DOV 03.04.2014На 3 април в сградата на ЦСРИ - Наблюдавано жилище - Пловдив се проведе “Ден на отворените врати”. Събитието се реализира по Проект „Моята нова професия“, Договор за финансиране от 26.11.2013 г., в рамките на Фонд „Старт ъп - подкрепа за млади хора в неравностойно положение за трудова реализация, който се изпълнява от Фонд за превенция на престъпността – ИГА.
Цел на проекта е да осигури трайни ползи за целевата група - 6-тима младежи, настанени в Наблюдавано жилище - Пловдив, които в рамките на реализацията му получиха професионална квалификация, част от професията “Сервитьор-барман”.
Участваха представители на Община Пловдив, Дирекция „Социално подпомагане”, Домове за деца, лишени от родителски грижи, Центрове за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи, представители на бизнеса и др. Мероприятието запозна заинтересованите институции, фирми и общественост с дейносттите и постигнатите резултати.