Awards

Regional Fund - IGA, Pazardjik won an international award! Personally Her Royal Highness the Princess Royal presented the International Community Justice Awards!

 

Regional Fund - IGA was the only non-government organization that won the prestigiousInternational Community Justice Award 2004.
 
 

Award for Fund – IGA, handed from the mayor of Madison, Mr. Jerry Gist /USA/, for “demonstrated outstanding ability in your chosen field of endeavor, and have worked for the welfare and progress of Bulgaria” 2007


Award for Fund – IGA by Sofia municipality for “development of an effective model for inter-agency cooperation during the implementation of European projects in partnership with Sofia municipality” 2007.
 
 
Bulgarian (Bulgaria)English (United Kingdom)
News archive News Archive 2006
Article Index
Архив новини 2006
юли-септември 2006
април-юни 2006
януари-март 2006
All Pages
There are no translations available.

октомври-декември 2006

С пробация възстановяват градинка и детска площадка в Благоевград

393Тези дни Благоевград стана домакин на поредния Информационен ден за популяризиране на общественополезния труд, по проект „Демонстрационен модел на общественополезен труд”, подготвен от Фонд - ИГА и подкрепен и финансиран от Демократичната комисия към Посолството на САЩ в България. В зала 101 на Община Благоевград около 40 души - представители на общинска администрация, Областната и Районните пробационни служби, прокуратурата, служители на Затвора в Бобов дол, Дирекция „Социално подпомагане” и журналисти участваха в информационния форум.
Георги Милев - зам.-кмет на Община Благоевград, Виктор Асийски - началник на Областната пробационна служба и Марина Манолчева - изпълнителен директор на Фонд - ИГА подписаха тристранно споразумение.
Пет Общини - София, Велико Търново, Враца, Перник и Благоевград, са определени по проекта да реализират Демонстрационни проекти, съвместно с Областните пробационни служби. Целта им е да покажат на широката общественост резултатите от общественополезния труд, като част от наказанието „пробация”. Общините определиха различни обекти - градски паркове, спортни имоти, здравни обекти, обекти общинска собственост, детски площадки, междублокови пространста и др., които да бъдат възстановени и ремонтирани с труда на лица, осъдени на пробация.
Изпълнителят на проекта - Фонд - ИГА финансира с определена сума тези обекти, Общините участват със същите средства, а Областните пробационни служби ще осигурява безпрепятствен достъп на определените лица до обектите.

Оповестиха Декларация до правителствата на България, Румъния и Турция за подобряване на човешките права в затворите

395Днес в Информационния център на Европейския съюз в София се състоя заключителната среща по проект „Международна конференция „Подобряване спазването на човешките права в българските, румънските и турските затвори чрез модерни методи на третиране, подобряване на условията на живот и защита на малцинствата”. Проектът се осъществи от Фонд за превенция на престъпността - ИГА и Рenal reform international - Букурещ и беше подкрепен финансово от Програма ФАР - Малки проекти на Европейската комисия.
В присъствието на представители на Посолството на Република Турция в България, Министерство на правосъдието, ГД „Изпълнение на наказанията”, Централен софийски затвор, Областна пробационна служба - София и медии бяха представени проекта и резултатите от конференцията. За първи път публично беше оповестена и Декларация от форума до трите правителства на страните - участнички.
Фонд - ИГА представи поредното си издание, което документира всички доклади и презентации на участниците в Международната конференция. Изданието е подготвено от екипа на Фонд - ИГА и отпечатано в Пазарджик. Публикуваните доклади са на четири езика - български, английски, турски и румънски. Те представляват интерес за всички специалисти и експерти, работещи в областта на затворната система. Разработени са теми, свързани с методите на третиране в затворите, подобряване условията на живот в тях, закрилата на малцинствата в местата за лишаване от свобода и др.

