DN Biuro za kons 4 21.01.2016Жертвите на домашно насилие могат да потърсят безплатна консултация във Фонд ИГА, където от месец май функционира Бюро за консултиране, насочване и подкрепа, в рамките на проект „Срещу невидимото насилие”. Проектът се финансира от Министерство на правосъдието, на основание чл. 19, ал.3 от Правилника за прилагане на ЗЗДН.

До момента на клиенти на Бюрото са представени 8 юридически консултации, като най-често въпросите, които задават жертвите са: Какво трябва да съдържа молбата до съда за образуване на производство по издаване на заповед за защита? Какви са мерките за защита от домашното насилие? Кой може да иска от съда защита по ЗЗДН? Необходимо ли е удостоверение от съдебна медицина, като доказателство за извършено домашно насилие? Дължи ли се държавна такса по делата за домашно насилие? Има ли програми за превенция и защита от домашно насилие? Кой има право да образува производство по издаване на заповед на защита? Какви доказателствени средства са допустими при делата по ЗЗДН? Позволява ли ЗЗДН възможност за незабавна защита на пострадалото лице? и други.

Почти всички консултации започват с разясняване на най-важния въпрос: Какво е домашно насилие и каква защита може да осигури ЗЗДН на жертвите? Домашното насилие е ясно дефинирано в Закона по следния начин: ”Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. (2) За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.”

Консултациите помагат на жертвите да се ориентират най-вече в правата, които имат, и възможностите, които им предоставя ЗЗДН за защита.

До финализиране на проекта на жертви на насилие ще бъдат предоставени общо 40 юридически консултации.