Evr.standarti OP (5)Анализите в рамките на проекта позволяват да се направят няколко извода по отношение на системата и програмите за обучение на пробационни служители у нас.

Пробационните служители като цяло получават нужните теоретични знания и практически умения за упражняване на професията; Обучението се извършва от висококвалифицирани кадри; Магистърски програми осигуряват широкопрофилна подготовка на специалисти, които могат да работят в превантивната и корекционна сфера за деца и възрастни.

Направени са следните препоръки към екипа по разработване на обучителната програма за пробационни служители.

Да се въведе използването на индивидуални обучителни пътеки.

Нивото на квалификация трябва да бъде развито както по отношение на служителите, така и на управленския персонал

В предоставяните обучителни програми като цяло отсъства целенасочена подготовка за работа с лица с психични отклонения и умствена изостаналост, лица от различни малцинствени групи.

Необходимо е обучение за разпознаване на различни психични проблеми у клиентите, за справяне с кризисни ситуации при психично болни клиенти, за ефективно ангажиране и постигане на промяна с тях.

Разширяване обхватът на обучението за работа със зависими правонарушители – (алкохол, наркотични вещества) и произтичащите от тях проблеми за клиентите и тяхната реинтеграция.

В дългосрочен план е необходимо да се създаде поне една магистърска програма, която да бъде изцяло ориентирана към специалисти в пробационната сфера, съгласувана с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”.

Въвеждане на е-обучението - гъвкаво, сигурно, винаги на разположение, лесно за актуализиране, съдържа повече стилове и видове информация, удобни най-вече за новото поколение. Препоръчително е използването на електронно обучение в комбинация с традиционното.

За осигуряване на качествено обучение са необходими: последващи обучения за осигуряване на по-добър ефект на целия учебен процес; методи за проверка доколко обучаемите служители използват компетенциите, придобити в процеса на обучението; резултатите от обучението следва да се измерват посредством оценяване на знанията и уменията преди и след съответното обучение; личната преценка на преките ръководители е важна при оценяване на ефекта от обученията.

Обучението на управленския и административния персонал е важно за подобряването на работния климат.