Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

67 InfodenПрез месец юни в 67-мо Основно училище „Васил Друмев”, София се проведоха две информационни събития в рамките на Проект „Училище за амбиции - 2”. На 20 юни се състоя първият Информационен семинар, темата на който бе „Образователна интеграция на етническите малцинства”. По време на семинара бяха представени различни гледни точки по отношение на интеграцията на етническите малцинства в образователната система. Разгледани бяха и добри практики, както в България, така и в Европейския съюз. На семинара присъстваха представители на институции, родители и преподаватели.

В рамките на същата дейност на 27 юни се проведе Кръгла маса на тема „Културно многообразие – източник за взаимно опознаване и духовно развитие на учениците“. Присъстваха представители на целевите групи и заинтересованите страни. Резултатите от двете информационни събития бяха отразени в доклади. Предвидено е през 2018 г. да бъдат проведени още един Информационен семинар и една Кръгла маса. Резултатите от четирите събития ще бъдат обобщени в доклад, който ще допълни проучването, реализирано в рамките на Дейност 2 на проекта: „Провеждане на проучване за нуждите на проекта”.

Проектът се финансира Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Основната му цел е да се подпомогнат децата от ромски произход в столичния район „Възраждане“ да се изградят като пълноценни граждани и постигнат успешна социална и професионална реализация в обществото. 

 

 

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”