Проект „Рестарт – нова стратегическа визия на ИГА“

active citizens                              Iga-LOGO-sinio

 

Период на изпълнение:

1 юли 2020 – 30 юни 2021 г.

Бюджет:

9953,20 евро

Финансираща организация:

Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021

Цел на проекта: Постигане на съгласие за посоката на развитие в дългосрочен план.

Очаквани резултати:

– Анализ на развитието до момента;

– Проучване на мнението на екипите на ИГА, партньори, бенефициенти, клиенти, донори;

– Анализ на потребностите от обучение и повишаване на компетентността на служителите;

– Изработена нова стратегия за развитие.


Проект „РЕСТАРТ”, се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да създаде нова стратегия за развитие на Фонд ИГА.
„Тази страница е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фонд за превенция на престъпността – ИГА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че публикациите в нея отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“
www.activecitizensfund.bg

 

 

НОВИНИ

 

Конференция финализира проект и слага началото на „рестарт“

ZK RestartВ периода 1 юли 2020 г. – 31 юли 2021 г. Фонд ИГА реализира проект „РЕСТАРТ – Нова стратегическа визия на ИГА”, изпълняван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Цел на проекта е да се определи посоката на развитие на организацията в дългосрочен план.

На 23 юли в Конферентната зала на Гранд хотел „Хебър”, Пазарджик се проведе Заключителна конференция по проекта. Димитър Русинов – ръководител на проекта и Андрей Момчилов – координатор, представиха изпълнените дейности, както и постигнати резултати и достигнати цели. Бяха презентирани основните резултати от реализацията му – „Бяла книга”, новата стратегия за развитие на Фонд ИГА и обновеният уебсайт на организацията.

Участниците в конференцията, представители на институции – партньори на Фонд ИГА, припомниха ключови моменти от историята на ИГА, нейни успехи и постижения и поздравиха екипа с поетите нови предизвикателства.


 

Рестарт на стратегически документи на ИГА – визия, стратегия и план

Restart-1Тридневен семинар с представители на екипите на Фонд ИГА се проведе през миналата седмица във Велинград. Обучението е в рамките на проект «Рестарт – нова стратегическа визия на ИГА», дейност 6: „Изработване на стратегически документи за развитие на Фонд ИГА“

Цел на мероприятието бе изработване нова визия на организацията, петгодишна стратегия за развитие и тригодишен план за действие. Като част от програмата бе представен и Анализ на актуалната ситуация на организацията.

За подготовката на стратегическите документи бе използвана аналитична информация от предходните дейности, както и инструменти за идентифициране на предизвикателствата и подходи на анализ.

За доуточняване и финализиране на документите ще бъдат проведени няколко допълнителни работни срещи в малки групи.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да създаде нова стратегия за развитие на Фонд ИГА.


 

Срещи с екипите по проект «Рестарт – нова стратегическа визия на ИГА»

Interviuta (1)В рамките на месеца бяха проведени планираните структурирани срещи с екипите на ИГА. Целта им бе да се обсъдят постигнатите успехи, да се направят предложения за промяна и развитие, да се споделят трудностите и предизвикателствата. Срещите заложиха на диалога и откровеното споделяне на мнения на работещите в ИГА. На участниците беше предоставена възможност да предлагат насоки за бъдещето на организацията.

Освен с екипите подобни срещи се проведоха и с партньори на ИГА, клиенти и други заинтересовани страни. Цел на тези интервюта бе да се добие представа за настоящия външен образ на организацията – как я възприемат тези, с които ИГА взаимодейства, както и перспективите на тези партньорства.

Резултатите от всички срещи ще бъдат обобщени и анализирани. Те ще добавят нови аспекти към проекта на «Бяла книга на Фонд ИГА»

Срещите, структурираните интервюта и откровени разговори допринесоха за постигане основната цел на проекта: съгласие за посоката, в която да се развива организацията в дългосрочен план.

Проект „Рестарт – нова стратегическа визия на ИГА“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.


 

С проучване започна рестартът на ИГА

 IGAВ края на миналата година в рамките на проект „Рестарт – нова стратегическа визия на ИГА“ бяха проведени поредица от интервюта с представители на външни за организацията страни – потребители, НПО-партньори, централна и местна власт, здравни и образователни институции, привърженици, медии. Предвид епидемиологичната обстановка екипът замени структурираните срещи с въпросник, който да се попълва и изпраща онлайн. Обобщени бяха 33 онлайн въпросника и 4 интервюта, проведени по телефон.

Цел на интервютата бе създаване на пространство за обсъждане на постигнатите успехи, приносът към промяна и развитие, трудности и предизвикателства.

Получената информация е много интересна и показателна за външния образ на организацията – как тя се възприема в общественото пространство, какви са силните страни и постигнати успехи, какво да бъде променено в положителна посока и др.

Като следваща стъпка от изпълнението на проекта ще бъде направен анализ на потребностите от обучение и повишаване компетентността на екипите на ИГА. Той ще допълни направените обобщения и препоръки за развитието на организацията. Възоснова на анализа ще се изработи и подход за адресиране на идентифицираните дефицити и желания за повишаване на компетентностите, който ще бъде включен като отделен раздел от „Бялата книга на Фонд ИГА“.

Проект „Рестарт – нова стратегическа визия на ИГА“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Основната цел на проекта е създаване нова стратегия за развитието на ИГА.


 

 Рестарт на Фонд ИГА

4 210820Днес в Пресклуба на БТА – Пазарджик, беше представен Проект „Рестарт – нова стратегическа визия на ИГА“. Проектът се финансира от Фонд «Активни граждани България» по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.

През тази година Фонд ИГА отбелязва 20 години от създаването си. Организацията се развива динамично от самото начало, а в последно време динамиката се увеличава с включване в нови сфери на намеса и разширяване на дейносттта в национален и международен план.

Системен преглед и анализ на дейността на Фонд ИГА е правен през 2007 г. Необходимостта от нова визия се очертава през последните години сред екипите на организацията. През 2018 г. е дадено начало за изработване на стратегия за развитие в по-дългосрочен план и има очакване това да продължи.

 Цел на проекта е определяне посоката на развитие в дългосрочен план. Ще бъде направен преглед, обобщаване и анализ на дейността на организацията и въз основа на събраната информация ще се предприемат действия за повишаване на нейния капацитет, което съответства на специфичната цел.

Очаквани резултати:

– Анализ на развитието до момента;

– Проучване мнението на екипите на ИГА, партньори, бенефициенти, клиенти, донори;

– Анализ на потребностите от обучение и повишаване компетентността на служителите;

– Изработване на нова стратегия за развитие.