-10-1
Съставители: Марина Манолчева и Димитър Русинов
В настоящето издание на Фонд – ИГА са представени лекциите, изнесени на обучителните семинари по проект „Непълнолетни и правосъдие
Съдържание:
1. Увод от съставителите;
2. Диана Велкова. Психологически аспекти на общуването с малолетни и непълнолетни правонарушители;
3. Константин Томанов. Някои аспекти на дейностите по превенцията и противодействието на детското асоциално поведение;
4. Владимир Велинов. Био-психо-социалният модел (За разбиране и оценка на поведението на човека и значението му за прогнозата);
5. Георги Митов. Някои особености на разглеждането на наказателни дела с участието на непълнолетни лица;
6. Петя Шишкова. Правно положение на непълнолетните извършители на престъпления според българския Наказателен кодекс;
7. Валентина Караганова Основни аспекти на пробацията. Структура, методи и подходи на работа. пробация за непълнолетни.
С настоящето издание Фонд – ИГА продължава да изпълнява една от своите основни направления на дейност: да специализира представители на различни институции и структури в работата по проблемите на престъпността и да подобрява междуинституционалното сътрудничество в тази област.

Специализиран инструмент за оценка на риска (СИОР ) за млади правонарушители, осъдени на пробация

 

Настоящето издание е в резултат на доброто партньорство между неправителствения сектор в България, Министерството на правосъдието и най-вече ГД „Изпълнение на наказанията” и Британското посолство в България. То представлява адаптиран към българските условия Структуриран инструмент за оценка на риска (СИОР) при непълнолетни правонарушители (14-18 години). Инструментът използва като основа съществуващата във Великобритания система за оценяване на тази категория правонарушители. При превода и адаптацията експертите положиха доста усилия по отношение съществуващото законодателство в България, институционалната структура на нашата система, особеностите на културната и социална среда в страната.

Методическо ръководство по Програма за превенция на употребата на наркотични вещества „Да се предпазим от дрогата и насилието”

 

Ръководството е направено с цел да улесни ползването на Работната тетрадка „Да се предпазим от дрогата и насилието”. То е предназначено за водещите на програмата.
Целта на изданието е да се повиши информираността по отношение първичната превенция на насилието и употребата на наркотични вещества, както и да способства за формиране на умения за групова работа с подрастващи.

“Да се предпазим от дрогата и насилието”

 

Русинов, Димитър, Манолчева, Марина, “Да се предпазим от дрогата и насилието”
Изданието представлява работна тетрадка, превод от американско издание на D.A.R.E (Drug Abuse Resistant Education), специално адаптирана към българските условия от екип на ИГА. Тетрадката се използва за провеждане на програма за първична превенция сред ученициот 4 до 7 клас, като възпитава поведение, което ги предпазва от риска да посегнат към наркотиците и умения да казват „не“ в трудни ситуации. Освен това тетрадката предоставя информация за основните наркотици и затова как те действат.

Методическо ръководство за модулно обучение при прилагане на мотивационни програми за лица от рискови групи

За лицата, които напускат местата за лишаване от свобода, за дългосрочно безработните, както и за осъдените на пробация, мотивацията за търсене на работа се оказва труден и продължителен процес, изискващ подкрепата на специалисти.
Методическото ръководство е предназначено за специалисти, работещи с правонарушители и лица от рискови групи. Изданието цели да подпомогне работещите (социални работници, педагози, психолози) в процеса на взаимодействието им с клиенти. Отделните модули са насочени към формиране на умения за търсене на работа, повишаване информираността по отношение на промени в трудовото законодателство, формиране на психо-социални умения за представяне пред работодател и промяна в личностните нагласи по отношение на институциите, предлагащи работа.

Международна конференция „Подобряване спазването на човешките права в българските, румънските и турските затвори чрез модерни методи на третиране, подобряване на условията на живот и защита на малцинствата”.

