Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини
Koriza FeisВ рамките на проект „Специализи­рани програми за работа с лица с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми“ бе издаден „Наръчник за обучение на служители в местата за лишаване от свобода”. Изданието е резултат от проучване нуждите от обучение на служители в затворите.

Необходимостта от създаване и развитие на система за продължаващо обучение и квалификация на служителите в пенитенциарната система е безспорна. Подобно обучение би гарантирало професионалното им отношение и подобряване качеството на работата им с лица с ниско интелектуално ниво и лица с психични отклонения. Тези лица със­тавляват висок процент от правонарушителите, изтърпяващи наказания в местата за лишаване от свобода.

Основна цел на предложената учебна програма е да осигури качество на обучението чрез подготовка на обучители, спе­циалисти от пенитенциарната система, които да придобият знания и умения за обучение на възрастни учащи. Тя ще формира у служителите знания и умения, които да ги подпомогнат в справянето с ежедневните им професионални задължения, в унисон със съвременните международни и национнални стандарти за работа в местата за лишаване от свобода, съобразно техните нужди и потреб­ности; ще задълбочи и разшири познанията и практическите им умения в специфични сфе­ри от тяхната дейност или при работата със специфични групи пра­вонарушители, посредством индивидуални и групови методи на взаимодействие.

Наръчникът представя програмата в три части: Обучение на служители от местата за лишаване от сво­бода като бъдещи обучители; Обучение на служители в местата за лишаване от сво­бода за работа по специализирана програма за ресоциализация на ли­шени от свобода с ниско интелектуално ниво; Обучение на служители в местата за лишаване от сво­бода за работа по специализираната програма за ресоциализация на лишени от свобода с психични проблеми.

Структурираният характер на програмата е опит да бъдат улеснени участниците в обучението в справяне с тревожността, която неизбежно съпътства учебния процес и е предизвикателство както за треньора, така и за обучаемия.

Проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми” се финансира от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“.