snimka 179 29.02.2016Семинар със заинтересовани страни се проведе в рамките на проект „Европейски стандарти в обучението по пробация“ в края на месец февруари. В него взеха участие представители на ГДИН и нейните териториални структури от Хасково, Стара Загора и Бургас.

По време на събитието бяха представени постигнатите до момента резултати по проекта: проведените 10 фокус групи, 215 анонимни анкетни карти на пробационни служители, 40 интервюта с лица на ръководни постове в системата, изготвените доклади от прегледа на програмите за обучение на пробационни служители, които се използват от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и програми за обучение по различни проекти, реализирани в процеса на изграждане на пробацията у нас. Беше представен и докладът от прегледа на университетските програми, които са насочени към подготовка на специалисти в пробационната сфера.

Голямо внимание се обърна на разработените учебни програми по трите обучения, които са предвидени: обучение на обучители, обучение на пробационни служители за повишаване на професионалните компетенции и продължаващо обучение на пробационни служители.

На участниците бе предоставена възможност за включване в дискусионната част на семинара. Всички изказаха положително мнение за свършената работа и коментираха изводите, до които са достигнали експертите по проекта.