P1210616 21.11.2013Второ работно посещение в рамките на Проект „Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители” се проведе в периода 21-25 октомври. В него взеха участие членове на новоучредената през месец септември в Пазарджик Българо-германска платформа.

Цел на проведеното посещение бе участниците да се запознаят с модела за превенция чрез социална интеграция на правонарушители в провинция Бранденбург.

Бяха направени поредица от работни срещи и посещения на институции, ключови места и P1210691 21.11.2013обекти, свързани с темата на проекта и платформата: организацията „Manne e.V”, която работи с мъже и младежи, Образователния център за младежи „Universal-Stiftung“, в който се предлагат обучения за над 20 професии и “Universal-Stiftung Helmut Ziegner” - център за настаняване на бивши затворници.

Проведоха се и две работни срещи - едната в офиса на HSI GmbH, където Клеменс Ръсел показа нагледно функционирането на мрежата и втората - в Министерство на труда, социалната политика и правата на жените и семейството за провинция P1210768 21.11.2013Бранденбург. На срещата присъства лично министър Dr. Volker Offermann. Той запозна делегацията с дейността на министерството, както и приоритетите му за следващия програмен период, част от които е и намаляване броят на трайно безработните лица.

Посещенията и срещите между представителите на двете страни бяха съпътствани от ползотворни дискусии, обмяна на опит и добри практики. Всички делегати споделиха положителните си впечатления от визитата, както и изключителната си удовлетвореност от посещението.