Материали от форума
21-23 юни 2006 г., София

 

В настоящето издание са представени материалите от Международната конференция „Подобряване на човешките права в затворите на България, Румъния и Турция чрез модерни методи за третиране, подобряване на условията за живот и закрила на малцинствата”. Презентациите на лекторите са 20 на брой и са публикувани на езика, на който са представени – български, румънски, турски и английски. Докладите на български, румънски и турски са преведени и на английски език. Публикувани са текста на Декларацията на трите страни – участнички до правителствата на страните им, както и Препоръка № Rec(2006)2 на Комитета на министрите до държавите-членки относно Европейските правила за затворите.

„Младежко правосъдие в Източна и Югоизточна Европа”

 

Материали от форума „Младежко правосъдие в Източна и Югоизточна Европа”,
Кишинев, Република Молдова,
14-16 септември 2005 г.
В изданието е публикуван Доклад на тема „Младежкото правосъдие в България”, с автор Андрей Момчилов – координатор „Международни проекти” във „Фонд за превенция на престъпността – ИГА”.
Изданието е на английски език.

Пътеводител на гражданина в съдебната система

 

Изданието е предназначено за граждани, които по различен повод имат интерес да получат информация за съдебната ни система. То не може да замени помощта на адвоката и не елиминира необходимостта от използването на квалифицирана правна помощ.
Целта на пътеводителя е да направи по-прозрачни и разбираеми за гражданите съдебните процедури, да им спести излишните въпроси и притеснения. Дава необходимата информация за условията за подаване на искова молба, за движението на подадения документ в съда и друга полезна информация.
Представен е на достъпен и разбираем език като същевременно е запазен присъщият за наказателния, за гражданския процес и въобще за правото изказ.

Общо ръководство за провеждане на застъпническа кампания по създаване на Областна антикорупционна мрежа

Изданието представя опита на Фонд – ИГА за приложение в практиката на модела за провеждане на застъпническа кампания в областта на антикорупционните инициативи. Настоящата кампания се реализира в рамките на проект „Антикорупционна мрежа в област Пазарджик” в партньорство с Община Пазарджик, Община Лесичово, Община Панагюрище, Индустриална стопанска асоциация – Пазарджик и Сдружение „Човеколюбие” – Пазарджик в периода януари 2005 г. – май 2006 г. от 13 неправителствени организации, обединени в Коалиция „Гражданска активност срещу корупцията”. Съдържанието на изданието е представено в четири части:
Първа част: Описание практическото приложение на основните елементи на застъпническа кампания: Стратегическо планиране; Коалиционно изграждане; Медийна кампания; Провеждане на диалог с местната власт
Втора част: Постигнати резултати
Трета част: Приложения на документи и материали, изготвени и използвани по време на кампанията

„Пробация и пробационни служби. Европейска перспектива”

 

Актуализиран и преведен вариант на изданието на английски език, под редакцията на проф. д-р Антон ван Калмтот, преподавател по наказателно право в Университета Брабант в Тилбург, Холандия, хоноруван преподавател в държавния университет на Красноярск, Русия, редактор на книги и на няколко холандски и международни прегледи по наказателно право.
Книгата съдържа Предисловие от българските редактори Димитър Русинов и Марина Манолчева и Увода „Палитра на европейските системи на пробационните служби в сравнителна перспектива” на проф. Антон ван Калмтот. В 12 глави е представена практиката на следните европейски държави: Англия и Уелс, Румъния, Чехия, Естония, Франция, Швеция, Швейцария, Финландия, Холандия и България.

„Европейски стандарти в областта на обществените санкции и мерки”

 

„Европейски стандарти в областта на обществените санкции и мерки”е второто издание на Регионален фонд – ИГА, което се реализира в рамките на проекта „Граждански университет по пробация” – европейски стандарти в прилагането на обществените санкции и мерки като алтернатива на затвора”, финансиран от Програма „Европа`2003” на Европейската комисия. Тук могат да бъдат намерени Правилата на ООН относно минималните стандарти за мерките, несвързани с лишаване от свобода (Токийските правила), Препоръките на Комитета на министрите към страните-членки на ЕС за европейските правила за обществените санкции и мерки, както и относно пренаселеността на затворите и увеличаването броя на затворниците.

