DN Biuro za kons 1 21.01.2016„Срещу невидимото насилие” е поредният проект на Фонд ИГА на тема домашно насилие, в който експерти на организацията работят не само с жертви, а и с извършители. Цел на тази дейност е социалната рехабилитация за 15 извършители на домашно насилие, които трябва да преминат през специализирана програма, като с всеки от тях ще бъдат проведени по 3 сесии. Водещ на Програмата е приложен специалист - експерт на Фонд ИГА, участвал в създаването й, и със съответния опит в прилагането й.

До момента през Програмата са преминали 6 извършители на насилие, като всеки от тях най-напред е преминал първоначална оценка на риска от извършването на домашно насилие. Тази оценка се прави с помощта на специализиран инструмент - Модел за оценка и управление на риска от домашно насилие при извършители, създаден от експерти на организацията. След извършване на оценката, резултатите се обобщават и анализират и се изготвя доклад с изводи и препоръки.

Една от целите на Програмата за работа с извършители на насилие е осъзнаване на проблема и мотивация към позитивна промяна в поведението им и отношението с околните. От досегашната практика на експертите на Фонд ИГА става ясно, че в началото на работата с извършителите се очертава пълна липса на осъзнатост на проблема с агресията. Затова се поставя акцент най-вече върху ролята и значението на ценностната система и общуването като процес. Освен чисто теоретична част, сесиите съдържат и практически елементи, насочени към формиране на комуникативни умения. Темите се определят съобразно конкретния случай, с оглед постигане на пълно осъзнаване на извършеното деяние и мотивация към позитивна промяна.

Целта на индивидуалната програма е да бъдат обхванати по-обстойно причините, водещи до насилие, както и да се отдели повече време за формиране на нормално поведение и изграждане на удовлетворителни отношения с близките. Част от клиентите показват наличие на потенциал за справяне с проблема. Трудностите произтичат най-вече от необходимостта за промяната в ценностната система и начина на мислене. С подкрепата и на външни ресурси (близки, приятели) извършителите на насилие могат да изградят нов вид отношения със семействата си, без наличието на агресия и насилие.

Работата с клиентите е изцяло съобразена с документацията на проекта, както и с действащото законодателство.