Evr.standarti OP (1)В рамките на проект Европейски стандарти в обучението по пробация“ се проведе проучване в пробационните служби на страната чрез серия от полуструктурирани интервюта с лица на ръководни позиции. Основната цел на дейността бе да се проучи съществуваща система за подготовка на човешкия персонал.

Интервюта се проведоха с 27-те началници на пробационни служби и още 13 лица на ръководни позиции в системата. В резултат на изследването бе изготвен доклад, който обобщи резултатите и направи някои основни изводи.

Ръководителите в пробационната система са удоволетворени от своята дейност, с която подкрепят и мотивират правонарушителите да променят себе си, да променят отношението си към света и да не извършват повече противообществени прояви. Те са наясно, че са част от една нестандартна професия, че могат да работят с високообразовани специалисти, да се развиват непрекъснато и да бъдат иновативни, за да постигнат най-добрите резултати.

Според голяма част от интервюираните, налице е добра комуникация с другите институции в общността, но смятат, че е необходимо да се подобри механизъмът на работа с Бюрата по труда. За целта е нужно да се изработи координационен механизъм, за да може осъдените на пробационна мярка да се включват с предимство в организираните от Бюрото по труда курсове за професионална квалификация. Необходимо е да се помисли и за специален режим на работа с осъдените на пробация или изтърпелите наказание лишаване от свобода.

Като цяло интервюираните ръководители в пробационната система смятат, че тяхната професионална подготовка е достатъчна, за да изпълняват служебните си ангажименти. Съществува система за обучение на служителите от пробационните служби в страната, но те само биха спечелили, ако се осъществяват и допълнителни обучения от външни за системата организации. В обученията е добре да се включат всички пробационни служители. Би следвало те да имат преди всичко практическа насоченост, като почти всички изследвани лица посочват, че е добре да има много казуси за решаване, ролеви игри, тренингови форми. Немалка част от интервюираните смятат, че обучението трябва да включва и теоретична, и практическа част, като се даде приоритет на практиката, с конкретни казуси. Добре би било в тези обучения да се обърне специално внимание на индивидуалната работа с клиентите, както и да се даде малко повече информация за организирането и провеждането на групова работа с клиентите.

Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация”се финансира от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.