„Пробация” – книжка 4/2005

 

Броят се осъществи благодарение на финансовата подкрепа на Програма „Европа`2003” на Делегацията на Европейската комисия – проект „Граждански университет по пробация” и е посветен е на реализацията на проекта. В него може да бъде намерена информация за проведените Информационни дни, отпечатани са най-интересните лекции, публикувана е и кратка информация за международните лектори, хроника на събитията, библиографска справка и т.н. Изданието е и във вариант на английски език.

Ръководство за работа на пробационните съвети

 

«Ръководство за работа на Пробационни съвети» 2005
ISBN 954-91389-8-3
СЪДЪРЖАНИЕ:
І. Кратко въведение
ІІ.Българското законодателство, регламентиращо работата на Пробационните съвети
ІІІ. Проект „Модел на пробационна мрежа в област Пазарджик”
ІV. За Регионален Фонд – ИГА

«Програма за пробационен надзор на непълнолетни правонарушители» 2004

«Програма за пробационен надзор на непълнолетни правонарушители» 2004
ISBN 954-91398-7-5
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Регионален фонд – ИГА: цели, мисия, задачи
2. Увод
3. Реализиране на програмата за пробационен надзор на непълнолетни правонарушители
3.1. Разработване на междуинституционална схема
3.2. Подготовка и обучение на човешкия ресурс
3.3. Внедряване на специализирани индивидуални и групови програми
3.4. Партньорства и мултиплициране на резултатите от проекта
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4

«Доклад за състоянието на услугите, предоставяни на непълнолетни правонарушители» 2004

«Доклад за състоянието на услугите, предоставяни на непълнолетни правонарушители» 2004
ISBN 954-91398-6-7
СЪДЪРЖАНИЕ:
Регионален фонд – ИГА: създаване, цели, задачи
УВОД
ПЪРВА ГЛАВА – Престъпността при непълнолетните между 14 и 17 години в цифри
ВТОРА ГЛАВА – Наказателно правен режим на малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви
ТРЕТА ГЛАВА – Подготовка за изработване на инструментариума
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА – Данни от прилагане на инструментариума в Пазарджик
ПЕТА ГЛАВА – Анализи и изводи от прилагането на инструментариума
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Инструментариум за провеждане на периодичен мониторинг на дейностите по отношение на малолетните и непълнолетни правонарушители през 2003 година в община Пазарджик
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Матрица за подбор на респонденти
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Европейски практики и стандарти за прилагане на наказателния режим при малолетни и непълнолетни

«Инструментариум за установяване на образователното равнище на правонарушители от 18 до 35-годишна възраст» 2004

 

«Инструментариум за установяване на образователното равнище на правонарушители от 18 до 35-годишна възраст» 2004
ISBN 954-91402-4-5
СЪДЪРЖАНИЕ:
І. За Центъра за интеграция на криминално проявени и рискови групи
ІІ. Проект „Регионален модел за устойчива реинтеграция на правонарушители”
ІІІ. Водещи идеи и методика на изследването
ІV. Библиография
V. Приложения към брошурата

«Пробация», книжка 3/2004

«Пробация», книжка 3/2004
ISBN 954-91398-4-0
СЪДЪРЖАНИЕ:
І. Кой, къде, какво?
ІІ. Регионален фонд – ИГА спечели световна награда!
ІІІ. Проекти и обучения
ІV. Програми и ресурси
V. Проучвания, анализи, мнения
VІ. Чуждият опит
VІІ. Закон за изменение и допълнение на закона за изпълнение на наказанията – проект
VІІІ. Обща позиция на неправителствени организации, специализирани за работа в общността
ІХ. Нашите партньори
Х. Пробация и медии