В Разлог обсъждаха пазара на труда за бивши правонарушители

394Работната група по проект ENTER- „Подобряване позицията на (бивши) правонарушители на пазара на труда”, която се създаде в Благоевград, проведе втората си работна среща в Разлог през миналата седмица. Участие в срещата взеха директорът на Дирекция „Социално подпомагане” - Благоевград, началниците на Областните пробационни служби в Благоевград и Кюстендил, представители на неправителствения сектор от региона - „Международни инициативи за сътрудничество” - Разлог и Фондация „Перспективи” - Сандански, представители на Фонд за превенция на престъпността - ИГА. На тази втора работна среща на групата бяха обсъдени пазара на труда за бивши правонарушители, връзката и взаимодействието на институциите и възможностите за предоставяне на посреднически и социални услуги. Участниците направиха преглед и на предстоящите дейности и събития по проекта през 2007 г., както и обучението на специалисти от различните институции за прилагане на холандски модели на социална работа с бивши затворници.
Целта на работната група е да подпомогне на местно ниво процесите на реинтеграция на освобождаващите се затворници. Проектът се реализира от Фонд - ИГА, с финансовата подкрепа на Програма МАТРА на Външно министерство на Кралство Холандия

"Впечатлени сме от работата на ИГА"

391По повод участието на трима експерти от Фонд - ИГА в телевизионното предаване на bTV "Искрено и лично", излъчено на 23 октомври, Миглена Ангелова - продуцент, сценарист и водещ на предаването, изпрати вчера на екипа на Фонд - ИГА писмо. „Искрено и дружно сме впечатлени в екипа от работата на ИГА! Никога досега не се е случвало да попаднем на организация, която толкова сериозно и фундаментално да работи! Планираме да информираме зрителите за развитието на случая и се надявам в най-скоро време да Ви видя и пред камерите да изразя смайването си от това, което сте свършили! Още веднъж - адмирации!!! Прегръщам Ви! Поздравете колегите си от мен!”
Поздравленията са за Марина Манолчева - изпълнителен директор на ИГА, Димитър Русинов - програмен директор и Валентина Гешева - ръководител на Центъра за социални услуги, които участваха в дискусия по повод конкретен социален случай, както и последвалата работа за изясняването му.

Как да си сътрудничат институциите за подобряване превенцията на младежката престъпност разискваха на семинар

390Поредният четвърти семинар от серията регионални форуми в рамките на проект на Фонд - ИГА, финансиран от Глобал Опортюнити Фонд (GOF) към Британското вътрешно министерство (Home Office), се проведе в края на миналата седмица. В базата на БЧК в Лозен се събраха представители на общинска администрация на Столична община, район „Триадица”, Столична полиция, Централния софийски затвор, РИО на МОН, Централната комисия и Районни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, директори на училища, педагогически съветници, инспектори от Областна пробационна служба и др. Те се запознаха с проекта “Подобряване на междуинституционалното сътрудничество между държавните институции, местните власти, съдебната система и гражданското общество за въвеждане на европейските стандарти за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни”, по който Фонд - ИГА работи повече от година. Участниците изслушаха лекция за същността на системата за оценка на риска - ASSET - структурен инструмент, разработен за екипите за младежко правосъдие в Англия и Уелс и предназначен за всички непълнолетни нарушители, които влизат в допир с наказателно-правосъдната система. Валентина Караганова - началник отдел „Възпитателна дейност в местата за лишаване от свобода и пробация” към ГД „Изпълнение на наказанията” представи състоянието на пробационната система в страната, а д-р Веселин Тенев от Клиника по съдебна психология и съдебна психиатрия - биопсихосоциалния модел в работата с млади правонарушители. Директорът на Централния софийски затвор Милети Орешарски изнесе лекция на тема „Затворът и възможностите за публично-частно партньорство”. Особен интерес сред участниците предизвика филмът „Да убедиш съда”, предоставен от Националния директорат по пробация на Англия и Уелс.
Подобни семинари вече се проведоха във Враца, Силистра и Плевен, а до края на проекта се предвижда броят им да достигне 12. Основна цел на проекта е да се подпомогне подобряването на междуинституционалното сътрудничество, което да позволи безпроблемното въвеждане в България на европейските стандарти в областта на младежкото правосъдие и превенцията на правонарушения, извършени от малолетни и непълнолетни.

