Rab sreshta 05.03.2014На 3 и 4 март в Офиса на Фонд - ИГА се проведе първата работна среща по проект „Социално включване на правонарушители чрез иновативни модели на социални предприятия”, който се явява като продължение на приключилия през октомври м.г. проект «Българо-германска платформа за иновативни политики и решения за социално включване на правонарушители». Партньори на Фонд – ИГА са германската организация xit - GmbH- Германия и Сдружение «Център за обучение и услуги».

В срещата взеха участие проф. Харалд Криста и Клеменс Ръсел от Германия, представители на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане, експерти, които работят по проекта и екипът, който ръководи изпълнението му.

Проектът ще използва германския опит в развитието на иновативни модели на социални предприятия за правонарушители чрез поредица от проучвания, анализи, работни срещи, обучения, информационни дни, фокус групи и визити в Германия. Целта му е да се проучат в Германия и се тестват и експериментират в България конкретни модели на иновативни социални предприятия за правонарушители, както и да се разпространи и обмени информация и опит в социалното предприемачество при реинтеграцията на правонарушители. Ще се адаптират три модела на иновативни социaлни предприятия за провонарушители, след което те ще бъдат тествани и внедрени в България.

Проектът се реализира в рамките на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.07 „БЕЗ ГРАНИЦИ - КОМПОНЕНТ 1 - Фаза 2”, и ще приключи през юни 2015 г.