«Пробация», книжка 2/2003

 

«Пробация», книжка 2/2003
ISBN 954-91015-7-6(42)
СЪДЪРЖАНИЕ:
І. Кой, къде, какво?
ІІ. Проекти и обучения
ІІІ. Програми и ресурси на Пробационния център
ІV. Проучвания и анализи
V. Чуждият опит
VІ. Нашите партньори
VІІ. Пробация и местни институции
VІІІ. Пробация и медии
ІХ. Издания

„Доклад за състоянието на социалните услуги по отношение на освободените от затвора лица” 2003

„Доклад за състоянието на социалните услуги по отношение на освободените от затвора лица” 2003
ISBN 954-91402-2-9
СЪДЪРЖАНИЕ:
І. Няколко думи за Центъра за интеграция на криминално проявени и рискови групи
ІІ. Общ преглед на законодателството, свързано с освободените от затвора лица и техния достъп до социални услуги
ІІІ. Общ преглед на институциите и организациите, предлагащи услуги на освободените от затвора лица или подпомагащи техния достъп до социални услуги
ІV. „Хоризонти – социална система за предоставяне на услуги на освободените от затвора лица”
V. Основна проблематика при предоставяне на услуги на освободени от затвора лица

„Общо ръководство за приложение на социална система „Хоризонти” 2003

„Общо ръководство за приложение на социална система „Хоризонти” 2003 ISBN 954-91402-3-7
СЪДЪРЖАНИЕ:
І. Малко предистория
ІІ. Основания за създаване на система „Хоризонти”
ІІІ. Общо представяне на система „Хоризонти”
ІV. Цели, задачи и водещи принципи за функциониране на системата”
V. Основни модули на системата
VІ. Насоки за приложение на модул 0
VІІ. Насоки за приложение на модул 1
VІІІ. Насоки за приложение на модул 2
ІХ. Насоки за приложение на модул 3
Х. Насоки за приложение на модул 4
ХІ. Насоки за приложение на модул 5 – Програма за обучение на активни социално-трудови посредници
ХІІ. Заключение

„Обмен на опит и успешни модели за развитието на пробацията” 2003

 

„Обмен на опит и успешни модели за развитието на пробацията” 2003
ISBN 954-91239-7-9
СЪДЪРЖАНИЕ:
І. Предговор
ІІ. Приветствено слово
ІІІ. Проблеми, свързани с въвеждането и прилагането на пробацията
ІV. Първият български пробационен център в Пазарджик
V. Развитие на пробацията – Румъния, , Англия и Уелс, Латвия, Литва, Унгария, Чехия, Естония
VІ. Заключително слово
VІІ. Обобщение на резултатите от работата по групи

„Концепция за законодателно въвеждане на пробацията в България” 2003

 

„Концепция за законодателно въвеждане на пробацията в България” 2003
СЪДЪРЖАНИЕ:
І. Предварителни бележки
ІІ. Основни насоки на концепцията
ІІІ. Възможности за законодателно въвеждане на пробацията в България
ІV. Обосновка на предложенията
V.Приложение

„5 години Регионален Фонд – ИГА” 2003

„5 години Регионален Фонд – ИГА” 2003
СЪДЪРЖАНИЕ:
І. Представяне
ІІ. Организационна схема
ІІІ. Управителен съвет
ІV. Оперативен екип
V. Обществено участие на Регионален Фонд – ИГА
VІ. Програмна схема
VІІ. Реализирани програми и проекти
VІІІ. Издания
ІХ. Медийни изяви
Х. Обобщени резултати за периода 1999 – 2003 година
ХІ. Основни стратегически цели на организацията за периода 2004 – 2006 г.
ХІІ. Партньорства
ХІІІ. Донори

«Пробация», книжка 1/2002

 

