Проект „Цветно утре за нашите деца”

Проект „Цветно утре за нашите деца” е част от проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на фондации „Тръст за социална алтернатива”, Отворено общество” и „Портикус”

 

Резюме

Проект „Цветно утре за нашите деца“ е част от проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на фондации „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“.

Застъпнически проблем: Липсата на национална лекарствена политика се откроява като основна бариера за по-достъпно здравеопазване, особено в сферата на майчиното и детско здраве, където се наблюдава сериозен недостиг на средства за покриване на лекарствата за деца. Най-засегнати са бедните и уязвими групи. Макар да имат достъп до медицинска помощ и специалисти, без устойчива национална лекарствена политика, лекарствата за амбулаторно лечение остават недостъпни, а грижите за здравето на деца и майки – недостатъчни и неефективни.

Основната цел на проекта е приемане на нормативни и законодателни промени за осигуряване на универсален достъп до безплатни лекарства за всички деца на възраст от 0 до 3 години.

Обхват: Анализът на данни показва, че преките бенефициенти са около 180 000 (усреднен брой на децата от 0 до 3 за последните три години). От тях близо 50 000 са децата от бедни и уязвими семейства (28.3% от децата в България са изложени на риск от бедност – данни на НСИ за 2020 г.). Като прибавим към броя на децата до 3 години и членовете на техните семейства, засегнатите ще достигнат половин милион.

Възможни решения и цели на инициативата: Основната цел на инициативата е осигуряване на универсален достъп до лекарства за деца от 0 до 3 г., чрез въвеждане и прилагане на политика за безплатни лекарства за всички деца на тази възраст.

Как ще бъде постигната промяната: Чрез застъпнически действия на национално и местно ниво.

Ключови дейности:

  • Анализ на нормативната и институционална рамка с цел извеждане на основна информация, която да даде яснота има ли и какви са политиките и практиките за облекчен достъп до лекарства на деца до 3 г. Проследяване на актуални данни за детското здраве на деца от 0 до 3 г.
  • Проучване на съществуващи добри политики, мерки и практики по темата – представяне на различни публични събития пред заинтересованите страни и обществеността.
  • Изработване на становище и предложение за нормативни промени, които да обезпечат постигането на основната цел на проекта – осигуряване на универсален достъп до лекарства за деца от 0 до 3 г., като най-адекватното за момента решение е въвеждане и прилагане на политика за безплатни лекарства за всички деца на тази възраст.

 

Очаквано въздействие:

  • Подобряване на детското здраве и особено сред най-бедните и уязвими групи български граждани.
  • Гарантиране на ефективно и достъпно здравеопазване в най-ранна възраст и създаване на условия всички деца да бъдат лекувани пълноценно.

 

Партньори:

Подкрепата за финансираната страна фондация „Фонд ИГА” е осигурена от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на финансираната страна фондация „Фонд ИГА” и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива” или нейните партньори.

Предложение за осигуряване на безплатни лекарства, диетични храни и хранителни добавки за деца от 0 до 3 годишна възраст

Форма за подкрепа на предложение  |  Резултати


 

НОВИНИ

„Цветно утре за нашите деца“ – форум в Монтана

Монтана стана домакин на регионален форум в рамките на национална застъпническа кампания по проект „Цветно утре за нашите деца“. Той е част от проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на фондации „Тръст за социална алтернатива“- София, „Отворено общество“ и „Портикус“ – Амстердам.

Основната му цел е приемане на нормативни и законодателни промени за осигуряване на универсален достъп до безплатни лекарства за всички деца на възраст от 0 до 3 години.

Проектът се осъществява от коалиция от шест организации: Фондация „Фонд ИГА”, Сдружение „Ларго”, Сдружение „Инициатива за равни възможности”, Сдружение „Жажда за живот”, Сдружение „Клуб на нестопанските организации” и Сдружение „Хаячи”.

Инициативата цели подобрения в детското и майчино здраве чрез провеждане на застъпническа кампания за универсален достъп до лекарства за децата на възраст от 0 до 3 години, като част от устойчива национална лекарствена политика в България.


 

Регионална среща по проект „Цветно утре за нашите деца“

Регионален застъпнически форум по проект „Цветно утре за нашите деца“ се проведе вчера в Гранд хотел „Хебър“, Пазарджик. Проектът цели подобрения в детското и майчино здраве чрез провеждане на застъпническа кампания за универсален достъп до лекарства за децата от 0 до 3 години. Основната цел на кампанията е приемане на нормативни и законодателни промени като част от устойчива национална лекарствена политика в България.

Конкретните цели са изготвени на базата на резултатите от експертен доклад, който беше представен по време на форума. В рамките на събитието експерти обсъдиха застъпническо предложение за осигуряване на безплатни  лекарства, диетични храни и хранителни добавки за деца от 0 до 3-годишна възраст. С фокус върху детското и майчиното здраве кампанията предлага важни стъпки за по-здраво подрастващо поколение, които имат и сериозен икономически ефект.

Проектът е част от по-голям проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“ и се изпълнява от коалиция от шест организации: Фондация „Фонд ИГА“, Сдружение „Ларго“, Сдружение „Инициатива за равни възможности“, Сдружение „Жажда за живот“, Сдружение „Клуб на нестопанските организации“ и Сдружение „Хаячи“. Реализира се с финансовата подкрепа на Фондациите „Тръст за социална алтернатива”, „Отворено общество” и „Портикус”.

 


Доклад анализира достъпа до лекарства на деца от 0 до 3 години

В рамките на проект „Цветно утре за нашите деца” – част от проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3”, беше изготвен доклад „Осигуряване на универсален достъп до лекарства за деца от 0 до 3 години“.

Основната му цел е да открие модел за осигуряване на достъп до безплатни лекарства за децата до 3 години при извънболнично лечение, съобразен както с възможностите на държавата, така и с предпочитанията на родителите.

Данните от проучването показват значителни различия по региони в наличието на лекари педиатри, натоварване, както и евентуални затруднения с достъпа. Като най-често срещан проблем се изтъква цената на лекарствата, която ограничава достъпа на децата до лечение. Данните от доклада регистрират и други проблеми като липсата на аптеки, педиатри, личен лекар, респективно достъп до рецепта (предписание) и редовен транспорт до областните/общински центрове. Не са предвидени и специфични механизми за допълнителни облекчения за децата от 0 до 3-годишна възраст.

Проведената анкета сред родители показва тяхната нагласа да бъде осигурен достъп до безплатни лекарства за възможно най-големи групи деца, заплащане на всички медикаменти, посочени в рецептите, включително хранителни добавки, витамини и др.

Проект „Цветно утре за нашите деца” се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондации „Тръст за социална алтернатива”, „Отворено общество” и „Портикус”. Цел на проекта е ангажиране на широката общественост и осигуряване на универсален достъп до безплатни лекарства за всички деца до 3 години. С фокус върху детското и майчиното здраве кампанията предлага важни стъпки за по-здраво подрастващо поколение, които имат и сериозен икономически ефект.

 Повече информация може да намерите на страницата във Facebook Цветно утре за нашите деца

Информационен материал от проучване в Дейност 2

Доклад от проучване за осигуряване на безплатни лекарства за деца от 0 до 3 години