Проект „Алтернативи”

alternativi

BG05M9OP001-2.009-0048

(Резюме)

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, BG05M9OP001-2.009 „Открий ме”, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността ИГА

Обхват на проекта: Област Пазарджик

Обща цел на проекта: Да подпомогне процеса по превенция на институционализирането и насърчаването на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение и в риск, настанени в резидентни услуги.  
Специфична цел:
Да се разработи интегрирана модулна програма, насочена към формиране на умения за самостоятелност, учене, работа и подкрепа на личностното развитие, която да се приложи чрез включване на 30 деца и младежи в неравностойно положение и в риск, настанени в резидентни услуги на територията на област Пазарджик.  

Целева група: 30 деца и младежи в неравностойно положение от 8 до 29 г., ползващи резидентни услуги на територията на област Пазарджик, разпределени в 3 основни групи по 10 деца.

Дейности:
1. Разработване на Интегрирана програма за индивидуална и групова работа „Алтернативи”. Модули на Програмата: Индивидуални: Модул „Посредник“; Модул „Съветник“; Модул „Кастинг на таланта“ Групови: Модул „Екип Юндола“; Модул „Алтернативно лято“; Модул „Солидна основа за бъдещето“.

2. Прилагане на Програма „Алтернатива“ – модули за индивидуална работа.

Цел: Да се приложат на практика всички индивидуални модули на програма „Алтернативи ”, насочени към формиране на умения за самостоятелност, учене, работа и подкрепа за личностно развитие на целевите групи.

3: Прилагане на Програма „Алтернативи“ – обучителни модули за групова работа.

Цел: Да се се приложат ефективни групови обучения, насочени към формиране на умения за самостоятелност, учене, работа и подкрепа за личностно развитие на целевите групи.

4: Парад на резултатите – представяне на продуктите на Програмата пред обществеността.

Анализ на постигнатите резултати; Провеждане на 3 събития за представяне продуктите на Програма „Алтернативи“ в Пазарджик, Велинград и Лесичово:

5: Информация и комуникация: Създаване и поддържане на линк на проекта към сайта на организацията; Поставяне на обяснителни табели; Информационно събитие за началото на проекта; Изготвяне и отпечатване на информационна дипляна.


 

НОВИНИ

alternativi
Парад на творческите постижения

Парад на резултатите по проект „Алтернативи” се проведе през този месец в Пазарджик,  Брацигово и с. Калугерово, община Лесичово.

Проектът се реализира в област Пазарджик в период от около две години от Фонд ИГА и обхвана целева група от 30 деца и младежи в неравностойно положение от 8 до 29 г., ползващи резидентни услуги на територията на региона.

Една от целите на проекта бе да се разработи интегрирана модулна програма, насочена към формиране на умения за самостоятелност, учене, работа и подкрепа на личностното развитие, която да се приложи чрез включване на децата и младежите.

В рамките на един от модулите на програмата част от децата се включиха в изучаването на българските народни танци, а други участваха в клуб по фотография и се запознаха с тънкостите на фотографското изкуство. Те имаха възможност да изпробват своите нови умения и в планината, където направиха най-добрите си снимки, част от финалната изложба по проекта.

За представяне на резултатите бяха организирани заключителни концерти в три населени места на област Пазарджик. Във фоайетата пред концертните зали беше подредена фотографска изложба с най-доброто, представящо фотографските умения на децата, която предизвика голям интерес сред зрителите и гордост сред участниците.

На сцената децата показаха невероятни танцови умения и на моменти взривяваха залата с ръкопляскания.

Парадът на придобитите умения от малките танцьори и фотографи донесе неподправена радост и истинско удовлетворение както на децата, така и на зрителите – представители на институциите, граждани, родители, възпитатели и учители.

Проект «Алтернативи», Договор № BG05M9OP001-2.009-0048-С01, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

 

alternativi

Приключенска възпитателна експедиция „Алтернативно лято“

Alt liatoПрез месеците юли и август се проведе модул „Алтернативно лято“. Децата и младежите бяха разделени в 3 групи от по 10 души. Eкспедицията се проведе в хижа „Момчил юнак“, близо до с. Момчиловци, област Смолян.