«Пробация», книжка 1/2002
ISBN 954-91015-7-6(41)

СЪДЪРЖАНИЕ:
І. Кой, къде, какво?
ІІ. Проекти и обучения
ІІІ.Програми и ресурси на Пробационния център
ІV. Проучвания и анализи
V. Казуси
VІ. Международни стандарти
VІІ. Чуждият опит
VІІІ. Нашите партньори
ІХ. Мнения
Х. Семинари, конференции, работни срещи
ХІ. Издания

Пътеводител на затворника

 

«Пътеводител на затворника» 2001
ISBN 954-91015-1-7
СЪДЪРЖАНИЕ:
І. Няколко думи за Центъра за интеграция на криминално проявени и рискови групи.
ІІ. В затвора. Какви са правата и възможностите в затвора?
ІІІ. Преди освобождаване. Ако знаеш няколко важни неща преди освобождаване ще ти бъде по-лесно!
ІV. Отново на свобода. Знаеш ли какво да правиш , когато отново си на свобода? ..Нашите съвети
V. Приложения

Програми за работа с лишени от свобода и освободени от затвора

 

«Програми за работа с лишени от свобода и освободени от затвора» 2001
ISBN 954-91015-2-5
СЪДЪРЖАНИЕ:
І. Увод – Актуална социална ситуация и динамика на престъпността в България.
ІІ. Програми за интеграция на правонарушители ¬ основни принципи и видове.
ІІІ. Център за интеграция на криминално проявени и рискови групи и неговите програми за работа с правонарушители.
A. Модул “Образование на неграмотни”;
Б. Модул “Опознай себе си” и “Аз търся работа”;
В. Програма за подкрепа на творческия потенциал на лица, лишени от свобода;
Г. Програма за работа с правонарушители в обществото.

Партньори в социална рехабилитация и интеграция

„Партньори в социалната рехабилитация и интеграция на малолетни и непълнолетни правонарушители” 2001
ISBN 954-91015-3-3
СЪДЪРЖАНИЕ:
I. За Център за интеграция на криминално проявени и рискови групи.
II. Специализирани програми от грижи. Увод.
III. Предистория.
IV. Проект “Партньори в социална рехабилитация и интеграция на малолетните и непълнолетни право-нарушители”.
V. Програма “Алтернатива”.
VI. Приложения.
VII. Споделяне на опит.
VIII. Международни стандарти в работата с млади правонарушители.
IX. Законодателството в Англия и Уелс.

Съдебните системи в България и Холандия

 

„Съдебните системи в България и Холандия” 2002
ISBN 954-91015-5-6
СЪДЪРЖАНИЕ:
І. Увод.
ІІ. За Центъра за интеграция на криминално проявени и рискови групи.
ІІІ. Съдебната система в България.
ІV. Наказателно и наказателно ¬ процесуално право в България.
V. Съдебната система в Холандия.

Застъпническа кампания за приемане на Общинска програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркомани – Пазарджик 2001/2002

 

„Застъпническа кампания за приемане на Общинска програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркомании-Пазарджик 2001/2002”
ISBN 954-91015-4-1
СЪДЪРЖАНИЕ:
I. Застъпническа кампания.
1. Предистория.
2. Анализ и стратегическо планиране.
3. Коалиционно изграждане
4. Провеждане на диалог с местната власт.
5. Медийна кампания.
II. Представяне на Коалиция „За живот без дрога“.
III. Приложения

Как работи холандската пробационна система?

 

„Как работи холандската пробационна система?” 2002
ISBN 954-91015-6-8
СЪДЪРЖАНИЕ:
І. Увод.
ІІ. За Центъра за интеграция на криминално проявени и рискови групи.
ІІІ. Предпоставки за въвеждане на обществените санкции и мерки.
ІV. Проект „Инициатива за създаване на пилотен пробационен модел в Пазарджик“.
V. Работа на Холандската Пробационна