Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

Източник на финансиране :
Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“


Период : 2.04.2015 - 30.04.2016 г.

Водеща организация: Фонд за превенция на престъпността - ИГА

Основна цел: Повишаване капацитета на персонала в местата за лишаване от свобода за прилагане на специализирани програми за превъзпитание.

Специфични цели:

1. Да се проучат нуждите на служители в затворите да прилагат специализирани ресоциализиращи програми за лица с психични проблеми и лица с ниско интелектуално ниво.

2. Да се разработят две конкретни програми за лишени от свобода лица с психични проблеми и лица с ниско интелектуално ниво.

3. Да се разработят програми за обучение на служители в затвора да прилагат специализирани ресоциализиращи програми за лица с психични проблеми и лица с ниско интелектуално ниво.

4. Да се обучат обучители и служители в затвора да прилагат специализирани ресоциализиращи програми за лица с психични проблеми и лица с ниско интелектуално ниво.

Целеви групи: Служители от всички затвори на България, общо 50 души, основно инспектори по социално-възпитателна дейност, психолози и психиатри. В групата ще бъдат включени и определен брой служители от надзорно-охранителния състав.

Дейности :

Дейност 1: Проучване обучителните нужди на служители в затвора за прилагане специализирани ресоциализиращи програми за лица с психични проблеми и лица с ниско интелектуално ниво;

Дейност 2: Анализ и оценка на прилаганите програми за обучение на служители и на използваните програми за лица с психични проблеми и лица с ниско интелектуално ниво”;

Дейност 3: Разработване на две програми за лишени от свобода с психични проблеми и лица с ниско интелектуално ниво;

Дейност 4: Разработване на програми за обучение на служители да прилагат специализирани ресоциализиращи програми за лица с психични проблеми и лица с ниско интелектуално ниво;

Дейност 5: Обучение на обучители;

Дейност 6: Обучение на служители да прилагат специализираните програми;

Дейност 7: Оценка ефективността на прилаганите програми и супервизия на обучителите и обучаемите;

Дейност 8: Публичност на проекта.

Проектът ще завърши с финална конференция, на която ще бъде представен основният продукт по проекта – „Повишен капацитет на персонала в местата за лишаване от свобода за прилагане на специализирани програми за превъзпитание».