Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
67 2От месец март в 67-мо Основно училище „Васил Друмев“, София се провеждат допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици от етническите малцинства. Дейността е част от проект „Училище за амбиции - 2”, който се ръководи от Фонд за превенция на престъпността ИГА. Целта е чрез създаване и адаптиране на индивидуални и групови учебни програми да се наваксат пропуснати знания и умения по английски език, география и икономика, гражданско образование, природни науки и други необходими предмети, нужни за успешното интегриране на учениците в образователния процес и намаляване на риска от отпадане.

Графикът на програмите е разработен съвместно с медиаторите и съобразен с нуждите на всеки ученик. На всички 200 ученици, включени в проекта, които са с риск от отпадане от училище, са изготвени анализи за идентифициране на потребностите от съответния медиатор. Чрез анализите са определени дефицитните предмети, както и броят на отсъствията. Въз основа на тази информация са направени основни изводи, определящи работата на конкретния медиатор и са разработени индивидуални и групови програми по всеки учебен предмет. Учениците 67 1са разпределени в 83 малки групи по различни предмети като български език и литература, математика, английски език, география и икономика, история и цивилизация, човекът и природата, човек и общество, биология и здравно образование.

Предвижда се допълнителните занимания да продължат до края на следващата учебна година, когато ще стане ясно дали е постигната основната цел на проекта и колко от учениците, застрашени от отпадане, ще продължат образованието си.

Проектът се финансира Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Партньори в реализацията му са 67-мо Основно училище „Васил Друмев“, Район „Възраждане“ - София и Столична община.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”