Проект „Алтернативи”

alternativi

BG05M9OP001-2.009-0048

(Резюме)

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, BG05M9OP001-2.009 „Открий ме”, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността ИГА

Обхват на проекта: Област Пазарджик

Обща цел на проекта: Да подпомогне процеса по превенция на институционализирането и насърчаването на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение и в риск, настанени в резидентни услуги.  
Специфична цел:
Да се разработи интегрирана модулна програма, насочена към формиране на умения за самостоятелност, учене, работа и подкрепа на личностното развитие, която да се приложи чрез включване на 30 деца и младежи в неравностойно положение и в риск, настанени в резидентни услуги на територията на област Пазарджик.  

Целева група: 30 деца и младежи в неравностойно положение от 8 до 29 г., ползващи резидентни услуги на територията на област Пазарджик, разпределени в 3 основни групи по 10 деца.

Дейности:
1. Разработване на Интегрирана програма за индивидуална и групова работа „Алтернативи”. Модули на Програмата: Индивидуални: Модул „Посредник“; Модул „Съветник“; Модул „Кастинг на таланта“ Групови: Модул „Екип Юндола“; Модул „Алтернативно лято“; Модул „Солидна основа за бъдещето“.

2. Прилагане на Програма „Алтернатива“ – модули за индивидуална работа.

Цел: Да се приложат на практика всички индивидуални модули на програма „Алтернативи ”, насочени към формиране на умения за самостоятелност, учене, работа и подкрепа за личностно развитие на целевите групи.

3: Прилагане на Програма „Алтернативи“ – обучителни модули за групова работа.

Цел: Да се се приложат ефективни групови обучения, насочени към формиране на умения за самостоятелност, учене, работа и подкрепа за личностно развитие на целевите групи.

4: Парад на резултатите – представяне на продуктите на Програмата пред обществеността.

Анализ на постигнатите резултати; Провеждане на 3 събития за представяне продуктите на Програма „Алтернативи“ в Пазарджик, Велинград и Лесичово:

5: Информация и комуникация: Създаване и поддържане на линк на проекта към сайта на организацията; Поставяне на обяснителни табели; Информационно събитие за началото на проекта; Изготвяне и отпечатване на информационна дипляна.


 

НОВИНИ
 
 
Приключенска възпитателна експедиция „Алтернативно лято“

Alt liatoПрез месеците юли и август се проведе модул „Алтернативно лято“. Децата и младежите бяха разделени в 3 групи от по 10 души. Eкспедицията се проведе в хижа „Момчил юнак“, близо до с. Момчиловци, област Смолян.

Участниците придобиха умения за ефективно общуване в условията на приключенска възпитателна експедиция чрез разнообразни дейности, свързани със спорт, туризъм, изкуство и екология. Изградиха и умения за оцеляване, базирани на сътрудничество и взаимодействие.

Основните цели на програмата бяха: откриване на силните страни на принципа на сътрудничеството, доверието и поощрението; придобиване на умения за асертивно поведение с връстници и възрастни; психологическа и социална адаптация; повишение на личностния статус в условия на експедиция в планината; изграждане на умения за ефективно общуване и взимане на решение за бъдещо поведение и др.

Децата и младежите придобиха умения за самостоятелен живот чрез готвене и справяне с ежедневни битови ситуации, справяне със страхове чрез нощен поход, приложни дейности – дървопластика и рисуване, оцеляване в планината чрез ролеви игри и упражнения, спортни занимания по федербал, волейбол и настолни игри, бране на билки, ориентиране в планината и изграждане на умения за оцеляване, изследвания и приключения.

Екипът, провел експедицията, е с богат опит в работата с целевата група.


Екип „Юндола“

IundulaВ периода юли-август 2019 г. се проведоха трите групи на модул Екип „Юндола“ – част от програмата „Алтернативи“. Въз основа на множество срещи с децата/младежите, управителите и екипите на социалните услуги, беше реализирано разпределението им по групи от двама експерти. Изготвени бяха подходящи програми за всяка от групите, които бяха съобразени с индивидуалните особености на децата/младежите.

Различното, предвидено във всяка програма, бе, че преминаването на определен маршрут бе съобразено с възрастта и физическата издръжливост на децата от групата. Така едно и също занимание в трите групи бе организирано по различен начин. Подходът за всяка група също бе различен, предвид на това, че в една от тях децата са на възраст под 10 години, а в другата – тийнейджъри.

Третият експерт – актрисата Мая Бежанска, беше ръководител и на трите групи. Тримата експерти работеха паралелно във всяка група.

Модулът включва създаване на група-екип, който чрез средствата на изкуството да изгради среда на доверие, в която всеки да може да общува и споделя своите гледни точки – да провокира фантазията си и креативно мислене.

Модулът е под формата на образователно-приключенска програма и включва занимателни и състезателни игри, творчески занимания, екологични дейности, театър, приложни техники, ритъм и движение.


Солидна основа за бъдещето

Solidna osnovaВ периода май-септември 2019 г. се проведе груповият модул „Солидна основа за бъдещето“, част от реализирането на Дейност 3 по проект „Алтернативи”. Двамата експерти, наети за реализирането й, са обучени да прилагат конкретната програма в рамките на международен проект на Фонд ИГА.

