Проект „Гражданско участие в законодателното и институционално развитие на пробацията в България“

Logo-grajdansko-uchastie

Проект „Гражданско участие в законодателното и институционално развитие на пробацията в България“, BG05SFOP001-2.009-0157-C01 по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”, BG05SFOP001-2.009

Резюме

Период на изпълнение: 15.01.2019 г. – 15.01.2021 г.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общо финансиране на проекта – 90 000,00 лв.

ЕСФ – 76 500.00 лв.

Национално финансиране: 13 500.00 лв.

Обща цел: Да се повиши гражданското участие в процесите, свързани със законодателното и институционално развитие на пробацията в България.

Специфични цели: Да се развие модел на партньорство между ГД „Изпълнение на наказанията“ и структурите на гражданското общество в управлението на пробационната система в България; Да се развие модел на открито и отговорно управление от страна на ГДИН по отношение на всички процеси, свързани с функционирането на пробацията в България; Да се отправят 4 конкретни препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги от страна на ГД „Изпълнание на наказанията“, свързани с функционирането на пробацията в страната.

Основни дейности: Провеждане на проучване и изготвяне на препоръка 1 за възможностите за гражданско участие в пробационите процеси; Разработване на механизъм за провеждане на граждански мониторинг на пробацията, провеждане на мониторинга и изготвяне на препоръка 2; Създаване и дейност на Консултативна група за гражданско участие към ГД ИН и изготвяне на Препоръка 3; Създаване и дейност на Контактна точка със СЕР; Обучение на екипа на кандидата; Информационна кампания и изготвяне на Препоръка 4.

Очаквани резултати: Две проучвания, едното от които под формата на граждански мониторинг; Четири препоръки, касаещи различни аспекти на гражданското участие в процесите, свързани със законодателното и институционално развитие на пробацията в България; Действаща Консултативна група за гражданско участие към ГДИН; Проведени 6 информационни дни и една национална конференция; Повишен капацитет на кандидата за гражданско участие чрез създадена Контактна точка с европейска мрежа и обучение на 10 служители.


 

НОВИНИ

 

Започна изпълнението на проект „Гражданско участие в законодателното и институционално развитие на пробацията в България“

Фонд ИГА започна изпълнението на Проект „Гражданско участие в законодателното и институционално развитие на пробацията в България“, BG05SFOP001-2.009-0157-C01 по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”, BG05SFOP001-2.009.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, и ще продължи до януари 2021 г.

Проектът си поставя като основна цел да повиши гражданското участие в процесите, свързани със законодателното и институционално развитие на пробацията в България. В изпълнението му са заложени и специфични цели като: развиване на модел за партньорство между ГД „Изпълнение на наказанията“ и структурите на гражданското общество в управлението на пробационната система в България; модел на открито и отговорно управление от страна на ГДИН по отношение на всички процеси, свързани с функционирането на пробацията в България; отправяне на 4 конкретни препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги от страна на ГД „Изпълнание на наказанията“, свързани с функционирането на пробацията в страната.

Очакванията са при финализиране на дейностите да са постигнати следните основни резултати: направени две проучвания, едното от които под формата на граждански мониторинг; отправени четири препоръки, касаещи различни аспекти на гражданското участие в процесите, свързани със законодателното и институционално развитие на пробацията в България; действаща Консултативна група за гражданско участие към ГДИН; проведени шест информационни дни и една национална конференция; повишен капацитет на кандидата за гражданско участие чрез създадена Контактна точка с европейска мрежа и обучение на 10 служители.