Център за социална рехабилитация и интеграция

 

Центърът за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) е разкрит от Община Лесичово като държавно делегирана дейност. Управлението на услугата е възложено на Фонд ИГА от 1.09.2018 г. В него работи екип от специалисти – управител, социален работник, медицинско лице, рехабилитатор, трудотерапевт, психолог.

 

Центърът за социална рехабилитация и интеграция е комплекс от социални услуги, свързани с извършването на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

 

Основната цел на социалната услуга е подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни по вид и степени на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот. Потребителите ползват дейностите и програмите (индивидуални или групови) почасово – всеки ден или няколко пъти в седмицата/месеца, в зависимост от индивидуалните им потребности. Освен в сградата на центъра услугата се предоставя и мобилно, като целта е по-широко обхващане на целевите групи и предотвратяване процеса на социално изключване, чрез използване ресурсите на услугата ЦСРИ.

 

Задачи на социалната услуги:

 • Осигуряване на включваща, приемаща и стимулираща развитието среда, при отчитане на рисковите, за развитието на човека, фактори;
 • Предлагане на специализирано оборудване и обзавеждане, в зависимост от конкретните потребности на потребителите;
 • Създаване на оптимални условия за корекционно-компенсаторна и интеграционна работа с потребителите на услугите;
 • Оказване подкрепа на потребителите и техните семейства;
 • Оценка нуждите на потребителите;
 • Изготвяне на програма за грижи;
 • Запознаване с конкретните нужди на потребителите според сферите на функциониране;
 • Планиране на интервенции според установените проблеми;
 • Дефиниране на ролите на специалистите в обслужването на потребителите и специализираните интервенции, които ще извършват.

 

Потребители:

 

–         лица с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието;

–         лица с различни форми на зависимост.

 

 

Дейности:

 

1.Програма „Социална интеграция и рехабилитация”

–         Социално консултиране и посредничество;

–         Здравно консултиране и посредничество;

–         Образование и обучение;

–         Правно консултиране;

–         Психологическо консултиране.

2.Програма „Медицинска рехабилитация”

3.Програма „Терапии“

4.Програма „Трудотерапии”:

–         Градинарство;

–         Битови умения;

–         Приложни изкуства.

5.Мобилно предоставяне на социалната услуга

 

 

Капацитет:

Капацитетът на услугата е 15 лица.

 

Социалната услуга предлага комплекс от дейности, насочени в посока на социална интеграция на лицата и децата с увреждания.

Прилага се индивидуален подход спрямо всеки потребител, съобразно спецификата на заболяването/увреждането и личностните особености.

Всички дейности са насочени към формиране на умения за изграждане и поддържане на доверителни отношения с околните и умения за самостоятелен живот, в случаите когато това е възможно.

Дейностите в ЦСРИ са насочени към повишаване на самооценката на потребителите и подобравяне на емоционалното състояние, нарушено в следствие на увреждането.

 

 

Вход към услугата:

 

 • Подаване на молба от кандидат-потребителя до Директора на Дирекция

„Социално подпомагане” по настоящ адрес. Пакетът от документи следва да съдържа всички необходими попълнени приложения, както и налични медицински документи. Социалните работници асистират на кандидат-потребителите да подготвят и подадат нужните документи. Тъй като е необходим документ за самоличност, на лицата, които нямат такъв, се съдейства за изваждането му.

 

 • Социална оценка на кандидат-потребителите

Съгласно нормативните изисквания социалната оценка се извършва от Дирекция „Социално подпомагане” в указания срок.

 

 • Изготвяне на доклад-предложение

Въз основа на социалната оценка се изготвя доклад-предложение до Дирекция „Социално подпомагане”.

 

 • Заповед/направление за ползване на социална услуга

Тя се издава въз основа на мотивирания доклад-предложение;

 

 • Запознаване на лицето с начина на предоставяне на социалната услуга и персонала

Всеки одобрен потребител се уведомява писмено с настоящата заповед. Подробно се запознава със същността, целите и дейностите на ЦСРИ. В дейността освен Дирекция „Социално подпомагане” участва и екипът на ЦСРИ.

 

 • Приемане на потребителите

С всеки одобрен потребител се сключва договор за ползване на услугата. Договорът съдържа както предмета на дейността, така и правата и задълженията на страните и срокът за ползване на услугата. Срокът на договора зависи от заповедта за ползване на социалната услуга. В съответния раздел са упоменати и начините за прекратяването му. Договорът се изготвя в 2 екземпляра по един за всяка от страните. Заедно с договора потребителят попълва и декларация за предоставяне на лични данни, съгласно закона за защита на личните данни.

 

 • Изготвяне на индивидуален план за работа/подкрепа

Планът се изготвя в зависимост от спецификата на нуждите на всеки потребител, отбелязани в социалната оценка. След изготвянето му индивидуалният план се съгласува с потребителя. Индивидуалният план се изготвя за 6 месеца, като при необходимост се актуализира.

 

 • Изпълнение на дейностите, залегнали в индивидуалния план

Съобразно всяка дейност, в досието на всеки потребител, освен молбата за ползване на социалната услуга с приложенията, оценка и заповедта за услугата, се съдържа индивидуалният план и документация от протоколи от срещи и консултации. Всяка среща с потребителя се протоколира, както и всяка среща с институция или организации по повод на работа с него. За всяка направена консултация също се води протокол от специалиста (психолог, юрист). В случаите, когато лицето участва в програмите на центъра, документацията е съобразена с ръководството за всяка програма.

 

Изход от услугата

 

Услугата се прекратява:

 • При изтичане срока на направлението/заповедта;
 • По желание на някоя от страните, в случаите когато са налице обективни обстоятелства за това.

Прекратяването става със заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане”, като за целта социалният работник изготвя заключителен доклад от работата си с всеки потребител. Докладът съдържа основните резултати и дейности от изпълнението на плана, както и насоки за по-нататъшното развитие на потребителя. Всеки доклад се съгласува от управителя на ЦСРИ, преди да бъде изпратен до Дирекция „Социално подпомагане”. Докладът може да съдържа и предложения за насочване към друга социална услуга.