path 43838 12.02.2016В рамките на проект „Специализирани програми за работа с лица с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми“ беше реализирано проучване на нуждите от обучение в затворите по специализирани програми за работа с лица с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми. Бе направен и анализ на действащите обучителни програми с тези целеви групи както в ГДИН, така и в отделните затвори.

Проучването беше реализирано чрез анкети, фокус групи и структурирани интервюта със служители и ръководители, работещи в местата за лишаване от свобода, както и качествен анализ на действащи обучителни програми, осъществявани в затворите и налични магистърски програми, които подготвят специалисти за работа в пенитенциарната система, предлагани от различни университети в България. На базата на получените резултати бяха направени следните изводи:

Първоначалното обучение на служителите в пенитенциарната система е задължително, по закон и се реализира в обучителния център в Плевен. То е полезно, но недостатъчно.

Допълнителната квалификация и обучения на служителите в пенитенциарната система са най-често свързани с повишаване на компетенциите в областите чужд език, психология и компютърна грамотност. Те са плод по-скоро на лична инциатива, а не на целенасочена и системна политика от страна на ГДИН, и рядко са свързани с естеството на осъществяваната ежедневна професионална дейност или с особеностите на контингента.

Откроява се нуждата от задълбочено обучение, насочено към подобряване на социално-възпитателната дейност с лица с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми, кризисни интервенции, преодоляване на конфликти и др.

Ясно се очертава и нуждата от създаване и развитие на система за продължаващо обучение и квалификация на служителите, която да се характеризира с регулярност, добра тематична структурираност и адекватност на техните нужди и потребности.

Като основни характеристики на първоначалното и продължаващо професионално обучение се посочва необходимостта от застъпване на теми, свързани основно с работата с лица с психични проблеми, в това число зависими към психоактивни вещества, лица със специфики в поведението, които се отразяват негативно върху начина им на интегриране в общостта и изтърпяването на наказанието, както и такива, отличаващи се с ниски нива на интелект.

Като необходимост се посочва и подготовка в сферата на организацията и провеждането на индивидуална и групова работа с лица с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми.

Очакването от страна на служителите, работещи в пенитенциарната система, относно обученията, е свързано с това, те да са преимуществено практически ориентирани и да се провеждат от лица, които имат опит в пенитенциарната система и прилаганите в ГДИН корекционни програми.