Социални услуги за лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик в специализирана среда – Кризисен център, гр. Пещера

Социални услуги за лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик в специализирана среда – Кризисен център, Пещера, е комплекс от социални услуги, държавно делегирана дейност от 2009 г., функциониращи на територията на Община Пещера, област Пазарджик. Настаняването е за период от 3 до 6 месеца. Капацитетът е 12 потребители.

Услугите разполагат с модерна и комфортна материална база, осигуряваща среда, близка до семейната.

Предоставяните услуги отговарят на критериите и стандартите, регламентирани в Закона за социалните услуги, Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и Наредбата за качеството на социални услуги за деца.

Услугите се предоставят със следните лицензи:

 • „Осигуряване на подслон“
 • „Информиране и консултиране“
 • „Терапия и рехабилитация“
 • „Застъпничество и посредничество“
 • „Обучение за придобиване на умения“

В Комплекса работят специалисти с дългогодишен опит: управител; психолог; сътрудник социални дейности – координатор; сътрудници социални дейности – водещи  на случаи.

Целеви групи:

 • деца, преживели насилие;
 • деца, въвлечени в трафик или с риск от въвличане в трафик;
 • лица, жертви на насилие;
 • лица, жертви на трафик.

Предоставяни услуги:

 • психо-социално консултиране;
 • правни консултации;
 • здравна подкрепа;
 • посредничество с институции и социални системи;
 • фамилно консултиране;
 • обучения за придобиване на базови поведенчески умения;
 • програми за образование и професионално обучение и ориентиране;
 • изготвяне и осъществяване на индивидуални подкрепящи програми и програми за социално включване.

Предоставяните услуги:

 • са основани на индивидуален подход и оценка на конкретните потребности на детето/лицето;
 • съдействат и изграждат способност за развиване на умения за самопомощ в различни ситуации;
 • подпомагат процеса на интегриране и насърчават личностното развитие за овластяване и социално включване;
 • възстановяват и повишават уменията за социално включване;
 • предоставят подкрепа за предотвратяване на последствията от травмата;
 • осигуряват защитена среда за деца и лица, преживели насилие, трафик или друга форма на експлоатация.

Услугите функционират при спазване на следните принципи:

 • Предоставяне на незабавна подкрепа;
 • Безусловна подкрепа на пострадалите;
 • Сигурност и безопасност;
 • Партньорство с настанените потребители;
 • Необвинително отношение;
 • Обективност при предоставяне на възможностите за подкрепа;
 • Договорен модел на работа;
 • Мултидисциплинарен подход;
 • Гарантиране на най-добрия интерес на детето, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето;
 • Зачитане на достойнството и личността на детето/лицето;
 • Респект към личната история и етническата и културна идентичност на детето/лицето;
 • Предоставяне на възможности за пълноценно развитие потенциала на децата/лицата, съобразно техните потребности и възможности;
 • Зачитане на индивидуалните особености на всяко дете, като се отчита динамиката на детското развитие и се прилага индивидуален подход при предоставянето на грижи;
 • Насърчаване на взаимоотношенията между детето/лицето и значими за детето/лицето хора и външния свят;
 • Подпомагане на детето/лицето за вписването му в социалната среда;
 • Предоставяне на възможност на детето/лицето да прави избор и да взема решения съобразно възможностите и възрастта си;
 • Поддържане на среда, близка до семейната, и предлагане на отношения на сигурност и -доверие, трайни във времето;
 • Подкрепяне и стимулиране на самостоятелността и развитието на детето/лицето, съобразно индивидуалните му особености;
 • Осигуряване на значим за детето възрастен, с който създава доверителна връзка.

 


Програма „Дигитален маркетинг“ по Проект „Нова посока“