Awards

Regional Fund - IGA, Pazardjik won an international award! Personally Her Royal Highness the Princess Royal presented the International Community Justice Awards!

 

Regional Fund - IGA was the only non-government organization that won the prestigiousInternational Community Justice Award 2004.
 
 

Award for Fund – IGA, handed from the mayor of Madison, Mr. Jerry Gist /USA/, for “demonstrated outstanding ability in your chosen field of endeavor, and have worked for the welfare and progress of Bulgaria” 2007


Award for Fund – IGA by Sofia municipality for “development of an effective model for inter-agency cooperation during the implementation of European projects in partnership with Sofia municipality” 2007.
 
 
Bulgarian (Bulgaria)English (United Kingdom)
News archive News Archive 2007
Article Index
Архив новини 2007
юли-септември 2007
април-юни 2007
януари-март 2007
All Pages
There are no translations available.

октомври-декември 2007

Обучение на учители по програма за превенция на злоупотребата с алкохол и наркотици

492В края на миналата година беше проведено обучение на група учители от Гимназия за преподаване на чужди езици - Плевен по прилагане и водене на превантивна програма сред ученици от основния курс. Групата включваше общо 10 участника, учители от гимназията и един социален работник от Сдружение „Център „Отворена врата” - Плевен.
Целта на обучението беше да подготви участниците за работа като бъдещи треньори по програмата „Да се предпазим от дрогата и насилието” - обогатяване познанията на учителите за наркотичните вещества, причините на злоупотребата с алкохол и наркотици сред децата, както и вредите от подобно поведение, запознаване с различни подходи на преподаване, изследване от страна на учителите на собствените им нагласи по отношение употребата на наркотици, както и мотивацията им за участие като треньори в програмата.
Съдържателната част на програмата повтаряше темите, по които е организирано ръководството за водене на програмата с ученици и включваше пет основни теми: “Внимание наркотици!”; „Защо децата не вземат/вземат наркотици – фактори и предпоставки”; „Асертивно поведение – самоувереност, стрес и вина”; “Вземане на решения и справяне с проблемите”; “Подходи и методи на преподаване”. Участниците споделиха, че проблемът за употребата на наркотици е много актуален в Плевен, тъй като статистическите данни в града показват висок процент на употребяващи наркотици. Изразено беше общо мнение, че програмата ще бъде много полезна за децата, както от началния, така и сред горния курс на обучение. Според учителите съществувал мит, че учениците от средния курс са добре запознати с видовете наркотици и последиците от употребата им. В края на обучението беше договорен и съвместно изготвен график за провеждане на текущите супервизии, целящи професионално подпомагане на треньорите.
Програмата се реализира в рамките на проект "Да се предпазим от дрогата и насилието" по Националната програма „Училището – територия на учениците”, модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”.
Партньор по проекта на Езиковата гимназия в Плевен е Сдружение "Център за обучение и услуги" - Пазарджик.

ИГА спечели нови привърженици на каузата за институционализиране на местни обществени посредници в България

489(19 декември) Вчера в Кърджали се проведе поредният Информационен ден в рамките на проект „Да служи и подобрява: Фасилитиране избора на местни обществени посредници”, който стартира в началото на тази година и се ръководи и реализира от Фонд за превенция на престъпността – ИГА.
За да присъстват на форума в конферентната зала на хотел „Арпезос” пристигнаха кметът на Община Кърджали инж. Хасан Азис, председателят на Общински съвет - Кърджали, почти половината от общинските съветници в 41-членния местен парламент, представители на неправителствения сектор, медии.
Презентацията на проекта, направените социологически проучвания и самата институция местен обществен посредник предизвикаха много голям интерес сред участниците и породиха разгорещена дискусия. Категорично надделя мнението, че е време Община Кърджали да си избере местен обществен посредник. Това заяви и кметът инж. Хасан Азис при откриването на информационния форум. Председателят на Общинския съвет Сейфи Неджиб се присъедини към изразеното мнение и пое ангажимента в най-близко време да се започне процедура за избор на местен обществен посредник. Представители на неправителственият сектор в Кърджали обявиха, че ще работят активно за тази кауза и съвместно с медиите ще направят институцията още по-достъпна и позната на гражданите.
Според направено проучване познаваемостта на институцията местен обществен посредник в Кърджали е 64%.
За организацията на Информационния ден, както и при по-нататъшната реализацията на проекта, партньор на ИГА в Кърджали е Сдружение "Инициатива "Обща памет".
На сн.: инж. Хасан Азис – Кмет на Община Кърджали открива форума