Модулът е когнитивно-поведенчески и дава възможност на участниците да изследват своята идентичност, както и да направят избор за бъдещето си. Всяка група се състои от 24 сесии по 4 учебни часа. Структурата на обучението включва: въвеждаща среща; 22 сесии за трите централни теми „Аз със себе си”, „Аз и моите връзки” и „Аз и обществото”, и заключителна среща. Дизайнът на срещите е фиксиран, а съдържанието на срещите за конкретната целева група е регулирано.

Програмата включва различни методи на работа като групови дискусии, игри и ролеви игри.

По време на срещите участниците са изложени на въздействието на нови, положителни перспективи за бъдещето.


Съветници по проект „Алтернативи”

SavetniziВ рамките на една от дейностите по проект „Алтернативи” се провеждат индивидуални срещи по модул „Съветник“. Към момента са назначени експерт психолог, който работи много успешно с децата/младежите, включени в проекта, както и здравен експерт.

Насочването, кои деца/младежи да преминат консултации с психолог и здравен експерт, беше определено от посредниците, въз основа на техните срещи с представителите на целевата група и специалистите, които работят с тях.

Изключително интересни са срещите със здравния експерт, който разговаря с целевата група по много значими теми, свързани с опазването на здравето и живота им, дава им информация за често срещани болести, как трябва да постъпят в определени критични ситуации и т.н..

Предвид факта, че децата са израснали в институции, срещите им със здравния работник са много ползотворни, интересни и повишават значително общата им култура по здравните въпроси.


Посредници работят с деца от социалните услуги

PosredniziВ рамките на една от дейностите по проект „Алтернативи” се реализира модул „Посредник“. Трима посредници работят с децата от социалните услуги, включени в проекта. Основните елементи са :

-Първоначално интервюиране и насочване на децата/младежите в програма „Алтернативи“;

-Изготвяне профил на детето/младежа, съобразно неговите нужди и потребности за участие в програмата;

-Насочване на детето/младежа в подходящ модул от програмата и постоянна подкрепа на неговото участие в съответния модул;

-Насочване на детето/младежа в програми и ресурси, съществуващи на територията на областта: клубове, групи, ансамбли и т.н.;

-Придружаване при необходимост за участието му в модулите на програмата или в други програми и ресурси;

-Подпомагане, съвместно с другите посредници, формирането на групи за участие в груповите модули на програмата;

-Осигуряване на посредническа подкрепа при професионалното ориентиране и търсене на работа – използване на специализиран инструмент за професионално ориентиране;

-Осигуряване на посредническа подкрепа за продължаване на образованието и завършване на определено ниво: посредничество с образователна институция или специалист в образованието.

На този етап посредниците провеждат програма за разпознаване на домашното насилие с всяко дете индивидуално. Програмата е разработена по друг проект на Фонд ИГА. Темата е изключително актуална и, предвид израстването им в социалните услуги, е необходимо всеки участник да бъде запознат с нея.


Интегрирана програма за индивидуална и групова работа „Алтернативи”

Altern 1Програма „Алтернативи“ e част от усилията на Фонд ИГА за социално включване на уязвими групи – подрепа за деинституционализацията на 30 деца и младежи, настанени в резидентни услуги в област Пазарджик. Тя е разработена в рамките на Проект „Алтернативи”, чиято приоритетна цел е да подпомогне процеса по превенция на институционализирането и насърчаването на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение и в риск, настанени в резидентни услуги.

Основният замисъл на Програмата е да се обединят досегашният опит, експертиза и добри практики на Фонд ИГА в един общ документ, в който да се интегрират всички успешни елементи и подходи, както и да разработят нови.

Програма „Алтернативи“ съдържа 6 модула (3 за индивидуална и 3 за групова работа), които са логически свързани. Преминавайки през тях, 30-те деца/младежи ще получат комплексно въздействие и подрепа за преодоляване на проблемите и дефицитете в развитието си.

Програмата e разработена така, че да има обособен модул на „Входа” и на „Изхода”, който да позволява измерване на резултатите от нейното прилагане. Заключителната оценка на ефекта ще стане чрез анкета за обратна връзка и инвидуални разговори.

Необходимостта от Програмата се основава на натрупания опит на ИГА в работата с деца и младежи, ползващи резидентни услуги. Организацията предоставя 2 такива услуги: Кризисен център и Наблюдавано жилище. Целта й е да се намали институционализирането и подкрепи личностното развитие и социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение и в риск, настанени в резидентни услуги в област Пазарджик

Проектът е получил финансиране от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.


Представяне на Проект «Алтернативи»

Press AlternativiДнес, в Пресклуба на БТА – Пазарджик, Фонд ИГА представи представи най-наовия си проект – „Алтернативи”. Участваха представители на институции, организации и социални услуги, които имат отношение към темата, както и на регионални и национални медии.

Приоритетната цел на проекта е да подпомогне процеса по превенция на институционализирането и насърчаването на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение и в риск, настанени в резидентни услуги.

В рамките на проекта ще бъде разработена интегрирана модулна програма, насочена към формиране на умения за самостоятелност, учене, работа и подкрепа на личностното развитие, която да се приложи чрез включване на 30 деца и младежи в неравностойно положение и в риск, настанени в резидентни услуги на територията на област Пазарджик.

Проектът ще приключи с парад на резултатите – провеждане на 3 събития за презентиране продуктите на Програма „Алтернативи“. Ще бъдат представени подготвени от децата и младежите театрални етюди, музикални изпълнения, изложба на продукти и снимков материал.

Проектът е получил финансиране от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.