Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
За ИГА

 

ИГА - Визитка

 

 

Фонд за превенция на престъпността фонд-ИГА e независима професионална организация, която инициира гражданската активност и работи за намаляване на престъпността.
За реализацията на своите цели организацията
- Разработва и внедрява експериментални програми и модели;
- Развива обучителни, консултантски, информационно-образователни и издателски дейности;
- Подобрява диалога и междуинституционалните връзки;
- Извършва наблюдение над институциите, работещи по проблемите на престъпността;
- Провежда застъпнически кампании в полза на целевите групи;
- Предоставя социални услуги на правонарушители;
- Изгражда национални и международни партньорства.
Създадена е през 1998 година в Пазарджик като организация с нестопанска цел.

 

 

По-важни резултати, постигнати в периода 1999 – 2011 г. 
 
Пробация
 
 • Проведени две обучителни визити във Великобритания и една международна конференция в България за популяризиране на пробацията;
 • Създаден първият Пробационен център в страната; Обучени първите 20 пробационни специалисти;
 • Разработена Концепция за законодателно въвеждане на пробацията в България;
 • Проведени информационно-обучителни семинари по пробация с повече от 1000 участници (съдии, прокурори, следователи, полицаи, местна власт и НПО);
 • Представен първият Независим доклад от мониторинг на законодателното и институционалното въвеждане на пробацията в България;
 
 
Работа с правонарушители
 
 • Разработен и внедрен модел за предоставяне социални услуги на правонарушители в няколко региона на страната;
 • Открит Център за социални услуги в Пазарджик (2005 г.);
 • Адаптиран за българските условия структуриран инструмент за оценка на риска и нуждите при непълнолетни правонарушители на базата на британския АССЕТ;
 • Разкрита специализация “Оценка и управление на случаи” в ПУ “Паисий Хилендарски”;
 • Проведено във всички затвори на страната криминологично изследване на сексуалните правонарушители у нас;
 • Пилотирана първата програма за работа със сексуални правонарушители в  4-ри затвори на страната;
 • Разработен модел на социална услуга за лица, освободени от затворите. Изготвена методика на услугата и пилотиране с 200 потребители;
 • Подготвени специализирани кадри от институции и неправителствени организации за разпознаване и овладяване на девиации на поведението, превенцията и ресоциализацията - около 200 души;
 • Предоставени различни услуги на 1716 възрастни осъдени лица, включително освободени от затвора; 756 непълнолетни правонарушители, както и членове на техните семейства;
 
 
Превенция на разпространението на СПИН, туберкулоза и употребата на наркотични вещества
 
 • Проведена застъпническа кампания за приемане на втората в страната Общинска програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркомании в Пазарджик;
 • Реализирана Регионална програма за превенция разпространението на наркотици с участието на повече от 2000 деца от Област Пазарджик;
 • Внедрени три компонента на Националната програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”:
 
- сред лицата, употребяващи инжекционно наркотици;
 
- сред проституиращи жени и мъже;
 
- сред младите хора в най-голям риск (15-24 г.)
 
 • Внедрени два компонента на Програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България:
 
-        сред инжекционно употребяващи наркотици и лица с алкохолна зависимост;
 
-        сред лица от ромската общност
 
 • Внедрен Компонент на Програма ”Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” сред младежи в риск.
 
 
 
Антикорупция
 
 • Реализирани над 20 антикорупционни инициативи: информационни дни, мониторинги, обучителни семинари, кръгли маси, пресконференции;
 • Стартирани проекти за институционализирането на обществени посредници в 6 общини на Област Пазарджик и още 13 в цялата страна;
 
 • Създаден първият Областен обществен съвет срещу корупцията; Приети 20 корупционни сигнала;
 
 
 
Сътрудничество
 
 • Участие в над 100 международни конференции и семинари;
 • Подписан Меморандум за сътрудничество със Столична община и Споразумения за съвместна дейност с Общините Пещера, Белово и Септември;
 
 
 
Социални услуги
 
 • Открит Център за социални услуги за деца и семейства в риск – Столична община, район „Триадица”;
 • Работещи с държавни делегирани бюджети:
 
   Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие и жертва на трафик;
 
    Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи;
 
    Център за социална рехабилитация и интеграция за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение;
 
    Наблюдавано жилище.
 
 
 
Превенция на престъпността
 
 • Изработена първата за страната Стратегия за превенция на престъпността в Община Пловдив;
 • Участие в работната група по изготвяне на Национална стратегия за превенция на престъпността