Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини
180 27.09.2016След проведената поредица от обучения по Проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми“ експерти направиха оценка на ефективността от провеждането им. Чрез интервюта, взети от участниците в обученията, и попълнени от тях анкетни карти, те проучиха дали разработените учебни програми са ефективни и дали се налага промяна в съдържанието им. За тази цел специалистите по оценка на ефективността участваха в обученията и взеха на място обратна връзка от всеки обучаем.

Основните им заключения касаят следните проблеми: И в двете обучения, особено това за работа с лица с психични проблеми, се наблюдава подобрение най-вече в теоретичните познания на обучаемите; Казусите са най-желания допълнителен материал към програмите, а като цяло упражненията и ролевите игри получават най-високи оценки от обучаемите; Въпреки сравнително високите оценки, са изказани и съмнения относно практическата приложимост на програмите или техни елементи, както и съобразеността с нуждите на целевите групи. Това налага за в бъдеще още по-голяма синхронизация на обучението с практиката; От друга страна това обуславя и нуждата от проследяване на дълготрайния ефект от проведените обучения.

Като краен резултат от дейността на експертите е оформен окончателният вариант на разработените учебни програми, както и на Наръчника за прилагане на специализираните програми, който вече е отпечатан.

Проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми”финансира от Норвежки фанансов механизъм 2009-2014, по Програма BG15 «Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане».