Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини Новини 2008 година
Съдържание на статията
Архив новини 2008
юли-септември 2008
април-юни 2008
януари-март 2008
Всички страници

юли-септември 2008

Проект на Фонд - ИГА ще работи за намаляване сексуалното насилие над деца

555Проект “Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатацията на деца” бе представен официално на Информационен ден в Пазарджик. Проектът се изпълнява от от Фонд – ИГА и е финансиран от швейцарската Фондация „Оук”. Във форума участваха представители на институции, с пряко отношение към проблемите засегнати в проекта, както и експерти от неправителствени организации от Пазарджик и Плевен.
Проектът ще се реализира в рамките на 1 година, в партньорство със Сдружение „Център Отворена врата” - Плевен. Той цели намаляване броя на децата, обект на сексуално насилие и експлоатация чрез внедряване на интегриран подход за работа с тях.
Проектът ще се реализира в Пазарджик, Плевен, София и Разград. Предвидено е създаването на Регионални мултидисциплинарни екипи, изграждане на Бюро за регистрация и Семейно-консултативен център за деца, жертви на сексуално насилие.
Фондация „Оук” е семейна фондация, регистрирана в Швейцария, която вече е финансирала проекти в България, а от създаването си през 1998 е подкрепила над 1200 проекта по целия свят.

Чешки експерти обучават обучители на ромски ментори по проект „Ментор”

554От 10 до 14 септември в Слънчев бряг чешките експерти Дагмар Дубравова (Сдружение по пробация и медиация в правосъдието) и Мартин Крацик (Чешка служба по пробация и медиация) обучаваха обучители в рамките на Проект „Ромски медиатори между пробационната служба и правонарушителите от ромски произход. Трансфер на успешна практика”. Те споделиха придобития опит от въвеждането на менторството в Чехия през 2004 г., където проектът е постигнал 51 % успешно изтърпяване на наказанието пробация сред правонарушители от ромски произход. Обучението беше окачествено като много успешно благодарение на внимателния подбор на групата от обучаеми и добрата подготовка и квалификации на участниците, в голямата си част педагози и юристи.
Участваха Валентина Караганова – началник отдел „ Социални дейности и възпитателна работа с правонарушители” в ГД „Изпълнение на наказанията” на Министерство на правосъдието, представители на Областните звена „Изпълнение на наказанията” в Пловдив и Пазарджик, Фондация за регионално развитие „Рома” и Фонд - ИГА - водеща организация по проекта. Набелязаха се конкретни стъпки за по-нататъшната реализация на проекта в градовете Пловдив и Пазарджик Проектът се финансира от Европейска комисия, Главна дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност”

Обучиха екипа на Комплекс за социални услуги - Триадица

553В края на миналата седмица в хотел „Перла”, Слънчев бряг се проведе обучение в рамките на проект „Комплекс за социални услуги за деца и семейства в риск - Триадица”. Участие в обучението взеха екипът на Комплекса и партньорите по проекта.
Темите на обучението включваха: Създаване на работна среда, Екип и екипна работа, Структуриран инструмент за оценка на риска (СИОР), Телефонното интервю – форма на общуване и оказване помощ на жени и деца, преживели насилие, Планиране и управление на случаи - модел на „Социален център за услуги”, Пазарджик, Провеждане на интервю с клиент и планиране на работата по случая, Управление на случай - елементи на управлението, принципи на наставничеството, Семейното консултиране като част от управлението на случая – практически упражнения за водене на интервю със семейството на клиента, Корекция на девиантното поведение чрез оцеляване в условия на изолация и др. Лектори на семинара бяха доц. Владимир Велинов - специалист по психиатрия и по съдебна психиатрия, Генадий Матвеев - педагогически съветник и Златка Мачева – председател на Център „Отворена врата” - Плевен.
Проектът се реализира в рамките на Програма „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” на Министерство на труда и социалната политика, която се реализира с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейската комисия.

