Проект „Достъп до ранно образование – наблюдение на прилагането на новата политика за подпомагане таксите за детска градина“

proekt-dostap

Резюме

Период на изпълнение: март 2021 – август 2021 г.

Източник на финансиране: Тръст за социална алтернатива

Водеща организация: Фондация „Фонд ИГА“

Размер на предоставения грант: 6 148,00 лева

Основна цел:

Да бъдат събрани количествени данни от поне 50% от общините в страната (чрез анкетно проучване от ТСА), както и да бъдат получени дълбочинни количествени и качествени данни за прилагането на мерките, предизвикателствата и рисковете в 10, предимно по-слаби в икономическо отношение, общини (чрез наблюдение по места).

Дейности:

Дейност 1. Идентифициране на подходящи източници на информация в съответната община – обект на наблюдение.

Идентифициране на подходящи източници на информация за прилагането на мярката в съответната община – обект на наблюдението, както и подходящи респонденти за провеждане на интервюта и фокус групи.

Дейност 2. Събиране на информация за прилагането на мярката.

–     -Издирване и преглед на документални източници на информация за прилагането на мярката в съответната община;

–    -Провеждане на минимум 10 интервюта с представители на различните институционални заинтересовани страни;

–    -Провеждане на минимум 2 фокус групи, с поне 6 участника в група, с представители на различни обществени заинтересовани групи.

Дейност 3. Обобщаване на събраната информация.

Обобщен доклад от проведените изследователски дейности в съответната община – обект на мониторинг, съдържащ изчерпателна информация от проведените изследователски дейности.

Дейност 4. Отчетни дейности.

Поддържане на редовна комуникация с ТСА относно напредъка по изпълнение на заданието, предоставяне на доклад с обобщена информация от наблюдението, както и предоставяне на технически и финансов финален отчет.

Очаквани резултати:

– Да се гарантира, че средствата ще се използват за по-добро обхващане на деца в ранно образование

– Ефективно усвояване на предоставения ресурс;

– Подобряване на бъдещата държавна политика, която в един момент да гарантира безплатна детска ясла и градина за всяко дете.

– Местните политики да бъдат основани на доказателства – налице са доказателства, че таксите са пречка предимно за бедните семейства.


Подкрепата на Финансираната страна Фондация „Фонд ИГА“ е осигурена от Фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна Фондация „Фонд ИГА“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Тръст за социална алтернатива или нейните партньори.


 

НОВИНИ