images 12.02.2016В периода юни-август 2015 г. беше проведена анонимна анкета сред 115 служители от затворите в страната. Проучването се реализира в рамките на Проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми”. Той е насочен към повишаване капацитета на персонала в местата за лишаване от свобода за прилагане на специализирани програми за превъзпитание в затворите в България съобразно най-добрите европейски стандарти.

Профила на анкетираните включва: 66% мъже и 34% жени, от които 97% с висше образование и на средна възраст около 43 години.

Използваният метод е насочен към реализиране на първата специфична цел на проекта: проучване на съществуваща система за подготовка на човешкия персонал в местата за лишаване от свобода и съществуващите потребности на служители в затворите да прилагат специализирани ресоциализиращи програми за лица с психични проблеми и лица с ниско интелектуално ниво.

Посочените отговори идентифицират най-важните фактори за по-ефективна работа с цел оптимизиране на комуникацията между служителите и осъдените. Очертава се известна несигурност у служителите в прилаганите от тях подходи, както и нуждата от валидизиране на индивидуалните интервенции и справянето с работата чрез обучения за работа в екип, споделяне на опит и съотнасянето към международните практики.

Като допълнителни сфери на обучение анкетираните посочват и такива с юридическа тематика, както и първоначалното обучение за новопостъпили служители.

Резултатите от анкетата ще бъдат обобщени и анализирани с цел да послужат при разработването на програмите за обучение.