Заключителна среща в София събра НПО-та от четири европейски страни

488Заключителна среща на Международната работна група по проект „Подобряване на равноправието и човешкото достойнство на представители на уязвими групи, осъдени за престъпление” се проведе на 15 декември в конферентната зала на хотел „Шипка”, София. Участници в срещата, представители на НПО и институции, бяха от Румъния, България, Чехия и Унгария. Проектът се изпълнява от Penal Reform International - Румъния в партньорство с Фонд за превенция на престъпността - ИГА и се финансира по програма PHARE Networking на Европейската комисия.
На срещата бяха презентирани развитието на проекта до момента, постигнатите резултати и вариантите за бъдещо партньорство в тази област.
Основната цел на проекта е да допринесе за развитието на интегриран
a общностна среда, осигуряваща равнопоставеност и зачитане на човешкото достойнство на хора от уязвими социални групи, осъдени за престъпление – роми, институционализирани деца и млади хора, намиращи се в риск от наркотична зависимост.

Анализираха тестове, направени сред 100 затворници от 5 европейски страни

469т 24 до 28 октомври в град Алитус – Литва се проведе работна среща на 5-те организации – партньори по проект “Програма за професионално обучение - Оценка и Управление на случаи”, разработен от Фонд – ИГА.
Фонд - ИГА – водеща организация по проекта,
PSW - Консултации на пазара на труда - Холандия, образователният отдел на Община Ванерсборг - Швеция, френският партньор “ALAJI” и литовският „Трудова борса за обучение и консултации - АЛИТУС” са организациите, които представиха и дискутираха анализите от тестваните сред 100 затворници (по 20 за всяка страна) модули „Оценка” и „Управление на случаи”. Участниците взеха решение за изграждането на обща рамка на Програмата, която да се разработи съвместно между ИГА и партньорите от Швеция до началото на 2008 г.
Представителите на петте организации – партньори по проекта, имаха възможността да посетят Затвора в Алитус и да се запознаят с реда и условията в литовската пенитенциарна система.
В следващия етап по проекта е предвидено обучение на обучители от страните- участнички за разпространение на програмата в техните страни.
Проектът се финансира от Европейска комисия по Програма за действие в сферата на професионалното обучение „Леонардо да Винчи.
На сн. На посещение в Затвора на Алитус

Учители се учат да водят превантивна програма срещу наркотиците и насилието

484През месец ноември в 47 СОУ „Христо Г.Данов”- София се проведе обучение на група учители като подготовка по прилагане и водене на превантивна програма „Да се предпазим от дрогата и насилието” сред ученици от III до VII клас.
Целите на обучението са насочени най-общо към запознаване и формиране на умения за преподаване според методиката на програмата – обогатяване на познанията за наркотичните вещества, за причините на злоупотребата, разпознаване на хора, употребяващи наркотици. Учителите трябваше да изследват собствените си нагласи по отношение употребата на наркотици, както и мотивацията си за участие като треньори в програмата. По време на обучението преподавателите бяха запознати с различни подходи на преподаване и водене на групова дискусия. Съдържателната част от програмата повтаря темите, по които е организирано ръководството на водене на превантивната програма с ученици и включва пет основни теми: “Внимание наркотици!”; "Защо децата не вземат/вземат наркотици – фактори и предпоставки”; “Асертивно поведение – самоувереност, стрес и вина”; „Вземане на решения и справяне с проблемите”; Подходи и методи на преподаване.”

ИГА взе участие в Работна среща на Борда на СЕР

483Димитър Русинов и Марина Манолчева - ръководители на Фонд - ИГА, взеха участие в 63-тата среща на Борда на CEP - Европейската постоянна конференция по пробация, която този път се проведе в столицата на Италия и продължи до 1 декември. На срещата бяха обсъдени и оценени дискутираните от последната генерална Асамблея на CEP теми, както и въпроси относно дейностите, финансите, членствата и бъдещите срещи на Борда. Беше обсъдено и приемането на Министерство на правосъдието на България за член на CEP.
Фонд за превенция на престъпността - ИГА е член на Европейската конференция по пробация от 2 години, а от тази година има и представител в Борда на СЕР.
На снимката: Момент от Работната среща на Борда на СЕР