Димитър Русинов - в Управителния съвет на АСПБ

389На 17 ноември във Велико Търново се проведе второто общо събрание на Асоциацията на социалните предприятия в България. Организацията е учредена през месец ноември 2005 година. Тя обединява 26 нестопански организации от цялата страна, които развиват стопанска дейност в подкрепа на уязвими групи от обществото под формата на социално предприятие, осигурявайки възможности за заетост, развитие на умения, социални услуги и подкрепа за социално включване.
Общото събрание прие годишния отчет на Асоциацията за 2006 г., плана за 2007 г. и Стратегически план за развитие на АСПБ за периода 2006 - 2011 г.
В състава на Управителния съвет беше избран Димитър Русинов - програмен директор на Фонд за превенция на престъпността - ИГА и председател на УС на Центъра за обучение и услуги.

Фонд - ИГА - в страницата на Организацията на обединените нации

388През септември тази година проект на Фонд за превенция на престъпността - ИГА беше одобрен от Фонда за демокрация на ООН. Проектът „Да служи и коригира” беше отличен в конкурс с участието на над 1300 проекта от цял свят. От тях бяха одобрени 125, като единственият от България, който получи подкрепа, е този на Фонд - ИГА.
Проектите се състезаваха в следните области: укрепване на демократичния диалог и подкрепа за конституционния процес; овластяване на гражданското общество; гражданско образование и укр
eпване на политически партии; достъп до информация; човешки права и основни свободи; отчетност, прозрачност и почтеност.
Проектът на Фонд - ИГА ще работи за институционализирането на местни обществени посредници в 12 общини в цяла България. Опитът на организацията в популяризирането на институцията и провеждането на успешни застъпнически кампании безспорно е оказал влияние върху решението на Фонда за демокрация на ООН.
Отскоро Фонд - ИГА вече е в
Web site на ООН. Върху картата на света са обозначени всички страни, в които има одобрени проекти. На мястото на България излиза информация за Фонд - ИГА и спечеления проект.

Пазарджик стана столица на омбудсманите

387Първата от серията регионални срещи на тема „Омбудсманът - власт на морала и авторитета. Европейски стандарти на добра администрация” се проведе тази седмица в Пазарджик. Националният омбудсман на Република България Гиньо Ганев покани в Пленарна зала на Община Пазарджик областни управители, кметове на областните центрове и местните обществени посредници от Южен централен район, кметовете на общините в Пазарджишка област, ръководители на териториалните структури на централната администрация в Пазарджик, членовете на Областния съвет за противодействие на корупцията, общински съветници, представители на неправителствения сектор. Националният омбудсман представи ролята на институцията за защита правата на гражданите и взаимодействието с централната и местна администрация. Лектор от Центъра за изследване на демокрацията запозна присъстващите с институцията Европейски омбудсман и европейските стандарти за добро управление. За възможното взаимодействието между националния омбудсман и местните обществени посредници говори директора на Дирекция „Жалби и сигнали на граждани” в администрацията на националния омбудсман. Координатор от Фонд за превенция на престъпността - ИГА, Пазарджик представи пред съгражданите си и гостите в залата успехите на Пазарджишка област в институционализирането на местните обществени посредници и ролята на Фонд - ИГА в този процес. До момента единствено в Пазарджишка област са избрани 3-ма местни омбудсмани, в 2 общини има стартирали процедури, а в други 3 процедура е проведена, но не е реализиран избор. Или от общо 11 общини само в 3 досега не е проявен интерес към подобен избор - това са Пещера, Ракитово и Стрелча.
Особен интерес по време на дискусията предизвика изказването на обществения посредник на Община Батак Малина Димова, която работи само от 5 месеца, но вече има завоювани позиции. Омбудсманът на Община Батак категорично се противопостави на някои обвинения за зависимост на местните обществени посредници от общинските кметове. Малина Димова заяви, че е въпрос на чест и достойнство на всеки местен омбудсман да отстоява независимостта на институцията.
(На сн. Момент от изказването на местния обществен посердник на Община Батак Малина Димова)

Взаимодействие на институциите за подпомагане на лицата, освобождаващи се от затвора

