P1030874 15.02.2016В рамките на проект „Европейски стандарти в обучението по пробация“ беше реализирано проучване и оценка на нуждите на пробационните служители от обучение, както и анализ на действащите обучителни програми в системата на ГД „Изпълнение на наказанията“, сектор „Пробация“. Проучването се направи чрез анкети, фокус групи и структурирани интервюта със служители и ръководители в пробационните служби, както и анализ на действащите обучителни програми и налични магистърски програми, които подготвят специалисти за работа в пробационната сфера, предлагани от различни университети в България. На базата на получените резултати се направиха следните изводи:

На първо място, необходимостта от актуализиране на програмата за първоначално обучение с теми, които са актуални за работата на пробационните служители. На второ - създаване на цялостна и последователна система за перманентно обучение, обвързана със спецификите на дейността и с потребностите на служителите, включваща теми и примери от реалността, а също и споделяне на чуждестранен опит.

На базата на направените изводи се налага необходимостта от разработване и апробиране на цялостна програма за обучение, която да отговаря на нуждите на пробационните служители с оглед повишаване на тяхната ефективност.

Основна цел на учебната програма е да осигури системен, комплексен и ефективен подход към обучението, който да подпомогне служителите в усвояването на знания и умения, необходими за успешно изпълнение на професионалните им задължения в съответствие с изразените от тях потребности и в унисон с добрите европейски практики.

Структурата на комплексната програма включва 3 отделни обучения: Обучение на обучители които впоследствие да реализират обученията на пробационните служители; Обучение за повишаване на професионалните компетентности на пробационните служители; Продължаващо обучение на пробационните служители.

Целева група на обученията са служители с над 5 години трудов стаж в системата на пробацията, преминали начално обучение и обучение за повишаване на професионалните компетенции. Методиката на обучението включва разнообразни методи, съобразени с потребностите им и с добрите практики в обучението на възрастни учащи: презентаци, решаване на казуси, дискусии, мозъчна атака, ролеви игри, дебати, беседи и др.