Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

 

Logo-grajdansko-uchastie


Probaziya

Фонд ИГА започна изпълнението на Проект "Гражданско участие в законодателното и институционално развитие на пробацията в България", BG05SFOP001-2.009-0157-C01 по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”, BG05SFOP001-2.009.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, и ще продължи до януари 2021 г.

Проектът си поставя като основна цел да повиши гражданското участие в процесите, свързани със законодателното и институционално развитие на пробацията в България. В изпълнението му са заложени и специфични цели като: развиване на модел за партньорство между ГД "Изпълнение на наказанията" и структурите на гражданското общество в управлението на пробационната система в България; модел на открито и отговорно управление от страна на ГДИН по отношение на всички процеси, свързани с функционирането на пробацията в България; отправяне на 4 конкретни препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги от страна на ГД "Изпълнание на наказанията", свързани с функционирането на пробацията в страната.

Очакванията са при финализиране на дейностите да са постигнати следните основни резултати: направени две проучвания, едното от които под формата на граждански мониторинг; отправени четири препоръки, касаещи различни аспекти на гражданското участие в процесите, свързани със законодателното и институционално развитие на пробацията в България; действаща Консултативна група за гражданско участие към ГДИН; проведени шест информационни дни и една национална конференция; повишен капацитет на кандидата за гражданско участие чрез създадена Контактна точка с европейска мрежа и обучение на 10 служители.

 

КЪМ ПРОЕКТА

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”