Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)


4 210820

Днес в Пресклуба на БТА - Пазарджик, беше представен Проект „Рестарт - нова стратегическа визия на ИГА“. Проектът се финансира от Фонд «Активни граждани България» по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.

През тази година Фонд ИГА отбелязва 20 години от създаването си. Организацията се развива динамично от самото начало, а в последно време динамиката се увеличава с включване в нови сфери на намеса и разширяване на дейносттта в национален и международен план.

Системен преглед и анализ на дейността на Фонд ИГА е правен през 2007 г. Необходимостта от нова визия се очертава през последните години сред екипите на организацията. През 2018 г. е дадено начало за изработване на стратегия за развитие в по-дългосрочен план и има очакване това да продължи.

Цел на проекта е определяне посоката на развитие в дългосрочен план. Ще бъде направен преглед, обобщаване и анализ на дейността на организацията и въз основа на събраната информация ще се предприемат действия за повишаване на нейния капацитет, което съответства на специфичната цел.Очаквани резултати:

- Анализ на развитието до момента;

- Проучване мнението на екипите на ИГА, партньори, бенефициенти, клиенти, донори;

- Анализ на потребностите от обучение и повишаване компетентността на служителите;

- Изработване на нова стратегия за развитие.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”