Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини Новини 2010 година
Съдържание на статията
Архив новини 2010
юли-септември 2010
април-юни 2010
януари-март 2010
Всички страници

юли-септември 2010

Допълнителна образователна подготовка за децата

663Повече от два месец продължи образователният процес в ЦСРИ към ДДЛРГ „Рада Киркович” – Пловдив, който се реализира в рамките на Програмата за допълнителна образователна подготовка по Проект „Сигурен дом - крачка към моя нов живот”. Програмата се води от квалифицирани преподаватели от СОУ „Константин Величков“ – Пловдив. На базата на направените оценки за индивидуални занимания бяха определени 15 деца от целевата група, от 2-ри до 6-ти клас. Квалифицирани преподаватели работиха по индивидуалните планове с всяко от децата, определени за работа по програмата, по предмети, включени в учебните планове за съответните класове - български език, математика, човек и природа, история, география и др. Целта на Програмата бе преодоляване на пропуските, справяне с учебния материал и превенция на отпадането от училище.
Децата преминаха и съответните входящи и изходящи тестове с цел установяване на образователния напредък

Eкипът на ЦСРИ и Наблюдаваното жилище премина второ обучение

661От 25-ти до 28-ми август в хотел „Родопски дом” – Чепеларе се проведе второто обучение на екипа на ЦСРИ и Наблюдаваното жилище към ДДЛРГ „Рада Киркович” в Пловдив.
Обучението е продължение на практическото двумодулно обучение за екипа от социални работници, насочено към повишаване на професионалните знания и практически умения за работа със специфичната група на деца, израснали в институции и техните семейства.
Семинарът запозна служителите с добрите практики за работа с деца в риск у нас и в други страни, както и с различни видове социални услуги за деца и семейства. Усилията на лекторите бяха насочени към повишаване на психологическите познания за особеностите в развитието и поведението на деца със специфични нужди - обучителни трудности, деца с умствена изостаналост поради социална занемареност, хиперактивни и деца със зависимости, оптимизиране на практическите подходи на служителите при работа с деца, настанени в Наблюдаваното жилище и формиране на нови умения у социалните работници за консултиране по социални и психологични проблеми на деца и техните семейства.
Особен акцент в обучението бе поставен на повишаване на уменията за прилагане на групови психо-социални програми за специфичната група потребители на ЦСРИ и Наблюдаваното жилище. В заниманията бяха включени ролеви игри и практически занимания по обсъждане на конкретни казуси, с което се отговори на желанието на участниците за повече практическа насоченост на обучението.

Обучение за персонала на ДДЛРГ „Рада Киркович”

660От 23 до 26 юни в хотел „Родопски дом” – Чепеларе се проведе семинар за служителите на ДДЛРГ „Рада Киркович” - Пловдив, съобразно предварително идентифицираните им нужди от допълнително обучение. Семинарът беше с практическа насоченост и се основаваше на интерактивните методи на обучение и преподаване.
Основните му цели бяха да се запознаят служителите с практиките на предоставяне на социални услуги за деца и планиране на грижи, прилагани в страната ни; да се повишат знанията им за действащото в България законодателство в областта на грижите за деца; да се запознаят с добри практики на социални услуги, прилагани в други страни; да повишат психологическите си познания и формират нови практически умения за по-ефективна работа на възпитателите с децата в Дома; да се оптимизират подходите на служителите към деца с проблемно поведение и специфични особености - деца с девиантно поведение, наркоманно зависими и деца с психични отклонения.
В обучението лекторите използваха различни методи на преподаване: за “ученето чрез преживяване и правене” с използване на ролеви игри, дискусии в малки и големи групи, проиграване на симулативни ситуации и кратки теоретични презентации.
На участниците в обучението бяха представени и три учебни филма, които илюстрираха възможностите за реално преструктуриране на институциите за деца, чрез превръщането им в места, предоставящи различни социални услуги.