Център за настаняване от семеен тип – 1

 

Статут

Центърът е разкрит от Община Лесичово като държавно делегирана дейност. Управлението на услугата е възложено на Фонд ИГА от месец януари 2019 г. В него работи екип от специалисти – управител, социални работници, детегледачи.

Визитка

Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

ЦНСТ разполага с модерна и комфортна материална база, близка до семейната среда.

 

Цел

Целта на Центъра за настаняване от семеен тип е да се осигури среда, близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.

Достъп до услугите

Желаещите да ползват услуги в ЦНСТ се насочват от Отдел „Закрила на детето” със Заповед, План за действие и Доклад-оценка. В ЦНСТ се изготвя Оценка на потребностите и План за грижа за всяко настанено дете.

Предоставянето на услуги в ЦНСТ се извършва след получаване на Заповед от ОЗД. Заповедта се издава само за един потребител. В нея се изписват услугите, за които се насочва клиентът, според информацията, предоставена от доставчика на Дирекция „Социално подпомагане”.

Всички потребители на социални услуги в ЦНСТ попълват Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни и подписват План за грижа. Всички деца и семейства получават, по достъпен за тях начин, информация относно услугите, предоставяни от доставчика, опита на доставчика и квалификацията на персонала, условията и реда за ползване на социални услуги в ЦНСТ и процедура за подаване на жалби.

 

Целеви групи 

– деца от 3 до 18-годишна възраст, лишени от родителска грижа;

– деца в риск от 3 до 18 г., при които, до момента на настаняване в ЦНСТ, са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;

– деца, на които предстои напускане на специализирана институция или до завършване на образование.

Капацитет: ЦНСТДБУ тип 1

15 деца на възраст от 3 до 18 г.;

 

Услуги

Консултиране:  

  • Социално-педагогическо консултиране;
  • Фамилно консултиране;
  • Психологическо консултиране;
  • Посредничество и застъпничество;
  • Правни и здравни консултации.

Специализирани групови програми:

–         Програма „Аз и ние”;

–         Програма „Моите нови умения”;

–         Програма „Умения за здраве”;

–         Програма „Управление на личните финанси”;

–         Арт ателие „Аз творя”.

 

Персонал

В ЦНСТ работят висококвалифицирани специалисти: управител, социални работници; детегледачи.

 

Контакт

с. Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик, ул. „Георги Кратунчев” №2,  тел.: 03517/22 33; моб. 0877/90 02 59; e-mail:  cnst_cop@abv.bg„> cnst_cop@abv.bg