Швейцарска фондация подкрепи проект на Фонд - ИГА

549Швейцарската фондация „Оук” (Дъб) подкрепи най-новия проект на Фонд - ИГА. Проектът се нарича „Мрежа за превенция на насилието над деца. Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и експлоатация над деца” и ще се реализира в рамките на 1 година, в партньорство със Сдружение „Център Отворена врата” - Плевен.
Проектът цели да се намали броят на децата, обект на сексуално насилие и експлоатация чрез внедряване на интегриран подход за работа с тях. Той ще се реализира в Пазарджик, Плевен, София и Разград. Предвидено е създаването на Регионални мултидисциплинарни екипи, изграждане на Бюро за регистрация и Семейно-консултативен център за деца, жертви на сексуално насилие в регионите на Плевен, Пазарджик, София и Разград. Иновативността на проекта, изпълняван от Фонд - ИГА и Център „Отворена врата”, е в едновременната паралелна работа както с жертви, така и с извършители на насилие и сексуално насилие над деца. В началото на есента Информационен ден ще представи пред обществеността на четирите града целите, екипа на проекта, както и повече подробности около реализацията и очакваните резултати.
Фондация „Оук” е семейна фондация, регистрирана в Швейцария, която вече е финансирала проекти в България, а от създаването си през 1998 е подкрепила над 1200 проекта по целия свят в областите околна среда, борба с експлоатацията на деца, права на човека, равнопоставеност на половете и др.

Европейски експерти по пробация на работно посещение в Офиса на Фонд - ИГА

548(1 август) На първо посещение в България пристигна Лео Тайгест - генерален секретар на Европейската организация по пробация (СЕP). Визитата му е работна и обхваща Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, Пробационната служба в София и офиса на Фонд - ИГА в Пазарджик. Повод за посещението е обсъждане кандидатурата на Министерство на правосъдието за член на СЕР, както и възможността в началото на следващата година София да стане домакин на Международна конференция по пробация.
Фонд за превенция на престъпността - ИГА е член на Европейската организация по пробация от 3 години, а от миналата година има и представител в Борда. През септември 2007 г. в столицата на Естония Талин, с гласовете на 30 европейски държави, Димитър Русинов - програмен директор на Фонд - ИГА, беше избран в Борда на СЕР.
Лео Тайгест, съвместно със Стив Питс - шеф на Международния отдел на Британската система за работа с правонарушители (Система на затворите и пробацията в Англия и Уелс) и експерти на Фонд - ИГА обсъдиха и провеждането на Международна конференция на СЕР в Лондон за събиране на средства. Фонд - ИГА ще бъде между организаторите на този престижен форум.
На сн.: Лео Тайгест и Стив Питс на работна среща в Офиса на Фонд - ИГА

Пилотен проект приключи с конференция в Пловдив

547(30 юли)Заключителната конференция по проект „Пилотен модел за алтернативни услуги в подкрепа преструктурирането и реформирането на институциите за деца” се проведе вчера в хотел „Севън Хилс” - Пловдив.
Конференцията отбеляза края на проекта, който се реализира от Фонд за превенция на престъпността - ИГА, в партньорство със Сдружение „Център Отворена врата” - Плевен, Български хелзинкски комитет, Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЦКБППМН) и Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) на Пазарджик, Септември, Белово и Плевен. Участие във форума взеха представители на местната власт, на съда, прокуратурата, полицията, Дирекциите „Социално подпомагане”, Държавната агенция за закрила на детето, МКБППМН, ПУ „Паисий Хилендарски”, директори на ВУИ, психолози, педагози, експерти, представители на неправителствения сектор и др.
Резултатите от реализацията на проекта представи програмният директор на Фонд - ИГА Димитър Русинов. Любомир Стойчев от Български хелзинкски комитет направи Анализ на дейността на Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Доц. д-р Владимир Велинов от Клиника по съдебна психология и съдебна психиатрия запозна участниците със Структурирания инструмент за оценка на риска (СИОР), експериментиран в рамките на проекта. В програмата на конференцията бяха включени и лекции на доц. д-р Дора Левтерова - декан на Педагогически факултет - ПУ „Паисий Хилендарски”, Генадий Матвеев - педагогически съветник, автор и ръководител на алтернативни програми за деца с девиантно поведение и Златка Мачева от Сдружение „Център Отворена врата”, Плевен.
Проектът се реализира от Фонд - ИГА, с финансовата подкрепа на Европейската комисия, Програма „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” на Министерство на труда и социалната политика.
На снимката: Красимир Ангелов - зам.-кмет на Община Пловдив и ген. Йордан Кюмюрджиев - председател на Общински съвет - Пловдив откриват конференцията.

