Проект „Цветно утре за нашите деца”

Проект „Цветно утре за нашите деца” е част от проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на фондации „Тръст за социална алтернатива”, Отворено общество” и „Портикус”

 

Резюме

Проект „Цветно утре за нашите деца“ е част от проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на фондации „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“.

Застъпнически проблем: Липсата на национална лекарствена политика се откроява като основна бариера за по-достъпно здравеопазване, особено в сферата на майчиното и детско здраве, където се наблюдава сериозен недостиг на средства за покриване на лекарствата за деца. Най-засегнати са бедните и уязвими групи. Макар да имат достъп до медицинска помощ и специалисти, без устойчива национална лекарствена политика, лекарствата за амбулаторно лечение остават недостъпни, а грижите за здравето на деца и майки – недостатъчни и неефективни.

Основната цел на проекта е приемане на нормативни и законодателни промени за осигуряване на универсален достъп до безплатни лекарства за всички деца на възраст от 0 до 3 години.

Обхват: Анализът на данни показва, че преките бенефициенти са около 180 000 (усреднен брой на децата от 0 до 3 за последните три години). От тях близо 50 000 са децата от бедни и уязвими семейства (28.3% от децата в България са изложени на риск от бедност – данни на НСИ за 2020 г.). Като прибавим към броя на децата до 3 години и членовете на техните семейства, засегнатите ще достигнат половин милион.

Възможни решения и цели на инициативата: Основната цел на инициативата е осигуряване на универсален достъп до лекарства за деца от 0 до 3 г., чрез въвеждане и прилагане на политика за безплатни лекарства за всички деца на тази възраст.

Как ще бъде постигната промяната: Чрез застъпнически действия на национално и местно ниво.

Ключови дейности:

  • Анализ на нормативната и институционална рамка с цел извеждане на основна информация, която да даде яснота има ли и какви са политиките и практиките за облекчен достъп до лекарства на деца до 3 г. Проследяване на актуални данни за детското здраве на деца от 0 до 3 г.
  • Проучване на съществуващи добри политики, мерки и практики по темата – представяне на различни публични събития пред заинтересованите страни и обществеността.
  • Изработване на становище и предложение за нормативни промени, които да обезпечат постигането на основната цел на проекта – осигуряване на универсален достъп до лекарства за деца от 0 до 3 г., като най-адекватното за момента решение е въвеждане и прилагане на политика за безплатни лекарства за всички деца на тази възраст.

 

Очаквано въздействие:

  • Подобряване на детското здраве и особено сред най-бедните и уязвими групи български граждани.
  • Гарантиране на ефективно и достъпно здравеопазване в най-ранна възраст и създаване на условия всички деца да бъдат лекувани пълноценно.

 

Партньори:

Подкрепата за финансираната страна фондация „Фонд ИГА” е осигурена от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на финансираната страна фондация „Фонд ИГА” и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива” или нейните партньори.

 

НОВИНИ