Български (България)English (United Kingdom)

  

1. Статут

 Центърът е разкрит от Община Пловдив през април 2009 г. като държавно делегирана дейност. Управлението на услугата е възложено на Фонд за превенция на престъпността - ИГА. Социалната услуга е пилотен модел за работа с малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви и правонарушения и техните семейства. Капацитетът на ЦСРИДРГ е 50 потребителя.

 

2. Визитка  

Услугата отговаря на нуждите от специализирана работа по превенция на асоциалното поведение и престъпленията, извършвани от деца, както и по интеграцията и рехабилитацията на деца, извършители на такива прояви, които имат наложена мярка от Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, настанени (или се освобождават от) в специализирани училища като ВУИ и СПИ, осъдени на пробация, осъдени условно или ефективно на лишаване от свобода, освобождаващи се от поправителен дом. Предоставянето на услугата обхваща деца в риск или социална изолация, както и техните семейства, насочени от Отдел „Закрила на детето”(ОЗД).

 

Цел: Да предоставя съвременни, ориентирани към детето и семейството, алтернативни на институционалната грижа, социални услуги в общността.
Да гарантира безплатен достъп до базов пакет от услуги за деца и семейства в неравностойно социално положение, приоритетно от Община Пловдив, и от други общини/области само в случаите на достатъчно капацитет и при липсата на такива услуги в съответната община/област; Да подпомага и подкрепя деца и семейства в риск за изграждане на здрава семейна среда и взаимоотношения, за преодоляване на риска от извършване на противообществени прояви и/или правонарушения, неглижирането и малтретирането на деца.
В ЦСРИДРГ работят 10 служители, разпределени във финансово-административен и специализиран персонал по социална и психологическа работа.

 

Достъп до услугите:
Желаещите да ползват услуги в ЦСРИДРГ се насочват от Отдел „Закрила на детето” с направление, план за действие и доклад-оценка. В ЦСРИДРГ се подписва договор и план за ползване на услуги. Предоставянето на услуги в ЦСРИДРГ се извършва след получаване на направление или Заповед от ОЗД. При постъпване на сигнали от други професионални институции като: специализирани институции за деца, Областна пробационна служба, МКБППМН, Детска педагогическа стая, полиция, училища, НПО, доставчици на социални услуги и др., същите се изпращат до ОЗД по настоящ адрес на детето, с оглед предприемане на мерки по компетентност и вземане на решение за издаване на направление за ползване на социални услуги.
За децата и семействата, които се насочват с направление за ползване на социална услуга от ОЗД, трябва да бъде изготвена оценка на случая и план за действие. Оценката трябва да бъде актуална и да съдържа изчерпателна и ясна информация по случая.
Планът за действие трябва да съдържа краткосрочна и дългосрочна реалистична цел, да посочва мястото и ролята на ЦСРИДРГ сред другите доставчици в плана по случая (ако има такива), какви услуги се очаква да предоставя. Планът се приема съгласуван и подписан от лицето, което желае да ползва услуги.
Направлението се издава само за един потребител, в него се изписват услугите, за които се насочва клиентът, според информацията, предоставена от доставчика на Дирекция „Социално подпомагане”.
Всички потребители на социални услуги в ЦСРИДРГ сключват Договор за предоставяне и ползване на социални услуги, попълват Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни и подписват План за услуги. Всички деца и семейства получават, по достъпен за тях начин, информация относно услугите, предоставяни от доставчика, опита на доставчика и квалификацията на персонала, условията и реда за ползване на социални услуги в ЦСРИДРГ и процедура за подаване на жалби.

 

Контакт: Пловдив, ул. „Неофит Бозвели”№38, ет. 3, 

тел./факс: 032/26 26 52; тел. 032/26 00 80; моб. 0895/ 41 90 46; e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. "

 

3. Целеви групи 

- Деца с проблемно поведение, за които съществува риск от извършване на противообществени прояви; 

- Деца с прояви на девиации в поведението, които се водят на отчет в ДПС;

- Деца с противообществени прояви, спрямо които са наложени мерки от МКБППМН;

- Деца, настанени или които се освобождават от специализирани училища като СПИ и ВУИ;

- Деца, осъдени на пробация; 

- Деца, насочени от УКБППМН; 

- Деца, за които съществува риск от извършване на противообществени прояви, насочени от ОЗД.

 

4. Услуги

  • Оценка:
 Оценка на риска от извършване на повторно правонарушение – извършва се по методиката СИОР - структуриран инструмент за оценка на риска. В рамките на тази оценка се изследват 12 основни фактора, влияещи върху поведението и постъпките на детето. 

Специализирана оценка на деца с девиантно поведение. Изготвянето на специализираната оценка дава възможност да се оценят потребностите на конкретното дете и да се изготви индивидуален план за работа с клиента. С тези клиенти се работи в посока превенция на извършване на правонарушение.

Експертни мобилни екипи - основна цел на екипа е изготвяне на експертна оценка по случай на малолетен или непълнолетен правонарушител и изготвяне на план за интервенция

 

  • Консултиране 
Социално-педагогическо консултиране, с цел повишаване на социалната компетентност на клиента. В рамките на социално-педагогическото консултиране се предвижда и работата със семейството на детето, като се цели повишаване на родителският капацитет и подобряване на връзките между членовете на семейството. 

