Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
plakat 67В рамките на проект „Училище за амбиции - 2” в 67-мо Основно училище „Васил Друмев“, София, вече 4-ти месец се осъществява психологическа подкрепа за ученици от етническите малцинства. За целта е нает психолог с подходяща квалификация, опит и образование, който работи ежеседмично с деца, които имат нужда от подобна подкрепа. Работата на психолога се подпомага от учителите и медиаторите. В дейността му се използват инструментите и продуктите от проект „ШАНС. Интегриран подход за ранна превенция на детското асоциално поведение и отпадането от училище”. Освен индивидуална работа той ще провежда и групова работа, насочена към превенция на агресията, антисоциалните прояви и други подобни форми на поведение.

Към момента са реализирани индивидуални психологически консултации с 34-ма ученици. С всички са проведени по 2 или повече индивидуални срещи. До финализиране на проекта техният брой ще нарасне до 150 деца.

Проектът се финансира Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Водеща организация е Фонд за превенция на престъпността ИГА, а партньори - 67-мо Основно училище „Васил Друмев“, Район „Възраждане“ - София и Столична община. Основната му цел е да се подпомогнат децата от ромски произход в столичния район „Възраждане“ да се изградят като пълноценни граждани и постигнат успешна социална и професионална реализация в обществото.

 

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”