386Вчера в Офиса на Фонд - ИГА се проведе работна среща по проект ЕНТЕР - „Подобряване позицията на (бивши) правонарушители на пазара на труда». На срещата присъстваха представители на местни и държавни институции - зам.-областният управител на Пазарджишка област Иван Аврамов, председателят на Общински съвет - Пазарджик Тодор Попов, директорката на Дирекция „Бюро по труда” Катя Янева, началникът на Затвора - Пазарджик Веселин Коцев и и зам.-началникът Гаврил Станчев, и.д директор на Дирекция „Социално подпомагане” Мариана Бунчева, представители на Областна пробационна служба - Пазарджик, Детска педагогическа стая (РПУ)- Пазарджик, Затвора в Бобов дол. Обсъдени бяха въпроси, свързани с възможностите за подпомагане на освобождаващите се от Затвора лица в региона на Пазарджик. Домакините от Фонд - ИГА Марина Манолчева, Димитър Русинов и Валентина Гешева презентираха някои от социалните услуги по действащи проекти за социална работа с правонарушители. Беше обсъден план за бъдещите дейности по взаимодействието на институциите.
Проект ЕНТЕР стартира в края на 2005 г. и се подкрепя финансово от Програма МАТРА на Холандското външно министерство.

Националният институт на правосъдието - домакин на работна среща по проект „Непълнолетни и правосъдие”

385Председателите на Окръжен съд - Благоевград Красимир Аршинков и на Районен съд - Пловдив Веселин Хаджиев , зам.-председателят на Районен съд - Пловдив Румен Попов, съдия Петя Шишкова от Софийски градски съд и Николай Господинов от Окръжен съд - Плевен се събраха в Националния институт на правосъдието, за да обсъдят предстоящите стъпки в реализацията на проект „Непълнолетни и правосъдие”. Заедно с К.Томанов - секретар на ЦКБППМН, доц. Вл. Велинов - директор на Клиника по съдебна психиатрия и съдебна психология и Георги Митов - преподавател в Юридическия факултет на СУ ”Св. Климент Охридски” участниците в срещата обсъдиха конкретните теми в обучителните семинари, които ще се проведат, съответно през месеците януари, февруари и март 2007 г. Предвижда се в трите семинара да вземат участие около 75 съдии. Важен елемент от реализацията на проекта ще бъде анкетирането и събирането на обратна информация от участниците в обученията.
Изпълнителният директор на Фонд - ИГА Марина Манолчева и програмният директор Димитър Русинов презентираха проекта пред участниците в срещата и ги запознаха с плана за изпълнението му. Проектът „Непълнолетни и правосъдие. Обучение на магистрати за ефективно водене на съдебни процеси с участие на лица под 18 г.” е подготвен и се реализира от Фонд за превенция на престъпността - ИГА, в партньорство със Съюза на съдиите в България, Клиниката по съдебна психиатрия и съдебна психология, Окръжен съд - Пазарджик, Окръжен съд - Благоевград, Окръжен съд - Плевен и Районен съд - Пловдив. Той цели да повиши ефективността на българските съдилища в прилагането на европейските и световни стандарти в правосъдието по отношение на непълнолетни правонарушители, да повиши специализацията на съдиите, ръководещи съдебни дела с непълнолетни правонарушители и да внедри в учебната програма на Националния институт на правосъдието специализирана програма за обучение на съдии. В края на проекта ще бъде издадена брошура за съдии, работещи по дела с участие на лица под 18 г.
Проектът се подкрепя и финансира от Програма „Инициатива за укрепване на съдебната система” на Американската агенция за международно развитие.

