Проект „Грам превенция, килограм интервенция“

Резюме

Период на изпълнение: септември 2018 – февруари 2019 г.

Източник на финансиране: Тръст за социална алтернатива

Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността ИГА

Цели на проекта:

– Повишаване на институционалната и гражданска информираност и знание за съществуващите бариери пред достъпа до здравни услуги за уязвими общности в област Пазарджик – бременни жени, деца на възраст от 0 до 3 години и техните родители;

– Разработване на механизми за организирано въздействие върху институции, организации, фирми и граждани за преодоляване на конкретни явни и скрити бариери пред достъпа на уязвими групи до здравни услуги.

Дейности:

1. Проучване и изследователски дейности за набиране на информация за достъпа до здравни услуги за бременни ромски жени, деца от 0 до 3 г. от ромски произход и техните родители.

2. Изготвяне на Стратегия за застъпничество за преодоляване на конкретно идентифицираните бариери пред достъпа на целевите групи до услуги.