60 души от ВУИ и специализирани институции повишават квалификацията си по проект на Фонд - ИГА

461От 3 до 7 октомври в курорта Слънчев бряг се проведе първото обучение на Регионалните мултидисциплинарни екипи (РМЕ), създадени в рамките на проект „Пилотен модел за алтернативни услуги в подкрепа преструктурирането и реформирането на институциите за деца”. Участие в него взеха представители на следствието и прокуратурата от Пазарджик, на МКБППМН от Пазарджик, Септември и Белово, отдел „Закрила на детето” - Пазарджик, специализираният персонал на Възпитателно училище - Интернат (ВУИ) „Ангел Узунов” - Ракитово, инспектори от ДПС в Пазарджик и Велинград, както и социални работници от Фонд - ИГА. На семинара беше представен «Структурен инструмент за оценка на риска» (от повторно извършване на правонарушение от ненавършили пълнолетие лица), разработен за специализираните училища от национална работна група. Бяха разисквани теми като „Планиране и управление на случаи - специализирани програми за социална рехабилитация и интеграция”, „Общ био-социален модел на предоставяне на социални услуги за малолетни и непълнолетни”, „Международни стандарти за правата на детето”. Лектори на обучението бяха доц. д-р Владимир Велинов от Клиника по съдебна психология и съдебна психиатрия, Константин Томанов - секретар на ЦКБППМН, Станимир Петров от Български хелзинкски комитет и др.
Второто от заложените по проекта обучения на РМЕ ще започне на 10 октомври. Участие в него ще вземат представители на различни институции от Плевен, както и специализирания персонал на Възпитателно училище - Интернат „Христо Ботев” - Подем и ВУИ - Керека (Област Плевен).
Проект „Пилотен модел за алтернативни услуги в подкрепа преструктурирането и реформирането на институциите за деца” стартира през пролетта на тази година. Партньори в реализацията му са Сдружение „Център Отворена врата ” - Плевен, Български хелзинкски комитет, Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и МКБППМН на Пазарджик, Септември, Белово и Плевен.
Проектът се финансира по Програма ФАР на Европейската комисия. Основната му цел е да се намали институционализацията на малолетните и непълнолетни правонарушители, намиращи се в специализираните училища - ВУИ.

Информационен ден в Пещера популяризира институцията местен обществен посредник

481Информационен ден за представяне на институцията местен обществен посредник се проведе във вторник в залата на Общински съвет - Пещера. Организатори на събитието бяха Община Пещера и Фонд за превенция на престъпността – ИГА. Целта му бе да се повиши обществената информираност за институцията, както и обществената и медийна активност по темата.
Преди старта на Информационния ден, на специална пресконференцията с участието на кмета на Община Пещера Стелиян Варсанов, проекът беше представен пред медиите. Г-н Варсанов заяви намерението си за започване на процедура за избор на местен обществен посредник в най-скоро време.
Светослав Георгиев – изпълнителен директор на Института за развитие на публичната среда разгледа пред участниците темите: правна рамка на институцията омбудсман и обществен посредник, функции и роля на обществения посредник - примери от практиката, установяване на институцията обществен посредник в общината - номинации, избор, отчетност и прозрачност в дейността на обществения посредник, процедурата за избор на местен обществен посредник – плюсове и минуси и др. Малина Димова - обществен посредник на Община Батак, представи дейността си като местен посредник, който работи успешно вече две години. Експерти от ИГА разказаха за опита на организацията, придобит от реализирането на проекти по темата. Бяха представени и две социологически проучвания.
Събитието се реализира в рамките на проект „Да служи и подобрява” на Фонд за превенция на престъпността – ИГА, с финансовата подкрепа на Фонд за демокрация на ООН.

Обучение за представители на Партньорската мрежа

479От 22 до 25 ноември в Община Троян се проведе обучение по проект „Партньорска мрежа за превенция на престъпността”. Представители на НПО от Стара Загора, София, Плевен, Пазарджик, Исперих и Сандански, както и представители на институции, придобиха умения за създаване на мрежа и работа в нея. Основен лектор на обучението бе Ерик Хубен - представител на холандската организация PSW – Консултации на пазара на труда. Дискутирани бяха основните проблеми и процесите, които съпътстват създаването на мрежата за превенция на престъпността.
През месец октомври тази година представители на НПО от София, Пловдив, Плевен, Стара Загора, Пазарджик и Сандански се събраха на работна среща в Пазарджик и обсъдиха предложението за платформа, около която да се обедини гражданската коалиция от организации. Те бяха подбрани по един основен критерий – да работят или да имат капацитета да работят с правонарушители. Следващата стъпка в реализацията на проекта бе именно обучението, което се проведе в края на миналата седмица.
Проект „Партньорска мрежа за превенция на престъпността” се реализира от Фонд за превенция на престъпността - ИГА, с финансовата подкрепа на Европейския съюз, Програма ФАР „Развитие на гражданското общество 2004”.

