Zatvori 3Две конкретни програми за работа с лишени от свобода със специфични нужди, с ниско интелектуално ниво и с психични проблеми, бяха разработен в рамките на проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми”.
Първата програма, за лишени от свобода с ниско интелектуално ниво, беше базирана на вече изготвените доклади на експертите, както и на богатия опит на водещата организация. За разработката е използвано и изданието „Инструментариум за установяване на образователното равнище на правонарушители”.
Най-общо програмата ще използва интегриран подход към лицата с ниско интелектуално ниво (преобладаващо от ромски произход) - индивидуален подход, съобразно конректните нужди на лицето, специализирана оценка на образователните и порфесионални умения, мотивационно обучение, насочване към ограмотителни и образователни курсове и обучение в базови умения и компетентности.
Втората програма, за лишени от свобода с психични проблеми, се базира на докладите от направените проучвания до момента, но за основата й е използвана прилаганата в системата на затворите програма „Адаптация”. В нея са включени важни елементи при идентифицирането на лица с психични проблеми. Предварителното запознаване на служителите от системата с възможните когнитивни отклонения, личностови девиации и нарушения на психичното здраве, е условие за ранното и безопасно разпознаване на евентуални такива разстройства и за ранното им и пълноценно третиране.
И за двете програми са разработени ръководства за прилагането им.