София популяризира безвъзмездния труд в полза на обществото

383На 11 октомври в зала №3 на Столична община се проведе Информационен ден с цел популяризиране на модел за полагане безвъзмезден труд в полза на обществото. Информационният ден се реализира в партньорство със Столична община и Пробационна служба - София. Присъстваха зам.-кметовете Цветан Цветанов, Йорданка Фандъкова и Милор Михайлов. По време на срещата бяха презентирани дейността на Фонд - ИГА, проектът «Демонстрационен модел на полагане на безвъзмезден труд в полза на обществото” и Пробационна служба - София, от създаването й до днес. Фонд - ИГА представи филма на Националния пробационен директорат на Англия и Уелс „Наказание с цел” и презентацията «Възстановително правосъдие и общественополезен труд». Участие в срещата взеха представители на общинска администрация, Пробационната служба, магистрати, служители на Затвора - София, представители на медиите. След пресконференцията беше подписано тристранно споразумение между Столична община, Пробационна служба - София и Фонд - ИГА за изпълнението на Демонстрационен модел. Обект на проекта ще бъде парково пространство в район «Триадица». То ще бъде облагородено с труда на граждани, осъдени на «пробация».
Проектът се реализира от Фонд за превенция на престъпонстта - ИГА и се финансира от Демократичната комисия към Посолството на САЩ в България.
На сн. Цветан Цветанов, Йорданка Фандъкова и Милор Михайлов - зам.-кметове на Столична община и Марина Манолчева - изпълнителен директор на Фонд - ИГА на пресконференцията преди Информационния ден.

Тристранно споразумение подписаха Община Перник, ОПС - Перник и Фонд - ИГА

382Инж. Антоанета Георгиева - Кмет на Община Перник, началникът на Областната пробационна служба (ОПС) Светослав Атанасов и изпълнителният директор на Фонд - ИГА Марина Манолчева подписаха Споразумение, което удостоверява взаимодействието им при реализацията на Демонстрационен проект за полагане на безвъзмезден труд в полза на обществото. В продължение на 4 месеца, общинските служители и Пробационната служба в Перник ще реализират на практика възстановяването на един обект - парково пространство пред сградата на Общината и Двореца на културата, с труда на граждани, осъдени на пробация. Финасирането се осигурява от Фонд - ИГА и Община Перник със солидарни суми. Събитието предизвика голям интерес и сред представителите на медиите, за които беше организирана специална пресконференция.
Проектът е подкрепен и финансиран от Демократичната комисия към Посолството на САЩ в България.

Областният обществен съвет срещу корупцията представи резултати от дейността си

380На специална пресконференция новият председател на ООСК Димитър Петков представи дейността на организацията за почти една година дейност. 20 корупционни сигнала са постъпили при членове на Съвета в продължение на 7 месеца от създаването му до май тази година, когато проектът, в рамките на който работи ООСК, приключи. На свое заседание членовете на Съвета взеха решение да продължат да работят както и досега на доброволни начала и да сигнализират обществото, когато бъдат подадени добре аргументирани и подкрепени с документи сигнали. По 5 подобни сигнала е работил ООСК през настоящата година. Те са подадени в Областния съвет за противодействие на корупцията към Областния управител и съответно придвижени. Особен интерес сред журналистите предизвика сигналът, внесен от изпълнителния директор на Фонд - ИГА Марина Манолчева, касаещ конфликт на интереси в дейността на висш държавен служител - директорката на Дирекция „Социално подпомагане” в Пазарджик Илиана Малинова. На журналистите беше раздаден и материал за проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция от месец юли тази година, който коментира допуснати нарушения при строителство на кръгово движение в Пазарджик.
В началото на годината ООСК направи първата си изнесена приемна в Батак. Намеренията на членовете му са тази практика да бъде възобновена в рамките на нов проект на Фонд - ИГА, който ще стартира в скоро време. Това гарантира устойчивост на Съвета и възможности за гражданите на областта да подават своите сигнали освен в държавни и общински структури и в обществен съвет. Председателят на ООСК покани още веднъж журналистите да изберат свой представител за член на Съвета. .