Млад експерт от ИГА дискутира на форум в Холандия

478От 21 до 23 ноември в Холандия се проведе среща на млади експерти на тема „Психичното здраве в пенитенциарни условия”, организирана от Глобална инициатива в психиатрията, Холандия. За участие в събитието от България бяха поканен Андрей Момчилов – мениджър международни проекти във Фонд – ИГА и началникът на Централен софийски затвор Милети Орешарски.
На срещата бяха обсъдени актуални проблеми и разработени примерни проекти в областта на подобряването на грижата за психичноболните, намиращи се в пенитенциарни заведения.
Между представители на ръководството на Глобална инициатива в психиатрията и началника на Софийския затвор Милети Орешарски беше обсъдено провеждането на официална визита на холандски експерти в България през февруари следващата година. Тя трябва да положи основите на сътрудничество и проектна дейност, насочена към преодоляване на проблемите в областта на грижата за психичното здраве и лечението на психичноболните в българската пенитенциарна система.

The Parliament” – представя ИГА в Брюксел

476Фонд за превенция на престъпността - ИГА вече е в страниците на “The Parliament” – Брюксел. “The Parliament” е списание, което води читателите през лабиринта на европейските политики с балансирано, обективно и информативно покритие и разглежда в различни аспекти живота в европейската общност, включително и от гледна точка на гражданското общество. В брой 256 от 12 ноември организацията е представена на цяла страница, основно с реализацията на проекта “Програма за професионално обучение - Оценка и управление на случаи”, финансиран от Европейска комисия по Програма за действие в сферата на професионалното обучение „Леонардо да Винчи”.
„Историята на пробацията в България е тясно свързана с историята на едно НПО, малко и пълно с ентусиазъм преди, сега силно и признато” – пише в списанието. Когато се разработва законодателството за пробацията, Фонд за превенция на престъпността - ИГА вече има действащ пилотен пробационен център. И когато законодателно пробацията най-накрая влиза в сила, организацията вече предоставя услуги на повече от 1200 правонарушители, обучила е първите 20 пробационни служители и публикува първите книги по пробация в страната. А след като биват наградени със световната награда
International Community Justice Award през 2004 г. за екипа на организацията става ясно, че това е тяхна цел занапред.”
След като беше представена в сайтовете на ООН, Американската асоциация по пробация (А
PPA), Европейската организация по пробация (CEP) и Европейската и международна проучвателна група за престъпността, социалната философия и етиките (ERCES), това е поредното престижно представяне на ИГА като организация, която работи не само на регионално и национално ниво, но създава и международен авторитет.

ИГА представи Независим доклад за състоянието на пробацията

475(20 ноември) Независим доклад от проведен мониторинг на законодателното и институционално въвеждане на пробацията беше представен днес от 11.00 часа в зала „Сердика” на Гранд хотел „София”.
При голям интерес отстрана на медиите половин час по-рано авторите на проучването го представиха специално за журналистите.
Събитието се реализира съвместно с Посолството на Кралство Холандия в София и с личното участие на посланика Н.Пр. Вилем ван Ее.
Независимият граждански доклад е резултат от проучване, реализирано от Фонд за превенция на престъпността - ИГА, съвместно с Български хелзинкски комитет, Програма „Достъп до информацията” и други неправителствени организации. Проучването беше представено от: Димитър Русинов – програмен директор на Фонд – ИГА; Тихомир Безлов – експерт; Кирил Терзийски - Програма „Достъп до информация” и Станимир Петров - Български хелзинкски комитет.
Участие в събитието взеха зам.-министърът на правосъдието Димитър Бонгалов, зам.-министърът на МВР Румен Андреев, представители на Висшия съдебен съвет, Министерство на правосъдието, Прокуратурата, Съда, Пробационните служби, Националния институт на правосъдието, неправителствени организации, работещи в тази сфера и медии.
Проучването и неговото представяне се реализираха с финансовата подкрепа на Посолството на Кралство Холандия - Програма МАТРА КАП.
На сн.: Момент от представянето