Индивидуално психологическо консултиране - извършва се от психолог с цел справяне с определени проблеми. 

Програма „Аз и ние” - програма за семейна консултация. Дейностите на програмата са насочени към хармонизиране на взаимоотношенията в семейството, внасяне на промяна в дефектните модели на възпитание и отношение към детето, използване на скритите ресурси на семейната система за създаване на емоционална близост и привързаност, за формиране на нови ценности и придобиване на социална компетентност и пластичност от юношата. 

Посредничество и застъпничество - насоки за работа с ведомства и организации, придружаване на срещи или участие на срещи с представители на ведомства и организации с цел достъп на семейството до наличните услуги. 

Здравни, юридически и др. консултации от външни специалисти - реализират се при необходимост;

 

  • Групови програми 
Програма „Моите нови умения” - групова когнитивно-поведенческа програма, имаща за цел формирането на психо-социални умения, умения за контрол на агресията и гнева, умения да кажеш „НЕ” на приятели с проблемно поведение. 

Програма Опознай себе си - експериментална програма за психосоциална подкрепа, насочена най-общо към подпомагане процеса на реинтеграция в първоначалния критичен преходен период преди и след напускане на институции за задържане (ВУИ, СПИ, затвор) чрез оказване на специализирана психологична помощ. 

Програма Неделно училище за родители” - програмата е предназначена за семейства на деца с поведенчески проблеми. Цели формиране на психо-социални умения за изграждане на удовлетворителни отношения в семейството и с околните; повишаване на информираността по отношение на някои правни, здравни и образователни въпроси.

 

  • Образование и квалификация 
На всеки случай, насочен в това направление, се изготвя оценка на образователното ниво при използване на специализиран тестов инструментариум за установяване на образователното равнище ИУОР. 

Програма за консултативна работа по професионално ориентиране за малолетни и непълнолетни правонарушители А сега накъде”.

 

  • Превенция на престъпността 
Програма „Аз се уча да избирам” - насочена към превенция на насилието и употребата на наркотични вещества. 

Кампания по превенция на асоциалното поведение „Ти избираш”. Заложените в кампанията дейности са насочени към малолетните и непълнолетните и техните родители, като целта им е да се намали броят на извършваните противообществени и/или противоправни прояви от малолетни и непълнолетни. 

Дейности в кампанията: 

- „Дискусионен клуб” - в хода на дейността се засягат теми, имащи отношение по превенция на асоциалното поведение. 

- „Информационни срещи с родители”, на които родителите се запознават с „проблема” младежка престъпност и първите сигнали, говорещи за девиантно поведение при децата, както и да получават информация към кого могат да се обръщат за съдействие. Презентира се и дейността на ЦСРИДРГ.

 

   “Ваканционна програма 2012” - пакет от услуги за малолетни и непълнолетни, в който са включени образователни, развлекателни и спортни занимания. Участието на младежите в програмата допринася за усвояване на нови знания и развиване на социални умения - умения за общуване, умения за справяне с конфликти, умения за ориентиране в нови ситуации, умения за учене и формиране на асертивно поведение.

 

Дизайн на “Ваканционна програма 2012” 

- Продължителност на програмата – десет дни (Пролетна програма) или два месеца (Лятна програма); 

- Децата посещават центъра три пъти седмично от 10:00 до 13:00 часа; 

- Занятията включват:

o Работа по възпитателно-корекционна програма “Моите нови умения”;
o Подготовка за театрална постановка;
o Занимания по интереси и излизания сред природата.
 

В „Арт ателието” се използват художествени средства за себеизразяване и себеосъзнаване в присъствието на специалист. Целта на „Арт ателието” е да се даде възможност на малолетните и непълнолетните да изразят своите мисли и чувства чрез изкуство. Творчеството чрез изкуство създава диалог със самия себе си. Използвайки различни артистични действия, участниците имат възможност да изживяват и изразяват трудни за обяснение с думи емоции, конфликтни ситуации.

 

5. Награди 

За тригодишния период на работа ЦСРИДРГ се утвърди като добра пилотна практика за работа с малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви и правонарушения и техните семейства. Реално Центърът е включен като подходяща услуга за разкриване в Стратегиите за развитие на социалните услуги на три области. 

ЦСРИДРГ е представен на международен форум по превенция на престъпността като модел за работа с малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви и правонарушения и техните семейства, в резултат на което на 1.12.2010 г. получава Европейска награда по превенция на престъпността. 

През февруари 2012 г. Центърът е представен като добра практика за работа по превенция на престъпността на заключителна конференция в Солун (Гърция) по международен проект „Safe land” и печели одобрението на специалистите. 

На 27.03.2012 г. ЦСРИДРГ е представен с 30-минутна презентация на Международен ден на превенцията на престъпността, организиран от Датското председателство на ЕС в гр.Брьондби, Дания. По време на събитието ЦСРИДРГ участва със свой щанд на организираната изложба.

  


НОВИНИ 

Още новини


ФОТОГАЛЕРИЯ

2 1 6 

3 8 4 

5 7 16 

 14 15 17 

9 10 11

12 13  csridrg gal 121212

csridrg gal 121212a

 


АЛБУМИ


Студеното сърце

Машината на щас...

Детска полицейс... 

ВИДЕОМАТЕРИАЛИ

 new f2