Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини
Korica NitosРаботата на пробационните служители и специфичните функции, които те изпълняват в системата за изпълнение на наказанията, предполага наличието на специфични компетенции, които да осигурят ефективността на налаганите от съда пробационни мерки. Развитието на пробационните служби, промените в нормативната уредба, както и промените в обществото и в социално-демографския профил на правонарушителите, поставят пред пробационните служители предизвикателството за непрекъснато усъвършенстване. Това касае както повишаването на техните професионални компетенции, така и продължаващото им обучение и квалификация в дългосрочен план.

След проведената оценка на нуждите им от обучение, в рамките на проект „Европейски стандарти в обучението по пробация“, чрез анкети, фокус групи и структурирани интервюта със служители и ръководители в пробационните служби, стана ясно, че в обученията им трябва да бъдат застъпени теми, които да им осигурят задълбочено разбиране на европейските практики за правораздаване и пробационна дейност. Очертаха се и теми, свързани основно с работата със зависими лица, работата с лица, носители на радикализъм, работа с лица с психични отклонения и с умствена изостаналост, организация и провеждане на индивидуална и групова работа с предсрочно освободени лица, обучения в социални умения, психология на престъпното поведение и др.

Проучването показа необходимостта от обучение по теми, свързани основно с планирането, организирането и реализирането на групова и индивидуална работа с различни категории правонарушители, включително предсрочно освободени лица, както и въпроси, свързани с емоционалното прегаряне в професионална среда.

Като отговор на получените от проучването резултати, по проект „Европейски стандарти в обучението по пробация“, беше разработена Концепция за обучение на пробационните служители, която да осигури оптимално ефективна и пълноценна система от обучения, отговаряща на техните нужди. Разработиха се две програми за обучение на пробационните служители: Програма за повишаване професионалните компетенции на пробационните служители и Програма за продължаващо обучение на пробационните служители. За осигуряване ефективност на обученията бе разработена и програма за обучение на обучители.

Програмите са събрани в специално издание „Обучения за повишаване на професионалните компетенции и продължаваща квалификация на пробационните служители. Наръчник заа участници в обученията”. То е предназначено за пробационни служители, които ще преминат през обучение за повишаване на професионалната им компетентност или през продължаващо обучение. Изданието съдържа информационни и обучителни материали, необходими за реализацията на обученията, които са обособени като приложения към всяка тема.

Автори на статиите са: доц. д-р Владимир Велинов, доц. д-р Божидара Кривирадева, доц. д-р Йонка Първанова и Диана Велкова.

Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация” се финансира от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“.