Програма за ранна превенция на зависимости стартира и в Пещера

474(15 ноември) Проект „Единство в разнообразието и разнообразие в единството” стартира наскоро в Основно училище „Петко Рачов Славейков”- Пещера. Проектът се реализира в рамките на националната програма „Училището - територия на учениците”, модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”. Разработен е в партньорство с Фонд за превенция на престъпността - ИГА и част от дейностите ще се изпълняват съвместно. Ще бъдат обучени 40 ученици от 5-ти и 6-ти клас по програма „Предпазване от зависимости”. В рамките на програмата участниците ще обогатят своите познания за различните по вид зависимости и насилие и вредата от тях, ще овладеят модели на себеутвърждаващо и здравно отговорно поведение.
Проектът на ОУ „П.Р. Славейков” - Пещера е един от четирите проекта, в които Фонд - ИГА участва като партньор, реализирайки на практика широко представена програма за ранна превенция на зависимости при ученици от прогимназиалния курс.
Освен в Нова махала и Пещера, тя започва реализацията си и още в две училища - в София и Плевен, също партньори на ИГА в националната инициатива. Общо 340 деца от 4 населени места на България ще бъдат обхванати от програмата за превенция на зависимости.
На снимката: Проектът вече стартира и в ОУ „П. Р. Славейков„ - Пещера

Поздравителен адрес от Главна дирекция ”Изпълнение на наказанията”

473„От името на ръководството на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и лично от мое име, Ви поздравявам по случай приемането Ви в Борда на Европейската организация по пробация (СЕР)».
Това е записано в Поздравителния адрес, който програмният директор на Фонд – ИГА Димитър Русинов получи тези дни по повод избирането му в Борда на Европейската организация по пробация. Изборът бе направен по време на Генералната асамблея на организацията, която се проведе през септември тази година в столицата на Естония Талин. Адресът е подписан от директора на ГД ”Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието Петър Василев.
По повод членството на Фонд - ИГА в СЕП, в края на месеца председателят на УС на ИГА Марина Манолчева и Димитър Русинов, като член на Борда на СЕП, заминават за среща на Борда в Рим.

Обществена дискусия за образа на предприемача от ромската общност се проведе в Пазарджик

471(13 ноември) Вчера в Пазарджик се проведе обществена дискусия на тема "Публичният образ на предприемача от ромската общност и предизвикателствата пред развитието на дребния бизнес". Дискусията бе организирана в рамките на проект "Партньорство за бизнес развитие на ромските общности в България", финансиран от Американската агенция за международно развитие (USAID) в партньорство с Католически служби за помощ Европа Близък Изток (CRS Europe&Middle East), Микрофонд ЕАД и Устои АД.
Водещ на дискусията бе доц. Антоний Гълъбов - доктор по социология, научен сътрудник в Института по социология към БАН и преподавател в СУ "Климент Охридски" и в НБУ. Основните дискусионни направления гравитираха около обществените нагласи по отношение на ромите-бизнесмени в някои от по-големите градове в България и в Пазарджик в частност, възможностите за развиване на легален бизнес сред ромите, ролята на микрокредитирането в борбата с бедността, както и въпросът коя е по-добрата алтернатива - социалните помощи или микрокредитирането.
Участваха представители на неправителствени организации, работодателски организации, бизнесмени и журналисти.
Дискусията бе организирана със съдействието и участието на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) - Пазарджик и Фонд - ИГА.

Проект „Да се предпазим от дрогата и насилието” стартира в училището в Нова махала

