Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини
Evr.standarti OP (5)Анализите в рамките на проекта позволяват да се направят няколко извода по отношение на системата и програмите за обучение на пробационни служители у нас.

Пробационните служители като цяло получават нужните теоретични знания и практически умения за упражняване на професията; Обучението се извършва от висококвалифицирани кадри; Магистърски програми осигуряват широкопрофилна подготовка на специалисти, които могат да работят в превантивната и корекционна сфера за деца и възрастни.

Направени са следните препоръки към екипа по разработване на обучителната програма за пробационни служители.

Да се въведе използването на индивидуални обучителни пътеки.

Нивото на квалификация трябва да бъде развито както по отношение на служителите, така и на управленския персонал

В предоставяните обучителни програми като цяло отсъства целенасочена подготовка за работа с лица с психични отклонения и умствена изостаналост, лица от различни малцинствени групи.

Необходимо е обучение за разпознаване на различни психични проблеми у клиентите, за справяне с кризисни ситуации при психично болни клиенти, за ефективно ангажиране и постигане на промяна с тях.

Разширяване обхватът на обучението за работа със зависими правонарушители – (алкохол, наркотични вещества) и произтичащите от тях проблеми за клиентите и тяхната реинтеграция.

В дългосрочен план е необходимо да се създаде поне една магистърска програма, която да бъде изцяло ориентирана към специалисти в пробационната сфера, съгласувана с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”.

Въвеждане на е-обучението - гъвкаво, сигурно, винаги на разположение, лесно за актуализиране, съдържа повече стилове и видове информация, удобни най-вече за новото поколение. Препоръчително е използването на електронно обучение в комбинация с традиционното.

За осигуряване на качествено обучение са необходими: последващи обучения за осигуряване на по-добър ефект на целия учебен процес; методи за проверка доколко обучаемите служители използват компетенциите, придобити в процеса на обучението; резултатите от обучението следва да се измерват посредством оценяване на знанията и уменията преди и след съответното обучение; личната преценка на преките ръководители е важна при оценяване на ефекта от обученията.

Обучението на управленския и административния персонал е важно за подобряването на работния климат.