Започна изпълнението на нов проект за домашно насилие

Фонд за превенция на престъпността ИГА започна изпълнението на проект за домашно насилие, който ще продължи до средата на ноември и ще се реализира на територията на област Пазарджик. Проектът е одобрен след участието на организацията в конкурсна процедура на Министерство на правосъдието.

В рамките на проекта експертите на организацията ще предоставят психологически, социални и юридически консултации, както и услуги по насочване и подкрепа на пострадали от домашно насилие. За тях е предвидена и рехабилитационна групова програма. Извършителите на домашно насилие ще преминат през Специализирана програма и Оценка на риска от извършване на домашно насилие, а екип от психолог и експерт по социални дейности ще предоставя мобилни консултации в рамките на областта.

Част от дейностите по проекта ще се изпълняват в Кризисния център за жени и деца, преживели насилие, Пещера. Целта е постигане на независимост и самостоятелност чрез включване в социално-психологическа рехабилитационна програма за справяне с психологическите травми, курс за повишаване на финансовата култура и усвояване на професионални умения в сферата на дигиталния маркетинг.

В едно от средните училища в областта ще се проведе Програма за превенция на насилието за ученици от 9-ти до 12-ти клас. Целта е да се повиши тяхната осведоменост за домашното насилие – как да разпознават видовете насилие, как да се предпазват и към кого да се обръщат за помощ.

Ще продължи и текущата информационна кампания по темата.

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-87/14.07.2023 г., сключен с Министерство на правосъдието. Основната му цел е да допринесе за намаляване проявите на домашно насилие и последващите негативни последствия върху жертвите и обществото.