470(12 ноември) В края на миналата седмица в Офиса на Фонд - ИГА се проведе обучение за учители по проект „Да се предпазим от дрогата и насилието”. Проектът се реализира от СОУ „Кирил и Методий” - Нова махала, Община Батак, в партньорство с Фонд за превенция на престъпността - ИГА. Той е подготвен в рамките на националната програма „Училището - територия на учениците”, модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност” и вече получи финансиране за реализацията си.
Проектът предвижда внедряването в СОУ - Нова махала на програмата „Да се предпазим от дрогата и насилието”, която е адаптирана от най-популярната американска програма с подобна насоченост
D.A.R.E. Тя предоставя добри възможности за повишаване информираността за вредните последици от използването на наркотични вещества, позитивно повлияване върху нагласите за неупотреба и формиране на зряло и отговорно поведение у децата и юношите. Програмата вече е внедрена успешно от Фонд - ИГА в четири училища: през 2002 г. - в Пазарджик и през 2005 г. - в Пловдив.
Цел на проекта е да се формират у подрастващите ученици умения и навици да разпознават и преодоляват натиска и склоняването към употреба на наркотични вещества, както и негативните фактори и прояви на насилие в училищната среда. В проекта ще се включат мултидисциплинарни екипи в подкрепа на педагогическата практика, които да водят програмата за работа с деца „Да се предпазим от дрогата и насилието”.
Проектът цели също участниците да обогатят своите познания за наркотичните вещества и вредата от тях, за причините на злоупотребата и разпознаване на хора, употребяващи наркотици. Те трябва да придобият представа както за собствените си нагласи по отношение употребата на наркотици, така и за отношението си към връстници, употребяващи алкохол, психоактивни и наркотични вещества. След приключване на проекта децата и юношите трябва да са повишили своята самооценка и да са овладели различни модели на себеутвърждаващо и здравно отговорно поведение, умения да казват „не” и да разрешават проблеми. Участници в реализацията на проекта ще бъдат 100 деца от 5 и 6 клас. Те се намират в крехка детска възраст, за която са характерни спецификите на навлизане в пубертета - желанието за себеутвърждаване и леко поддаване на натиска на връстниците и „авторитетите”.
Целева група по проекта, макар и с по-специфична роля, са също учители и психолози.
На снимката: Учители от Нова махала, обучени да работят по програмата

Ученици получават звезди и нашивки за успехи и добро поведение

467Вчера в Ракитово беше даден официален старт на проект «Униформата във ВУИ като мотивация за позитивно поведение». Проектът е съвместен между Възпитателно училище - Интернат (ВУИ) „Ангел Узунов”, Ракитово и Фонд - ИГА. Той се реализира в рамките на Националната програма „Училището - територия на учениците”, модул „Ритуализация на училищния живот” на Министерство на образованието и науката.
Проектът цели да се въведе във ВУИ „Ангел Узунов” ученическа униформа за всяко от настанените момчета и да се развие вътрешната йерархична организация между децата, с цел да се стимулира позитивно поведение.
На специална церемония всяко момче получи униформата си - зелена риза с емблемата на ВУИ „Ангел Узунов”. Проектът предвижда да бъде разработена система за получаване на допълнителни знаци към униформата – оранжева връзка, звезди и нашивка. Звездите и нашивките ще трябва да се заслужат допълнително с демонстриране на позитивно поведение, успехи в училище, в труда и в спорта.
Основен партньор на ВУИ “Ангел Узунов” е Фонд за превенция на престъпността – ИГА. Училището вече е партньор на ИГА по проект за интегриран модел за предоставяне на социални услуги в подкрепа на деинституционализацията, финансиран от Министерство на труда и социалната политика по програма ФАР. Настоящият проект ще се допълва взаимно с проекта за деинституционализация заради общите основни цели.
На сн.: Момент от училищното тържество

Приключи четиримодулно обучение за публично-частни партньорства

466В края на миналата седмица в Пазарджик приключи четвъртият, последен модул на обучението по проект „Публично-частни партньорства в процеса на социално включване на уязвими групи”. Проектът се реализира от Център за обучение и услуги към Фонд - ИГА, с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейската комисия.
Темата на последният модул визираше съвсем конкретно публично-частните партньорства: характеристика и приложно поле, групи на интереси при ПЧП, анализ на разходите и ползите от такъв вид партньорства, оценка на риска при ПЧП, грантови схеми за финансиране, обществени поръчки и тръжни процедури, видове концесии.
Освен модул „Публично-частни партньорства”, участниците преминаха и двудневни обучения по модулите: Европейски съюз; Структурни фондове; Управление на проектния цикъл.
Сертификати ще получат 19 души, представители на институции, неправителствени организации и бизнеса от 6 общини на областта, които преминаха целия четиримодулен курс на обучение.

