Извършители на домашно насилие преминават през рехабилитационна програма

От началото на проекта до момента експертите на ИГА са работили с четирима извършители на домашно насилие. Всички те са от мъжки пол и са във възрастова граница 30 – 54 години.

Двама от тях са извършили домашно насилие спрямо лица, с които живеят на семейни начала, а останалите двама – спрямо родител. И четиримата са преминали през Оценка на риска от извършване на повторно насилие и Когнитивно-поведенческа програма. Участието им в Програмата е свързано с осъзнаване на личностните проблеми и формиране на умения за контрол на гнева и агресията.

Впоследствие са установени и основните причини за извършване на насилието. Преобладаващи се оказват травми по време на детството в първичното семейство, а липсата на подкрепа за справяне с преживените травми е допринесло за оформяне на личност с поведенчески проблеми, водещи до агресия и контрапренос на преживяното.

Целта на участието им в Програмата е корекция на поведението, която е насочена към недопускане на последващи актове на насилие.

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-87/14.07.2023 г., сключен с Министерство на правосъдието. Основната му цел е да допринесе за намаляване проявите на домашно насилие и последващите негативни последствия върху жертвите и обществото.