Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини
ZK Novo RB 04.11.2015Заключителна конференция по Проект “Ново работно място в ИГА” се проведе в края на този месец в конферентната зала на хотел ”Хебър” - Пазарджик.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място“, Договор № ESF-113-06-08001, и бе с продължителност 18 месеца.

  Проектът предостави възможност на 12 младежи до 29 години., регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро по труда“ - Пазарджик, да получат професионална квалификация и умения в ключови компетенции като обучение по професия „офис секретар“, специалност „административно обслужване“ и ключова компетентност „общуване на чужди езици“, тема „английски език“ за 6 представители на целевата група и обучение по професия „сътрудник социални дейности“, специалност „социална работа с деца и семейства в риск“ и ключова компетентност „дигитална компетентност“ за 6 представители на целевата група.

След успешно завършване на обученията, те работиха във Фонд - ИГА в продължение на 10 месеца.

В Заключителната конференция участваха представители на институциите с интерес към темата - трудова заетост и реализация на младите хора - екипът, реализирал проекта, както и младежите, работили във Фонд ИГА. Те споделиха своите впечатления от работата си, удовлетворение от наученето и желание да продължат в най-скоро време трудовата си реализация.