Zakl sab PORTAL 28.10.13Заключително събитие за представяне на резултатите от Проект ПОРТАЛ - Подкрепа за професионална реализация” се проведе на 24-ти октомври от 14.00 часа в Професионална гимназия по облекло - Пазарджик. Присъстваха всички участници в проекта – обучители, ментори, представители на училища от Пазардижк и общината, участвали в обученията или съдействали за успешната му реализация, представители на Община Пазарджик и други институции, ученици, родители.

Ръководителят на проекта и координаторът от Zakl sab PORTAL 2 28.10.13Професионална гимназия по облекло представиха резултатите и съобщиха, че основният индикатор е постигнат: 40 отпаднали ученици са реинтегрирани в различни форми на обучение в Професионална гимназия по облекло - Пазарджик.

Проектът се се реализира от Сдружение «Център за обучение и услуги», в партньорство с Професионална гимназия по облекло. Основната му цел бе да се реинтегрират в различните форми на обучение на Професионалната гимназия по облекло отпаднали от Zakl sab PORTAL 1 28.10.13гимназиално ниво ученици и незавършили осми клас от територията на Община Пазарджик.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Схема BG051PO001-4.1.06 „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”, Договор №BG051PO001-4.1.06-0032.