Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини Новини 2011 година
Съдържание на статията
Архив новини 2011
юли-септември 2011
април-юни 2011
януари-март 2011
Всички страници

юли-септември 2011

Пилотна програма за превенция на домашното насилие се провежда в 4-ри училища

707Пилотна програма за превенция на домашното насилие за приложение в училищата беше разработена от експерти в рамките на проекта за домашно насилие. Програмата бе изпратена за обсъждане на съдилищата в региона, както и в Областна дирекция „Полиция”, Дирекция „Социално подпомагане” и Регионалния инспекторат по образование в Пазарджик. Програмата ще бъде тествана в 4-ри училища в областта – две в Пещера, едно в Пазарджик и едно в село Паталеница. Тя съдържа 3 сесии с по 2 учебни часа всяка. В избраните училища са формирани групи от по 20 ученика. Към програмата е разработено и ръководство, което улеснява както лекторите, така и участниците в нея. След приключването й тя ще бъде обсъдена отново с всички участници в разработването и прилагането й и едва тогава ще придобие своя окончателен вариант. Тогава отново ще бъде приложена в избрани училища.

Обучение повишава капацитета на специалисти за работа по проблема домашно насилие

706От началото на месец август Фонд - ИГА работи по реализацията на Проект „Повишаване капацитета на институциите и ЮЛНЦ в Пазарджишкия съдебен район за справяне с проблема домашно насилие и ефективно изпълнение на програми по чл.6, ал.7 от ЗЗДН». За специалистите, прилагащи отделните програми и услуги и за представители на релевантните институции по ЗЗДН, от 22-ри до 24-ти септември се проведе обучителен семинар в курорта Слънчев бряг. Мероприятието имаше за цел да повиши информираността на експерти и специалисти по отношение на проблема домашно насилие, начините за практическо изпълнение на заложените в Закона за защита от домашното насилие мерки, същността на социалната работа и психологическата подкрепа за жертви и извършители на домашно насилие. Темите, залегнали в него, акцентираха върху повишаване на чувствителността към проблема, както и към формиране на адекватни нагласи у специалистите и представителите на институции за нетолериране проявите на домашно насилие, проявяване на разбиране и съпричастност към преживяванията на жертвите.
Обучението си постави и съвсем практически цели: формирани но практически умения за идентифициране случаи на домашно насилие, оказване на помощ чрез насочване към юридическа защита и консултиране и компетентни служби за психо-социална подкрепа,както и умения за работа по специализирани програми.
В обучението се включиха над 30 представители на институции и специалисти по прилагане на програмите и услугите.

Финална конференция по Проект „ЕНТЕР – 2”

705На 30 август, от 9 часа, в конферентната зала на хотел „Севън Хилс” – Пловдив се проведе Заключителна конференция по Проекта на Фонд – ИГА „EНТЕР-2 - Развитие на модела за социално включване на бивши затворници”.
ЕНТЕР-2 е специално разработен модел, предоставящ възможност на лица, изтърпели наказание лишаване от свобода, за адекватно социално включване. По време на конференцията бяха представени разработените и пилотирани в рамките на проекта: Програма за обучение на лица, изтърпели наказание лишаване от свобода, в Активен социално-трудов менторинг, социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция за целевата група, Методика и Обучителна програма за доставчици на социални услуги - част от модела „ЕНТЕР-2”.
Проект „
E
НТЕР - 2.Развитие на модела за социално включване на бивши затворници” се реализира в периода март 2010 - август 2011 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия. Пилотна фаза”. Водеща организация е Фонд за превенция на престъпността – ИГА, а партньори - Фондация за регионално развитие „РОМА” - Пловдив, Сдружение „Център за обучение и услуги” и „Таурус - консултинг” ЕООД.
Основната цел на проекта бе да се окаже подкрепа за успешно социално включване на лица, изтърпели наказанието лишаване от свобода.

Клуб „ВОВ” - на гости в Ракитово

704Макар и в лятна ваканция, младите доброволци от Клуб „ВОВ” не се отказаха от активна дейност за реализация на своите задачи в рамките на Компонент 7 на Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН». Цел на компонента е намаляване уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младежи.
В края на месец юли младите доброволци посетиха Възпитателно училище-интернат -Ракитово и проведоха поредната си здравно-образователна сесия пред 20 възпитаници на училището. Основната тема, която доброволците представиха беше „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, но тя постепенно се разшири и обхвана също и наркотиците, както и връзката им с опасното заболяване. Младите хора от ВУИ показаха голяма активност при разглеждането на темата и демонстрираха добри познания и осведоменост по основните й аспекти.

Изложба „Светът през моите очи”

703Младите хора от Клуб „Връстници обучават връстници”(ВОВ) в Пазарджик, които работят по Компонент 7 на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, реализираха поредната си инициатива. Тя е част от националната кампания „Младите хора в действие” на Международната Y-PEER мрежа в България. Във фоайето на Община Пазарджик младежите и девойките от Клуб „ВОВ” подредиха изложба от рисунки и фотоси под надслов „Светът през моите очи”. Този начин, за да изразят отношението си към темата, са избрали и връстниците им от Габрово и Перник.
Изложбата ще продължи от 1 до 10 август. Тя съдържа 32 фотоса и рисунки по темата.
Клуб „Връстници обучават връстници” функционира в Пазарджик вече трета година, като част от Компонент 7 на Програма «Превенция и контло на ХИВ/СПИН». Цел на компонента е намаляване уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младежи.

Проект „ ЕНТЕР-2” обучи 30 доставчици на социални услуги

701В края на миналата седмица приключи обучението на специалисти, работещи за социално включване на бивши затворници, в рамките на Проект „ЕНТЕР-2„ Развитие на модела за социално включване на бивши затворници”. Обучението преминаха 30 представители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието, общините и неправителствения сектор, които работят с целевата група. След приключването му те положиха съответния изпит и получиха квалификация за прилагане на модел ЕНТЕР-2.
Обученията се проведоха от Фонд за превенция на престъпността - ИГА и партньорските организации Сдружение „Център за обучение и услуги” и Таурус консултинг.
Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Фонд - ИГА подписа два договора за управление на социални услуги в Пловдив

697Договори за управление на две социални услуги на територията на Община Пловдив подписа Фонд за превенция на престъпността - ИГА през миналия месец. Първата е „Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ)” - подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение. Целева група на услугата са деца и младежи, настанени в Домове за деца лишени от родителски грижи (ДДЛРГ), младежи, напускащи специализирани институции за деца, деца в риск от отпадане от училище, деца, отпаднали от училище и деца в училищна възраст, необхванати от образователната система, както и семейства на изброените групи.
Вторият договор се отнася до управлението на социалната услуга в общността „Наблюдавано жилище”, за младежи, напускащи ДДЛРГ. Целева група на тази услуга са пълнолетни мъже и жени в трудоспособна възраст, с възможност да бъдат изведени от специализирани институции, преходни и защитени жилища. Възможно е и приемането на лица в риск от общността в трудоспособна възраст, които нямат семейства или не получават семейна подкрепа и се нуждаят от професионална подкрепа в прехода им към самостоятелен живот.
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели конкурса, обявен от Община Пловдив и ще управлява двете делегирани дейности след усп
e
шно изпълнен проект, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В рамките на този проект двете услуги бяха предоставяни в продължение на 8 месеца.
Договорите са сключени за срок от 3 години.