Sn Int.179 02.11.2015В рамките на Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация” е заложено създаването на учебни програми за повишаване квалификацията на пробационните служители. За тази цел бяха извършени поредица от проучвателни и експертни дейности като на първо място се направи оценка на нуждите от обучение. Първият доклад обобщи резултатите от 10-те проведени фокус групи. Последва проучване с 215 анкетни карти, проведени по електронен път сред служителите от цялата страна, както и доклади от 27 интервюта с началници на Областни служби „Изпълнение на наказанията” и 13 интервюта с лица на ръководни постове в системата.

Разработиха се доклади с изводи и препоръки относно действащите програми за обучение на пробационни служители в ГДИН. На база на получените резултати бяха направени два основни извода. Първият е свързан с необходимостта от подобряване на първоначалното обучение, което се провежда при назначаването им на работа. Другият много важен извод е, че трябва да се създаде цялостна система за перманентно обучение, която да включва спецификите на дейността и потребностите на служителите, като по този начин тя да съдейства за подобряване ефективността на дейността им.

Въз основа на обобщените доклади беше разработена концепция на учебните програми за начално и продължаващо обучение на пробационните служители в съответствие с европейските стандарти. Ще бъдат разработени 3 учебни програми: Учебна програма за обучение на обучители за повишаване на професионалните компетенции и продължаващо обучение, Учебна програма за повишаване на професионалните компетенции и Учебна програма за продължаващо обучение на пробационните служители.

Обученията ще стартират в началото на следващата година.

Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация” се финансира от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“