Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Съдържание на статията
Проект „Училище за амбиции - 2”
НОВИНИ
Всички страници
Източник на финансиране: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Период:
24.08.2016 - 24.12.2018 г.

Водеща организация:
Фонд за превенция на престъпността - ИГА

Партньори:

- 67-мо основно училище „Васил Друмев“ - София
- Район „Възраждане“ - София
- Столична община

Цели
:
Основната цел на проекта е да се подпомогнат децата от ромски произход в столичния район „Възраждане“ да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна социална и професионална реализация в обществото.
Специфични цели:
-         Да се идентифицират и мотивират деца и семейства от ромски произход за участие в образователния процес;
-         Да се подобри образователната интеграция на децата, посредством дейности за компенсиране на пропуски в учебния материал и допълнителни занимания по български език;
-         Да се преодолеят негативните обществени нагласи към ромския етнос, посредством съвместни интеркултурни дейности и инициативи, информационна кампания сред родители и местната общност и промотиране на културната идентичност на ромския етнос.
 
Дейности :
Дейност 1: Организация и управление;
Дейност 2: Провеждане на проучвания за нуждите на проекта;
Дейност 3: Създаване и функциониране на устойчив механизъм за посредничество между ученици, родители и училище;
Дейност 4: Подобряване на образователната среда в 67-мо училище;
Дейност 5: Дейности с ученици от етническите малцинства в 67-мо училище за повишаване на техния капацитет и възможности за социализация и получаване на качествено образование;
Дейност 6: Работа с родители без разлика от етническия им произход;
Дейност 7: Реинтегриране в образователната система на младежи до 18 години, отпаднали от училище;
Дейност 8: Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етническия произход и културна идентичност;
Дейност 9: Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда;
Дейност 10: Информиране и публичност.