И Враца каза „да” на Демонстрационен проект съвместно с Фонд - ИГА

379Вторият от поредицата Информационни дни за популяризиране на общественополезния труд като част от наказанието „пробация” се проведе във Враца. Кметът на Общината инж. Войслав Бубев, началникът на Областната пробационна служба Иво Йорданов и изпълнителния директор на Фонд - ИГА Марина Манолчева обединиха усилията на институциите, които представляват, за да реализират Демонстрационен проект в рамките на проект „Демонстрационен модел за полагане на безвъзмезден труд в полза на обществото”. Неговата цел е популяризирането на „общественополезния труд”, както и всички санкции и мерки изпълнявани в обществото. Около 30 души - пробационни служители, представители на общинската администрация, съдии, прокурори, следователи, социални работници, участваха в Информационния ден. Лекторите от ГД »Изпълнение на наказанията» и Фонд - ИГА отговориха на многобройните въпроси, които подсказаха на организаторите, че проектът е изключително навременен както за специалистите, които работят в областта на пробацията, така и за обществото.
Във Враца осъдени на пробация ще работят за благоустрояване на парковото пространство пред болницата (МБАЛ). Табела, плакати и листовки ще разясняват на гражданите това, което ще се случва в следващите месеци. През пролетта на 2007 година, когато Демонстрационният проект ще приключи, обектът трябва да е готов и наистина да илюстрира ползата от общественополезния труд.
На сн. Момент от Информационния ден, който се проведе в заседателната зала на Община Враца

Обучение на обучители за подобряване реинтеграцията на криминално проявени

378В края на миналия месец в хотел „Лион”- Боровец се проведе обучение на български специалисти, имащо за цел да предостави добри практики от Холандия, да подобри процеса на реинтеграция на криминално проявени лица в България и да предаде методика за изпълнение и мотивиране на партньорите за участие. Обучението бе разработено и осъществено по Проект „ENTER” на Фонд за превенция на престъпността - ИГА и PSW - Консултациина пазара на труда (Холандия), подкрепено от Програма МАТРА на Холандското външно министерство. Ромбоут Яс, обучител от Холандия, представител на PSW, сподели опита на организации и проекти, които работят успешно и са постигнали добри резултати в реинтеграцията на криминално проявени лица в Холандия.
Участие в обучението взеха Валентина Караганова - началник на отдел „Възпитателна дейност в местата за лишаване от свобода и пробация” към ГД ”Изпълнение на наказанията”, Министерство на правосъдието, началници на затвори и част от екипа на Фонд - ИГА. Обучените специалисти ще участват като лектори в предстоящите 8 семинара из страната, на които над 200 души ще бъдат обучени за да работят в полза на подобряване реинтеграцията на криминално проявени лица в България.

Информационни дни популяризират общественополезния труд като част от наказанието „пробация”

377Вчера (2 октомври) в Община Велико Търново започнаха Информационните дни, които ще популяризират общественополезния труд като част от наказанието „пробация”. Те се реализират съвместно между избрани Общини, Областните пробационни служби по места и Фонд за превенция на престъпността - ИГА и са в рамките на проект „Демонстрационен модел на общественополезен труд”, подготвен от Фонд - ИГА и подкрепен и финансиран от Демократичната комисия към Посолството на САЩ в България.
Д-р Румен Рашев - кмет на Община Велико Търново откри Информационния ден. Като лектори участваха Валентина Караганова - началник отдел „Възпитателна дейност в местата за лишаване от свобода и пробация” в Главна дирекция „Изпълнение на казанията” - Министерство на правосъдието, Димитър Русинов - програмен директор на Фонд - ИГА и Стефан Велчев от Областната пробационна служба в града. В края на форума официално беше подписано тристранно споразумение, което регламентира изпълнението на демонстрационния проект.
След Търново, информационните дни ще продължат във Враца на 4 октомври, Перник на 10 октомври и София - 11 октомври. Общините, съвместно с Областните пробационни служби ще реализират Демонстрационни проекти, чиято цел е да покажат на широката общественост резултатите от общественополезния труд, като част от наказанието „пробация” - оформянето и поддържането на градинки, паркове, обществени места за отдих или общински обекти, които се нуждаят от ремонт. Изпълнителят на проекта - Фонд - ИГА финансира с определена сума тези обекти, Общините участват със същите средства, а Областните пробационни служби ще осигурява безпрепятствен достъп на определените лица, изпълняващи дейностите по проекта до обектите, където те се реализират.
Проектът предвижда издаване на информационни материали и създаването на филм за реализацията на Демонстрационните проекти, който ще се използва, включително за обучителни цели.
На сн.д-р Румен Рашев - кмет на Община Велико Търново, Марина
Mанолчева - изпълнителен директор на Фонд - ИГА и Стефан Велчев от ОПС - Велико Търново официално подписват тристранното споразумение