Програма за семейно консултиране

Програма за семейно консултиране с терапевтичен ефект разработиха експерти на Фонд ИГА в рамките на проект „Център за превенция на домашно насилие“. Основна цел на Програмата е прилагане на практически модел за психосоциална работа със семейства, при които са налице нарушени отношения и домашно насилие. Дейностите са насочени към хармонизиране на взаимоотношенията в семейството, внасяне на промяна и използване на скритите ресурси на семейната система за създаване на емоционална близост и привързаност. Програмата бе апробирана с една семейна двойка,

Целта на участието им бе да положат усилия да зачитат достойнството на другия, да формират умения да се изслушват и приемат другата гледна точка, да  се научат да контролират емоциите и гнева.

Терапевтичните елементи в програмата спомогнаха за постигане на ефект, касаещ началото на заздравяване на семейните отношения и възстановяване на доверителните отношения между съпрузите.

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-262/17.08.2021 г., сключен с Министерство на правосъдието.