Наблюдавано жилище

 

          1. Статут – Държавно делегирана дейност на Община Пловдив, възложена за управление на Фонд за превенция на престъпността – ИГА с договор за възлагане на социални услуги № 14ДГ824/23.06.2014 г.

2. Визитка:

Наблюдаваното жилище е форма на социална услуга за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция или услуга от резидентен тип /ДДЛРГ, ЦНСТ, Преходно жилище, Защитено жилище/; лица от общността без семейна подкрепа или такива напускащи приемни семейства и им предстои да водят независим начин на живот.

Основната цел на предоставяната услуга е да осигури плавен преход и равнопоставеност за успешна интеграция в обществото на лицата от горепосочените групи. Да осигури пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява; да създаде условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите на социалната услуга; и вследствие на всичко това да осъществи ефективно социално включване на потребителите.

Капацитет: 6 лица /мъже/

Адрес: гр. Пловдив, ул. „Димитър Цончев“ №11, е-mail: nj_plovdiv@abv.bg

3. Целеви групи:

–                  младежи, навършили 18 години, които напускат ДДЛРГ или ЦНСТ;

–                  младежи, напускащи Преходни и Защитени жилища

–                  лица /младежи/ в риск от общността в трудоспособна възраст, които нямат семейства или не получават семейна подкрепа и се нуждаят от професионална помощ в прехода към самостоятелен начин на живот. Младежи, напускащи приемни семейства в град и област Пловдив

4. Услуги:

•       Оценяване потребностите на приетите лица с цел осигуряване на всестранна подкрепа в прехода им към самостоятелен живот; Определяне на персонален съветник;

•       Изготвяне на индивидуална, адаптирана към конкретния случай програма – План за самостоятелен живот;

•       Консултиране – социално, педагогическо, психологическо, правно -икономическо;

•       Професионално ориентиране и трудово посредничество; Мотивация за активно включване и само предлагане на пазара на труда – развитие на умения за търсене на трудова заетост; за явяване на интервю, представяне пред работодател, водене на диалог и умения за отстояване на лична позиция и интереси в ситуация на преговори

•       Подготовка и формиране на умения за независим живот:

– всекидневни умения за живот, планиране на лични средства и бюджет, развитие на умения за самообслужване ;

– умения за живот, свързани с жилището и местните услуги;

– социални и личностни умения за живот;

– сексуално и репродуктивно здраве;

•       Посредничество и застъпничество пред: Бюро по труда – Пловдив, независими работодателски организации и други институции и социални услуги;Общински и държавни структури

•       Създаване на подкрепящи мрежи:

– реформиране на връзките със значимите други /при наличие на основна емоционална връзка с близки и роднини/ – екипът оказва подкрепа на лицето за съхранение на контактите, с оглед възможности за бъдеща подкрепа след напускане на Наблюдаваното жилище.;

–                    житейско планиране и семейно планиране – отговорности и предизвикателства пред младия човек при стартирането на независим и самостоятелен живот – очаквания, нагласи, роли в обществото, предвид изискванията на обществената норма и др.

•       Включване в групови програми, обучения и курсове.

5. Партньорства при реализация на дейността:

•       Община Пловдив – Дирекциите Социална политика и Жилищна политика

•       Кметството на Район „Централен“ на Община Пловдив

•       2 РУП на МВР Пловдив

•       Дирекция „Социално подпомагане“ – отделите ХУСУ Пловдив, Марица, Родопи, Стамболийски, Хисар.

•       ПГСТ „Пеньо Пенев“ гр. Пловдив

•       Министерство на труда и социалната политика

•       Секретариат на Президента на Република България

•       ДДЛРГ „Княгиня Мария-Луиза“;

•       КСУ „Олга Скобелева“

•       КСУДС, Пловдив и екипите работещи с младежи, напускащи Приемни семейства

•       ДДЛРГ „Таню Войвода“ гр. Асеновград

•       КСУ „Св. Св. Константин и Елена“ гр. Пловдив

•       Български червен кръст – клон Пловдив

•       Регионална здравна инспекция – Пловдив

•       Училищата в гр. Пловдив

•       ФРР „Рома“

•       Сдружение „Център за обучение и услуги“ гр. Пазарджик

•       Дирекция „Бюро по труда“ – Пловдив

•       Асоциация „Бон-Мин“ – Р. Франция

•       Колеж по икономика и администрация – Пловдив

•       НПО и др.