Участниците придобиха умения за ефективно общуване в условията на приключенска възпитателна експедиция чрез разнообразни дейности, свързани със спорт, туризъм, изкуство и екология. Изградиха и умения за оцеляване, базирани на сътрудничество и взаимодействие.

Основните цели на програмата бяха: откриване на силните страни на принципа на сътрудничеството, доверието и поощрението; придобиване на умения за асертивно поведение с връстници и възрастни; психологическа и социална адаптация; повишение на личностния статус в условия на експедиция в планината; изграждане на умения за ефективно общуване и взимане на решение за бъдещо поведение и др.

Децата и младежите придобиха умения за самостоятелен живот чрез готвене и справяне с ежедневни битови ситуации, справяне със страхове чрез нощен поход, приложни дейности – дървопластика и рисуване, оцеляване в планината чрез ролеви игри и упражнения, спортни занимания по федербал, волейбол и настолни игри, бране на билки, ориентиране в планината и изграждане на умения за оцеляване, изследвания и приключения.

Екипът, провел експедицията, е с богат опит в работата с целевата група.


alternativi

Екип „Юндола“

В периода юли-август 2019 г. се проведоха трите групи на модул Екип „Юндола“ – част от програмата „Алтернативи“. Въз основа на множество срещи с децата/младежите, управителите и екипите на социалните услуги, беше реализирано разпределението им по групи от двама експерти. Изготвени бяха подходящи програми за всяка от групите, които бяха съобразени с индивидуалните особености на децата/младежите.

Различното, предвидено във всяка програма, бе, че преминаването на определен маршрут бе съобразено с възрастта и физическата издръжливост на децата от групата. Така едно и също занимание в трите групи бе организирано по различен начин. Подходът за всяка група също бе различен, предвид на това, че в една от тях децата са на възраст под 10 години, а в другата – тийнейджъри.

Третият експерт – актрисата Мая Бежанска, беше ръководител и на трите групи. Тримата експерти работеха паралелно във всяка група.

Модулът включва създаване на група-екип, който чрез средствата на изкуството да изгради среда на доверие, в която всеки да може да общува и споделя своите гледни точки – да провокира фантазията си и креативно мислене.

Модулът е под формата на образователно-приключенска програма и включва занимателни и състезателни игри, творчески занимания, екологични дейности, театър, приложни техники, ритъм и движение.


alternativi

Солидна основа за бъдещето

В периода май-септември 2019 г. се проведе груповият модул „Солидна основа за бъдещето“, част от реализирането на Дейност 3 по проект „Алтернативи”. Двамата експерти, наети за реализирането й, са обучени да прилагат конкретната програма в рамките на международен проект на Фонд ИГА.

Модулът е когнитивно-поведенчески и дава възможност на участниците да изследват своята идентичност, както и да направят избор за бъдещето си. Всяка група се състои от 24 сесии по 4 учебни часа. Структурата на обучението включва: въвеждаща среща; 22 сесии за трите централни теми „Аз със себе си”, „Аз и моите връзки” и „Аз и обществото”, и заключителна среща. Дизайнът на срещите е фиксиран, а съдържанието на срещите за конкретната целева група е регулирано.

Програмата включва различни методи на работа като групови дискусии, игри и ролеви игри.

По време на срещите участниците са изложени на въздействието на нови, положителни перспективи за бъдещето.


alternativi

Съветници по проект „Алтернативи”

В рамките на една от дейностите по проект „Алтернативи” се провеждат индивидуални срещи по модул „Съветник“. Към момента са назначени експерт психолог, който работи много успешно с децата/младежите, включени в проекта, както и здравен експерт.

Насочването, кои деца/младежи да преминат консултации с психолог и здравен експерт, беше определено от посредниците, въз основа на техните срещи с представителите на целевата група и специалистите, които работят с тях.

Изключително интересни са срещите със здравния експерт, който разговаря с целевата група по много значими теми, свързани с опазването на здравето и живота им, дава им информация за често срещани болести, как трябва да постъпят в определени критични ситуации и т.н..

