Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

 

logosbeneficaireserasmusright bg Rlogounlocked


Проект „ Отключване“ (UNLOCKED)Източник на финансиране: Европейска комисия, програма Еразъм+, Ключова дейност 2

Основната цел на проекта е организирането и изпълнението на творчески програми за превенция на престъпността, както и разработването на методология и разпространението ѝ в семинари.


 

 

Благотворителна кампания за Кризисния център в Пещера стартира Фонд ИГА

Interviuta (1)

В рамките на месеца бяха проведени планираните структурирани срещи с екипите на ИГА. Целта им бе да се обсъдят постигнатите успехи, да се направят предложения за промяна и развитие, да се споделят трудностите и предизвикателствата. Срещите заложиха на диалога и откровеното споделяне на мнения на работещите в ИГА. На участниците беше предоставена възможност да предлагат насоки за бъдещето на организацията.

Освен с екипите подобни срещи се проведоха и с партньори на ИГА, клиенти и други заинтересовани страни. Цел на тези интервюта бе да се добие представа за настоящия външен образ на организацията - как я възприемат тези, с които ИГА взаимодейства, както и перспективите на тези партньорства.

Резултатите от всички срещи ще бъдат обобщени и анализирани. Те ще добавят нови аспекти към проекта за «Бяла книга на Фонд ИГА»

Срещите, структурираните интервюта и откровени разговори допринесоха за постигане основната цел на проекта: съгласие за посоката, в която да се развива организацията в дългосрочен план.

Проект „Рестарт - нова стратегическа визия на ИГА“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”