Дискутираха резултати от проект за реформиране на институциите за деца

546Информационен ден в рамките на проект „Пилотен модел за алтернативни услуги в подкрепа преструктурирането и реформирането на институциите за деца” се проведе вчера от 10.30 часа в залата на Регионалната агенция за икономическо развитие (РАИР) - Пазарджик.
Една от основните цели на информационния форум бе да бъдат представени постигнатите резултати от проекта. Бяха споделени и анализирани ефектите от работата с децата и дейностите по проекта във ВУИ „Ангел Узунов” - Ракитово и ВУИ „Христо Ботев” - с Подем, Плевенска област. Участие в представянето на резултатите взеха Станимир Петров и Любомир Стойчев от Български хелзинкски комитет – партньор по проекта.
В Информационния ден участваха представители на институции от Пазарджишка област, които имат отношение към темата.
Проектът се реализира от Фонд - ИГА, с финансовата подкрепа на Европейската комисия, програма „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” на Министерство на труда и социалната политика.

Два проекта в подкрепа на самотните стари хора

545Вчера в Националния пресклуб на БТА в Пазарджик бяха представени два нови социални проекта, които ще се реализират на територията на Община Пазарджик – в град Пазарджик и в селата Звъничево и Братаница. Това са Проект „Равни възможности - достоен живот” на Фонд за превенция на престъпността - ИГА, в партньорство с Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” - Пазарджик и Проект „Социален асистент и домашен помощник в услуга на старите хора” на Центъра за обучение и услуги”, в партньорство с Читалище „Звезда”, с. Звъничево.
Проектните предложения са подкрепени в рамките на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектите бяха представени от Валентина Гешева - ръководител на Центъра за социални услуги към Фонд - ИГА, ръководителите на двете организации Марина Манолчева и Димитър Русинов и представители на партньорите Елена Маргова-Стоева –и.д. директор на РБ „Никола Фурнаджиев” и Султана Стойчева - секретар на Читалище „Звезда” - Звъничево.

Дискутираха реформирането на институциите за деца

544От 7 до 9 юли в хотел „Шато Монтан” - Троян се проведе тридневно обучение по проект „Пилотен модел за алтернативни услуги в подкрепа преструктурирането и реформирането на институциите за деца”, който се реализира от Фонд за превенция на престъпността - ИГА с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейската общност. Партньори по проекта са Сдружение „Отворена врата ” - Плевен и Български хелзинкски комитет.
Участие в обучението взеха специализираният персонал на ВУИ „Христо Ботев” - с. Подем и представители на екипа за внедряване на модела. Лекции по темата изнесоха доц. д-р Владимир Велинов от Клиниката по Съдебна психология и съдебна психиатрия „Свети Наум”, Станимир Петров и Любомир Стойчев от Български хелзинкски комитет, Генадий Матвеев - педагогически съветник, автор и ръководител на алтернативни програми за деца с девиантно поведение и др.
Участниците в обучението станаха част от оживена дискусия за бъдещето на институциите, взаимоотношенията между тях, необходимите институционални и законодателни промени и т.н.
На снимката: Директорът на ВУИ „Христо Ботев” - с. Подем Алекси Цанов получава сертификат за преминато обучение

„Четвъртъкът на маргиналиите” - в Художествена галерия - Смолян

543(4 юли) Петата Дискусия на тема „Затворът и обществото” се проведе вчера Родопска зала на Художествена галерия - Смолян. За да участват във форума дойдоха зам.-областният управител на Област Смолян Димитър Кръстанов и представители на всички институции от Област Смолян, които с дейността си имат ангажименти към затворниците и бившите затворници - Областна администрация, Дирекция „Бюро по труда”, Районна прокуратура, Окръжен и Районен съд, Община Смолян, Областното звено „Изпълнение на наказанията”, Дирекция „Социално подпомагане”, Затворническо общежитие - Смолян, МКБППМН, журналисти.
От 18.00 часа в Зала №3 на Художествената галерия при голям интерес отстрана на местната общественост беше открита фотоизложбата „Четвъртъкът на маргиналиите”. След София, Пазарджик, Пловдив и Кърджали, Смолян е петият град, в който изложбата гостува. Фотографите Георги Георгиев, Венета Захариева, Арслан Ахмедов и Явор Василев представят живота в Софийския затвор.
Дискусията и фотоизложбата са част от проект на Фонд за превенция на престъпността - ИГА и А
TERA Design LTD „Четвъртъкът на маргиналиите”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма МАТРА КАП на Посолството на Кралство Холандия и със съдействието на Софийски централен затвор.