Представители на 5 държави ще дискутират в Литва по проект на Фонд - ИГА

465Утре (24 октомври) в Литва започва работна среща по проект “Програма за професионално обучение - Оценка и Управление на случаи”. Проектът е подготвен и се реализира от Фонд за превенция на престъпността - ИГА в партньорство с още 4 организации - от Франция, Швеция, Холандия и Литва. В Алитус (Литва) петте организации ще проведат третата поред работна среща. Освен Фонд - ИГА - водеща организация по проекта, това са PSW - Консултации на пазара на труда - Холандия, представители на образователния отдел на Община Ванерсборг - Швеция, френският партньор “ALAJI” и литовският „Трудова борса за обучение и консултации - АЛИТУС”, който ще бъде и домакин на срещата.
Цел на проекта е разработване, тестване и изпълнение на оценката и управлението на случаи сред млади правонарушители чрез съвременните методи на социална работа в периода преди излизането им от затвора.
На първата работна среща, която се проведе през месец януари тази година в България, организациите презентираха направените национални проучвания в петте държави. Анализира се съществуващата почва за обучение на социални работници за работа с млади правонарушители в обществото, както и нивото на социалните услуги преди и след освобождаване от затвора. Втората международна работна среща се проведе през месец юни в Нанси - Франция. Участниците обсъдиха разработването на два модула - за оценка на случаи и за управление на случаи, както и критериите за тестването на правонарушители по модулите на програмата. На предстоящата среща ще бъдат представени анализите от тестването на модулите, извършено в петте държави сред 100 правонарушители преди освобождаването им от затвора - срещнати трудности, потребности, постигнати резултати. За участие във форума от България ще заминат координаторът по проекта от Фонд – ИГА и представител на пенитенциарната система на страната ни. В следващия етап от реализацията на проекта партньорите ще пристъпят към разработка на Учебен план за обучение на обучители по Програмата за оценка и управление на случаи.
Проектът се финансира от Европейска комисия по Програма за действие в сферата на професионалното обучение „Леонардо да Винчи.
На сн. Момент от презентацията на литовските партньори по време на работната среща в България

Обсъдиха учредяването на Коалиция

464Представители на НПО от София, Пловдив, Плевен, Стара Загора, Пазарджик и Сандански се събраха днес на работна среща в залата на РАИР - Пазарджик. Срещата се реализира в рамките на проект „Партньорска мрежа за превенция на престъпността”, с финансовата подкрепа на Европейския съюз, Програма ФАР „Развитие на гражданското общество 2004”.
Участниците се запознаха с Анализа на проведените анкети за нуждите от обучение на идентифицираните НПО-та. Подробно беше обсъдено предложението за платформа, около която да се обедини гражданската коалиция от организации, работещи или имащи капацитета да работят с правонарушители. Беше постигнато съгласие по основните документи на коалицията.
Координаторите от Фонд – ИГА, водеща организация по проекта, представиха пред участниците в срещата и предстоящите дейности по проекта. До края на месец ноември, когато ще се проведе обучение за избраните НПО-та, Споразумението за учредяване на коалицията ще бъде подписано.
За семинара през месец ноември ще пристигнат обучители от
PSW - Консултации на пазара на труда, Холандия - партньори на Фонд - ИГА по проекта. То ще бъде насочено към усвояването на умения от участниците в различни форми на ПЧП, идентифициране на идеи, разработване на качествени проектопредложения и изпълнение на проекти, като се акцентира върху Европейския социален фонд.
На сн. Момент от Партньорската среща

13 НПО на работна среща в Пазарджик

463Предстоящо
Партньорска среща на представители на 13 неправителствени организации от страната ще се проведе на 18 октомври (четвъртък) в конферентната зала на РАИРБИ. В нея ще вземат участие представители на НПО от София, Пловдив, Плевен, Стара Загора, Пазарджик, Исперих, Разлог и Сандански. Срещата ще стартира с пресконференция от 9.30 часа.
Събитието е част от проект „Партньорска мрежа за превенция на престъпността”, който се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, Програма ФАР - Развитие на гражданското общество 2004. Основната му цел е да повиши ролята и участието на гражданското общество в България във формирането на националната и
eвропейските политики за превенцията на престъпността, реинтеграцията на правонарушители и намаляването на социалната изолация.
На срещата ще бъдат обсъдени учредителни документи за създаването на Партньорска мрежа от неправителствени организации, които работят или имат капацитета да работят с правонарушители. Създаването на мрежата цели да повиши техния капацитет за програмиране, мониторинг и оценка на Европейски проекти за социални достижения в сферата на превенцията на престъпността.
На сн. Представители на неправителствените организации, които ще учредят Партньорската мрежа.