Предвид факта, че децата са израснали в институции, срещите им със здравния работник са много ползотворни, интересни и повишават значително общата им култура по здравните въпроси.


alternativi

Посредници работят с деца от социалните услуги

В рамките на една от дейностите по проект „Алтернативи” се реализира модул „Посредник“. Трима посредници работят с децата от социалните услуги, включени в проекта. Основните елементи са :

-Първоначално интервюиране и насочване на децата/младежите в програма „Алтернативи“;

-Изготвяне профил на детето/младежа, съобразно неговите нужди и потребности за участие в програмата;

-Насочване на детето/младежа в подходящ модул от програмата и постоянна подкрепа на неговото участие в съответния модул;

-Насочване на детето/младежа в програми и ресурси, съществуващи на територията на областта: клубове, групи, ансамбли и т.н.;

-Придружаване при необходимост за участието му в модулите на програмата или в други програми и ресурси;

-Подпомагане, съвместно с другите посредници, формирането на групи за участие в груповите модули на програмата;

-Осигуряване на посредническа подкрепа при професионалното ориентиране и търсене на работа – използване на специализиран инструмент за професионално ориентиране;

-Осигуряване на посредническа подкрепа за продължаване на образованието и завършване на определено ниво: посредничество с образователна институция или специалист в образованието.

На този етап посредниците провеждат програма за разпознаване на домашното насилие с всяко дете индивидуално. Програмата е разработена по друг проект на Фонд ИГА. Темата е изключително актуална и, предвид израстването им в социалните услуги, е необходимо всеки участник да бъде запознат с нея.


alternativi
Интегрирана програма за индивидуална и групова работа „Алтернативи”

Altern 1Програма „Алтернативи“ e част от усилията на Фонд ИГА за социално включване на уязвими групи – подрепа за деинституционализацията на 30 деца и младежи, настанени в резидентни услуги в област Пазарджик. Тя е разработена в рамките на Проект „Алтернативи”, чиято приоритетна цел е да подпомогне процеса по превенция на институционализирането и насърчаването на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение и в риск, настанени в резидентни услуги.

Основният замисъл на Програмата е да се обединят досегашният опит, експертиза и добри практики на Фонд ИГА в един общ документ, в който да се интегрират всички успешни елементи и подходи, както и да разработят нови.

Програма „Алтернативи“ съдържа 6 модула (3 за индивидуална и 3 за групова работа), които са логически свързани. Преминавайки през тях, 30-те деца/младежи ще получат комплексно въздействие и подрепа за преодоляване на проблемите и дефицитете в развитието си.

Програмата e разработена така, че да има обособен модул на „Входа” и на „Изхода”, който да позволява измерване на резултатите от нейното прилагане. Заключителната оценка на ефекта ще стане чрез анкета за обратна връзка и инвидуални разговори.

Необходимостта от Програмата се основава на натрупания опит на ИГА в работата с деца и младежи, ползващи резидентни услуги. Организацията предоставя 2 такива услуги: Кризисен център и Наблюдавано жилище. Целта й е да се намали институционализирането и подкрепи личностното развитие и социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение и в риск, настанени в резидентни услуги в област Пазарджик

Проектът е получил финансиране от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.


alternativi

Представяне на Проект «Алтернативи»

Press AlternativiДнес, в Пресклуба на БТА – Пазарджик, Фонд ИГА представи представи най-наовия си проект – „Алтернативи”. Участваха представители на институции, организации и социални услуги, които имат отношение към темата, както и на регионални и национални медии.

Приоритетната цел на проекта е да подпомогне процеса по превенция на институционализирането и насърчаването на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение и в риск, настанени в резидентни услуги.

В рамките на проекта ще бъде разработена интегрирана модулна програма, насочена към формиране на умения за самостоятелност, учене, работа и подкрепа на личностното развитие, която да се приложи чрез включване на 30 деца и младежи в неравностойно положение и в риск, настанени в резидентни услуги на територията на област Пазарджик.

Проектът ще приключи с парад на резултатите – провеждане на 3 събития за презентиране продуктите на Програма „Алтернативи“. Ще бъдат представени подготвени от децата и младежите театрални етюди, музикални изпълнения, изложба на продукти и снимков материал.

Проектът е получил финансиране от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.