Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

IGAВ края на миналата година в рамките на проект „Рестарт - нова стратегическа визия на ИГА“ бяха проведени поредица от интервюта с представители на външни за организацията страни - потребители, НПО-партньори, централна и местна власт, здравни и образователни институции, привърженици, медии. Предвид епидемиологичната обстановка екипът замени структурираните срещи с въпросник, който да се попълва и изпраща онлайн. Обобщени бяха 33 онлайн въпросника и 4 интервюта, проведени по телефон.

Цел на интервютата бе създаване на пространство за обсъждане на постигнатите успехи, приносът към промяна и развитие, трудности и предизвикателства.

Получената информация е много интересна и показателна за външния образ на организацията - как тя се възприема в общественото пространство, какви са силните страни и постигнати успехи, какво да бъде променено в положителна посока и др.

Като следваща стъпка от изпълнението на проекта ще бъде направен анализ на потребностите от обучение и повишаване компетентността на екипите на ИГА. Той ще допълни направените обобщения и препоръки за развитието на организацията. Възоснова на анализа ще се изработи и подход за адресиране на идентифицираните дефицити и желания за повишаване на компетентностите, който ще бъде включен като отделен раздел от „Бялата книга на Фонд ИГА“.

Проект „Рестарт - нова стратегическа визия на ИГА“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Основната цел на проекта е създаване нова стратегия за развитието на ИГА.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”