Obuch uchiteli 2 2 29.08.13От 23-ти до 25-ти август във Велинград се проведе второто обучение по Проект «Портал – подкрепа за професионална реализация» за учители, педагогически съветници и директори от Професионална гимназия по облекло и партниращи училища (основни и гимназиални) за работа с отпаднали ученици. Семинарът е продължение на въвеждащия обучителен модул по проекта и е насочен към интегриране на придобития от участниците опит при реализация на проектните дейности и надграждане на знания и умения за работа с юноши, отпаднали от училище и техните семейства.

Конкретните цели на обучението бяха Obuch uchiteli 2 1 29.08.13участниците да споделят опит от прилагането на различни механизми за мотивиране на отпаднали ученици, като се дискутират конкретни казуси от практиката, да повишат своите знания в областта на психологията на юношеството, да оптимизират уменията си за работа с ученици в юношеска възраст, отпаднали от училище, с оглед мотивирането им за повторно връщане към учебни занятия и да се разработят ефективни стратегии за общуване и сътрудничество с родителите на деца и юноши от ромската общност, намиращи се в риск от отпадане от училище и девиантно поведение.

В програмата бяха включени лекции, беседи и дискусии. Участниците бяха много активни Obuch uchiteli 2 3 29.08.13при работата си по групи, обсъждането на конкретни казуси и разиграване на симулативни ситуации.

Особен интерес предизвикаха лекции като «Психология на юношеството - фази на юношеството, кризи и превъплъщения на процеса: тревоги, блокажи и депресия”, „Психология на юношеството - агресия и девиантно поведение на юношата”, „Реакциите на родителите - чувство за вина, натрапване, приятелство, наказания и обръщане към третия”, „Семейството като партньор на училището - механизми за мотивиране на родителите”, „Комуникация и взаимодействие на училището с институциите”.

Проект «Портал – подкрепа за професионална реализация» се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.